Hållbarhet

Social acceptans för verksamheten samt ansvar

Sotkamo Silver har stöd för sin verksamhet från lokalsam-hället, och bolaget har ett nära samarbete med intressen-ter i miljöfrågor. Bolaget har åtagit sig att följa de hållbarhetsstandarder som tagits fram av det finska nätverket för hållbar gruvdrift, införandet av system för kvalitet, miljöledning, arbetshälsa och säkerhet på arbets-platsen samt vid kontinuerlig förbättring av processerna som höjer materialeffektiviteten.

Engagemang för hållbar utveckling

Hållbarhet och respekt för den lokala verksamheten är centrala delar av Sotkamo Silvers strategi. Bolaget har som grundprincip att agera ansvarsfullt och ta hänsyn till miljön, viktiga intressenter och de anställdas säkerhet. Bolaget är en pålitlig och ansvarsfull partner vid miljökon-sekvensbedömning och i de anknytande tillståndsproces-serna.

Sotkamo Silver genomför som bäst ett energieffektivitets-projekt tillsammans med sina samarbetspartners, vars syfte är att minimera energianvändning per producerad uns silver. Bolaget strävar också efter att öka den relativa andelen förnybar elektrisk energianvändning, minska sina koldioxidutsläpp och främja återvinning och principerna för den cirkulära ekonomin i sin verksamhet. Sotkamo Silver har förbundit sig att iståndsätta sina gruvområden, inklusive återbeskogning och restaurering av gruvområden.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.