Bolagsordning

§ 1       Firma

Bolagets firma är Sotkamo Silver Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsens säte

Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3       Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn. Bolaget får slutligen bedriva handel med finansiella instrument, fast och lös egendom och annan med ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 274 000 000 kr och högst 1 096 000 000 kr.

§      Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

 § 6       Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade I ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 §      Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 

§      Revisorer

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller revisorsbolag väljs på årsstämman intill nästa årsstämma.

§      Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering I Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 10       Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7. kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11       Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Årsstämma skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Luleå.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernrevisonsberättelse.
7. Beslut om:
    a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
      i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
    b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
        enligt den fastställda balansräkningen.
    c) Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
11. Val av styrelsens ordförande.
12. Fastställelse av principer för ersättning till bolagsledningen.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12       Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

___________________________

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämman den 28 december 2022

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.