Årstämma 2022

Årstamman hölls den 27 april 2022, link till protokoll.

*****

Årsstämma i bolaget kommer att äga rum i Stockholm den 27 april 2022. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, för att kunna upptas i kallelsen.

Links:

Kallelse till Årstämma

Punkt 13 - Valberedningens motiverade yttrande

Punkt 15 - förslag till riktlinjer för utseende av valberedning

Punkt 16 - förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Punkt 17 - förslag till bemyndigande

Revisorsyttrande RevR8 Ersättning till ledande befattningshavare

Fullmakt

Poströstingsformulär

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.