Ympäristölupa ja YVA-menettely

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen toiminnalle ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnan ja töiden aloittamisluvan (nro 33/2013/1) vuonna 2013. Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut päätöksen lupamääräyksiä vuonna 2014 antamalla päätöksellä 14/0205/5.

Toiminnan laajentumisen ja muuttumisen vuoksi alkuperäinen lupa korvattiin lähes kokonaan vuonna 2020 aluehallintoviraston päätöksellä 155/2020, (PSAVI/5663/2018). Tämä on hopeakaivoksen kokonaistoimintaa koskeva ympäristölupa ja se on voimassa toistaiseksi. Voimaan jääneet määräykset koskevat kaivoksen rakentamisvaiheessa toteutettuja ympäristönsuojelurakenteita. Luvan 155/2020 mukaiselle toiminnalle on annettu toiminnanaloittamislupa, mutta lupa on valituksenalainen ja käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Luvalle myönnetty toiminnanaloittamislupa tarkoittaa sitä, että toimintaa voidaan harjoittaa lupapäätöksen mukaisesti, vaikka asiaa käsitellään hallinto-oikeudessa. 

Tähän lupaan haetut muutokset ja erillisinä lupa-asiana käsiteltävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma- ja sulkemissuunnitelma on listattu alapuoliseen taulukkoon. Taulukkoon on kirjattu kulloisenkin lupapäätöksen, lupanumero, diaarinumero, asia ja lupapäätöksen tila.

Lupanumerossa oleva vuosiluku kertoo lupapäätöksen antamisajankohdan. Diaarinumero on PSAVI:n antama numero asialle sen vireille tullessa. Diaarinumerossa oleva vuosiluku kertoo asian vireilletuloajan.  

Lupanumero Diaarinumero Asia Tila
33/2013/1 PSAVI/91/04.08/2011 Ympäristö- ja vesitalouslupa Korvattu lähes kokonaan päätöksellä 155/2020
175/2016/1 75/2017/1
113/2017/1 101/2018/1
PSAVI/1941/2014
PSAVI/1873/2017
PSAVI/3093/2017
PSAVI/3649/2018
Luvan 33/2013/1 lupamääräyksen 51 muutos (jätehuoltosuunnitelman toimittamisaika) Korvattu päätöksellä 155/2020
56/2018/1 PSAVI/1712/2018 Luvan 33/2013/1 lupamääräysten 27 ja 56 mukainen suunnitelma ympäristönsuojelurakenteiksi ja toiminnanaloittamislupa Lainvoimainen
94/2020 PSAVI/1467/2020 Ympäristölupa pyriittirikasteen kaivannaisjätteen jätealueelle Lainvoimainen
155/2020 PSAVI/5663/2018 Ympäristölupa toiminnan laajentamista ja muuttamista varten. Luvalla korvattiin aiempi lupa 33/2013/1 lähes kokonaan.  Ei lainvoimainen, valituksenalainen
44/2021 PSAVI/772/2021 Toiminnan osittainen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ei lainvoimainen, valituksenalainen
169/2021 PSAVI/4214/2021 Rikastushiekka-altaan korottaminen Lainvoimainen
15/2022 PSAVI/11490/2021 Luvan 155/2020 lupamääräysten 31 ja 62 määräaikojen pidentäminen (jätehuoltosuunnitelman ja sulkemissuunnitelman toimitusaika). Lainvoimainen
26/2022 PSAVI/4503/2021 Rikastushiekka-altaan laajentaminen ja vesien käsittelyn olennainen muuttaminen Ei lainvoimainen, valituksenalainen
148/2022 PSAVI/6249/2021 Sotkamon hopeakaivoksen avolouhoksen toiminta-aikoja koskevan lupamääräyksen muuttaminen Lainvoimainen
162/2022 PSAVI/12270/2022 Sotkamon hopeakaivoksen ympäristöluvan nro 155/2020 lupamääräyksen 19 muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Lainvoimainen
Ei päätöstä  PSAVI/3560/2022 Sotkamon hopeakaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja sulkemissuunnitelma Vireillä

 

Ympäristölupaa 155/2020 edeltänyt ympäristövaikutusten arviointimenettely

Sotkamo Silver Oy on toteuttanut vuosina 2017-2018 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) siitä annetun lain mukaisesti. Siinä selvitettiin uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen ja louhintamäärän kasvattamisen ympäristövaikutukset Sotkamon Tipasojalla sijaitsevalla Hopeakaivoksella. 

Alla on YVA-menettelyyn liittyvät dokumentit.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen 3.7.2018 antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta.

 

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.