En stark efterfrågan på silver på marknaden till följd av den gröna omställningen

Metallerna som produceras i silvergruvan möjliggör användning av grön, förnybar energi som vind- och solkraft. I många applikationer kan silver inte ersättas och inom industrin spelar det en nyckelroll i den kontinuerliga elektrifieringen av det moderna samhället och i många viktiga förnybara energilösningar.

Fortgående produktion och leveransavtal av koncentrat

Den kassaflödesgenererande gruvverksam-heten vid silvergruvan i Sotkamo befinner sig i en stabil produktionsfas. De investeringar som gjorts i produktionsprocessen och för att förbättra kostnadseffektiviteten möjliggör också gruvdrift i nya geografiska områden. Alla metallkoncentrat som produceras vid silver-gruvan levereras enligt avtal till smältverk i Sverige och Finland.

Planerna att förlänga silvergruvans livslängd

Sotkamo Silvers målsättning är att förlänga silvergruvans livslängd fram till och med 2030 genom ett tilläggsprogram för infyllnadsborr-ning och ett utvecklingsprogram enligt P700-projektet, som inkluderar borrning, gruvbrytning i silvergruvan och byggnad av infrastruktur. Genom separata utvecklings-borrningar har Sotkamo Silver dessutom som mål att förlänga gruvans livslängd ytterligare fram till och med 2035.

Malmprospekterings-programmet, lovande mineralreserver och stark kompetens skapar förut-sättningar för bolagets framtida tillväxtresa

I enlighet med bolagets strategi utvecklar och söker Sotkamo Silver även efter framtida till-växtvägar. Projekt REX är ett lokalt malmpro-spekteringsprogram för utveckling av en attraktiv mineralreservportfölj och upptäckt av nya exploateringsbara mineralreserver i Kainuu-regionen i Finland. Det starka gruv-kunnandet och den operativa verksamheten gör det möjligt att kopiera gruvdriften även för nya projekt.

Engagemang för hållbar utveckling

Sotkamo Silver är engagerad i hållbar utveck-ling och har stöd för sin verksamhet från lokalsamhället. Bolaget har även ett nära samarbete med intressenter i miljöfrågor.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.