Mineralresurs- och malmreservbedömningar

Mineralresurs- och malmreserv beräkningar av Silvergruvan har upprättats i enlighet med den Australasiska koden för rapportering av prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver (JORC-koden), utgåva 2012. JORC-koden är en av de vanligaste rapporteringskoderna globalt använd och sätter höga standarder för att utarbeta och presentera uppskattningarna. Kodens huvudprinciper är transparens, väsentlighet och kompetens.

Uppskattningen av mineraltillgångarna har uppdaterats den 31 december 2020. I slutet av 2017 engagerade företaget ett oberoende konsultföretag, Wardell Armstrong International, för att genomföra en granskning av uppskattningen av mineralresurserna och den nuvarande uppskattningen baseras på detta avdrag av malmen som brutits under 2019-2020. Informationen för detta har sammanställts av Erkki Kuronen (MAusIMM), som är en heltidsanställd i företaget, och har granskats av Ilkka Tuokko (MAusIMM) Chartered Professional (CP). Tuokko är styrelseledamot i Sotkamo Silver AB.

 Mineraltillgångar  Ton (kt) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%)
Känd 2 351 79 0,21 0,29 0,63
Indikerad 3 385 79 0,23 0,29 0,63
Summa (Känd + Indikerad) 5 736
79 0,22 0,29 0,63
Antagen 4 220 61 0,17 0,20 0,47

Uppskattningen av malmreserven baseras på utnyttjandet av malmssortering förkoncentration från verksamhetsår 3 och framåt. Min design och schemaläggning har organiserats för att säkerställa projektets tekniska och ekonomiska livskraft. Malmreserven är den ekonomiskt minsta delen av mineralresursen vid rapporteringstillfället och innehåller tillräckliga data för att stödja uppskattningen. Modifierande faktorer tillämpades för att visa att extraktionen rimligen kunde motiveras.

Gruvplanerna har utarbetats av Jouni Kankkunen (MAusIMM) och granskats och signerat av Pekka Lovén (MAusIMM (CP)). Lovén har Chartered Professional-status (CP). Båda fungerar som externa konsulter.

Den totala utvinningen av malmen från dagbrott och underjordiska gruvor kommer att vara cirka 3 miljoner ton. Malmsortering minskar matningen till anrikningsverket med omkring 1,86 miljoner ton och höjer samtidigt de ingående metallhalterna.

 Malmreserver  Ton
Ag Au Pb  Zn 
   (kt) (g/t) (koz)  (g/t)  (koz)  (%) (t)  (%) (t)
Sannolik 937 109 3 291 0,33 10 0,32 3 024 0,67 6 278
Bevisad 922 148 4 398 0,55 16 0,62 5 689 1,33 12 242
Summa
1 859
129 7 689
0,47 26 0,47 8 713
1,00 18 520

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.