Vesienhallinta

Tehokas vesienhallinta on Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan kulmakivi

Kaivoksen vesienhallinnan keskeisiä ja yleisiä tavoitteita ovat:

  • Purkuvesireitillä olevan luokitellun pintavesistön tilaa ei heikennetä
  • Pohjaveden laatu ja pinnankorkeudet säilyvät kaivoksen toiminta-alueen ulkopuolella sillä tasolla, mitä ne ovat olleet ennen kaivostoiminnan aloittamista
  • Kaivoksen vesienkäsittelystä ja purkuvesistä ei aiheudu haittaa vesien virkistyskäytölle
  • Kaivoksen elinkaaren aikana ei tapahdu ympäristölupapoikkeamia, joilla on vaikutusta ympäröivään luontoon

Vesienhallinta on keskeinen osa Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen toimintaa. Haluamme kierrättää prosessin vettä niin, että minimoimme Pieni Tipasjärven Olkilahdesta otettavan veden määrän. Nykyisellään raakavedenotto on vain muutamia tuhansia kuutioita vuodessa ja pyrimme edelleen pienentämään sitä nostamalla prosessiveden kierrätysastetta. Koska tarvitsemme ja käytämme puhdasta vettä myös kaivosalueella, erityisesti rikastusprosessissa, parannamme jo käytössämme olevia vedenpuhdistusmenetelmiä ja otamme käyttöön uusia tekniikoita.

Vesien purkamistarve aiheutuu kaivosalueelle satavasta vedestä sekä maanalaisesta kaivoksesta pumpattavasta kuivanapitovedestä. Haluamme hallita vesikierrossa olevia vesiä myös siten, ettemme vaaranna vesialtaiden turvallisuutta lisäämällä altaiden ylivuotamisen tai patorakenteen murtumisen riskiä, mikä aiheuttaa tarpeen ylimääräisten käsiteltyjen vesien purkamiselle vesistöön.

Seuraamme jatkuvasti kaivosalueen vesitasetta ja tarkkailemme sen kehittymistä vesimäärien ja vedenlaadun mittauksilla. Vesienhallinnassa on huomioitu poikkeukselliset sadantaolosuhteet ja erilaiset ilmastonmuutosskenaariot. Vesitaseen ylläpitäminen ja seuranta mahdollistaa vesien tehokkaan käsittelyn kaivosalueella sijaitsevassa vedenkäsittelylaitoksessa, joka poistaa purkuvesistä metalleja ja kiintoainetta. Purkuvesien typpimäärien pienentämiseksi olemme kosteikkokäsittelyn lisäksi ottamassa käyttöön passiivisia biologisia menetelmiä, joissa räjähdysaineista peräisin olevat typen yhdisteet hapetetaan ja pelkistetään haihtuvaan muotoon.

Puhdistetut ylijäämävedet johdetaan Sapsojoen vesistöalueella sijaitsevaan Koivupuroon. Purkuvesien vaikutukset rajautuvat pääasiassa Hietasen yläpuolella oleviin laskuojiin ja jokiuomiin (Koivupuro, Ollinjoki ja Nimisenjoki). Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Koivupuroon ja Pirttilammen yläpuoliseen Ollinjoen osaan lähinnä sinkin ja sulfaatin, sekä typen ja fosforin osalta. Kaivostoiminnalla ei ole toistaiseksi ollut merkittäviä vaikutuksia alapuolisten vesistöjen eikä pohjavesien fysikaalis-kemialliseen tilaan. Myös vaikutukset kaloihin ja muuhun vesieliöstöön ovat olleet varsin vähäisiä, kaivoksen purkuvedessä ei ole elohopeaa.

Sotkamo Silver Oy kehittää vesienhallintaansa systemaattisesti kaivoksen koko elinkaaren ajan. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu myös avoin tiedottaminen sidosryhmillemme.

Yhteyshenkilömme vastuullisuusasioissa:

Vastuullisjohtaja (CSO)
Arttu Ohtonen
Sotkamo Silver Oy
Puhelin +358 40 415 6857
Sähköposti arttu.ohtonen(at)silver.fi

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.