Ympäristölupa ja YVA-menettely

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 16.4.2013 Hopeakaivokselle ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnanaloittamisluvan ja töidenaloittamisluvan (nro 33/2013/1).

Aluehallintoviraston lupapäätös Nro 33/2013/1

Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut päätöksen lupamääräyksiä vuonna 2014 antamassaan päätöksessä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14/0205/5

Yhtiön on käynnistänyt nykyisen ympäristöluvan mukaisen tuotannollisen toiminnan maaliskuussa 2019.

Nykyisen ympäristöluvan päivittäminen 

Yhtiö on jättänyt Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon (PSAVI) hakemuksen nykyisen ympäristöluvan päivittämiseksi lupahakemusta edeltäneessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastelluille toiminnoille joulukuussa 2018. Lupahakemusta on täydennetty syksyllä 2019 PSAVI:n täydennyspyynnön edellyttämällä tavalla.

Lupahakemus koskee pääasiassa esirikastuksen käyttöönottoa ja vuotuisen louhintamäärän kasvattamista.

PSAVI on kuuluttanut lupahakemuksen torstaina 30.1.2020. 

Lupahakemukseen annettiin kuulutusvaiheessa 7 lausuntoa ja 3 muistutusta.

Yhtiö on jättänyt vastineen lausuntoihin ja muistutuksiin 15.5.2020. 

Nykyinen lupa on voimassa, kunnes uusi lupa myönnetään.

 

Lupahakemusta edeltänyt ympäristövaikutusten arviointimenettely

Sotkamo Silver Oy on toteuttanut vuosina 2017-2018 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) siitä annetun lain mukaisesti. Siinä selvitettiin uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen ja louhintamäärän kasvattamisen ympäristövaikutukset Sotkamon Tipasojalla sijaitsevalla Hopeakaivoksella. 

Alla on YVA-menettelyyn liittyvät dokumentit.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen 3.7.2018 antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta.

 

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.