Policy för en hållbar utveckling

  •  Vi eftersträvar att erbjuda en god, säker och stimulerande arbetsmiljö för våra anställda och entreprenörer. Vi utvecklar och underhåller en positiv säkerhetskultur, beteenden och medvetenhet bland våra anställda och entreprenörer, samt uppmuntrar och främjar deras välbefinnande.
  • Vi identifierar och bedömer risker och effekter på miljön, säkerheten och gemenskapen innan vi vidtar några åtgärder och säkerställer att de identifierade riskerna och påverkan förhindras, minimeras och när så är oundvikligt, mildras.
  • Vi arbetar för att undvika nettoförlust eller försämring av livsmiljöer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Vi tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter vid projektens planering och genomföranden. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra effektiviteten i användning av råvaror, energi och naturresurser, samt tillämpar bästa tillgängliga teknik i förekommande fall.
  • Vi kommunicerar proaktivt, öppet och ärligt med myndigheter, organisationer och personer som berörs av våra projekt samt tar hänsyn till deras farhågor i vårt beslutsfattande.
  • Vi värdesätter kultur, seder, intressen och rättigheter i det samhälle vi verkar i.                                                                                    
  • Vi anser att en diversifierad arbetskraft är en styrka och vi erbjuder en arbetsmiljö där alla behandlas rättvist och med respekt.
  • Vi arbetar med vår prospekteringsverksamhet på ett sätt som tar hänsyn till miljöaspekter, markägare och andra intresserade och berörda parter.
  • Sotkamo Silver upprätthåller etiska affärsmetoder som antingen uppfyller legala- och andra krav eller överstiger dem, om våra egna normer är strängare.
  • Vi kommer att följa våra ledningssystem för säkerhet, hälsa, miljö och gemenskap och vi kommer att ställa upp mål och delmål för att säkerställa kontinuerlig förbättring. 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.