Företrädesemissionen 2023


Du kan följa den finskspråkiga webbsändningen den 22 februari 2023 på denna sida eller alternativt via denna länk.

Kort om emissionerna

Emissionerna består av företrädesemissionen om cirka 4,0 MEUR eller cirka 45,1 MSEK och av den riktade nyemissionen om cirka 1,0 MEUR eller cirka 11,3 MSEK, som, om de blir fulltecknade, ger bolaget en teckningslikvid om cirka 5,0 MEUR eller cirka 56,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionens teckningsperiod inleds den 22 februari 2023 och avslutas den 8 mars 2023.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter är den 20 februari 2023. Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Sotkamo Silver äger företrädesrätt att teckna aktier, i relation till tidigare aktieinnehav. Teckningsrätterna tas upp för handel på NGM Main Regulated mellan den 22 februari 2023 och den 3 mars 2023 och på Nasdaq Helsinki mellan den 22 februari och den 2 mars 2023. Den som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Sotkamo Silver. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningskursen är 0,04 EUR eller 0,45 SEK per aktie. Erbjudandet omfattar högst 100 183 105 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionsvolym om totalt cirka 4,0 MEUR eller cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen

Den riktade nyemissionen är riktad till ett begränsat antal institutionella investerare. Teckningsperioden i den riktade emissionen inleds den 22 februari 2023 och avslutas den 8 mars 2023.

Teckningskursen är EUR 0,04 eller SEK 0,45. Det maximala antalet aktier som emitteras i den riktade nyemissionen är 25 000 000, varvid den riktade nyemissionen, om den blir fulltecknad, genererar bolaget en teckningslikvid om cirka 1,0 MEUR eller cirka 11,3 MSEK före emissionskostnader.

Emissionernas bakgrund och motiv

Den rådande allmänna konjunktur- och marknadssituationen har påverkat bolagets verksamhet och lönsamhet under 2022. De kraftigt höjda priserna på energi och förbrukningsvaror samt den kraftiga nedgången av metallpriser under andra och tredje kvartalet 2022 har lett till att bolaget är tvunget att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuiteten i verksamheten. Bolaget behöver ytterligare rörelsekapital för att möta variationerna. Emissionerna genomförs vidare i syfte att finansiera infyllnadsborrning för att förlänga gruvans livslängd fram till och med 2030 samt för att förbättra bolagets kostnadseffektivitet.

Börs- och pressmeddelanden

SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR DET SLUTLIGA RESULTATET I EMISSIONERNA (10.3.2023)

SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE EMISSIONER 17.2.2023 (pdf)

Material

PROSPEKT
MARKNADSFÖRINGSBROSCHYR
KVARTALSRAPPORT, Q4 2022 (EN)
ÅRSREDOVISNING 2021
BOLAGSORDNING
REGISTRERINGSBEVIS

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.