Bolagsstyrning

Sotkamo Silver-koncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy. Koncernens förvaltning, ledning och kontroll fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrningen följer svensk och finsk lagstiftning, såsom aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagstiftningen, Stockholm NGM Main Regulateds regler, myndighetsföreskrifter om bolagsstyrning och bolagsordningen.

Sotkamo Silver AB följer Stockholm NGM Insider Guidelines och Svensk kod för bolagsstyrning, som är offentligt tillgängliga på Kollegiet för svensk bolagsstyrning (https://www.bolagsstyrning.se/koden/gallande-kod). Syftet med koden för bolagsstyrning är att främja och harmonisera en hög kvalitet på styrning och praxis i svenska börsbolag.

Sotkamo Silverkoncernens internrevision sköts av bolagets ekonomidirektör under överinseende av styrelsen och revisorerna ansvarar för den externa revisionen. VD ansvarar för den operativa verksamheten tillsammans med koncernledningen.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.