SOTKAMO SILVER AB ILMOITTAA NOIN 60 MILJOONAN KRUUNUN MERKINTÄETUOIKEUS-ANNISTA

Sotkamo Silver AB:n ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt, edellyttäen että se saa 2. huhtikuuta 2020 pidettävältä Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta (”Yhtiökokous”) päätökselle hyväksymisen, toteuttaa noin 60 miljoonan Ruotsin kruunun merkintäetuoikeusannin (”Anti”). Kutsu Yhtiökokoukseen, jossa muun muassa hyväksytään liikkeeseenlaskua koskevat päätökset, on julkaistu tänään erillisellä lehdistötiedotteella.

  • Anti toteutetaan kaivoksen toiminta-ajan pidentämiseksi nopeuttamalla maanalaisen kaivoksen kairaus- ja kehitysohjelmia sekä Yhtiön käyttöpääoman varmistamiseksi.
  • Antiin osallistumisen määräpäivä on 14. huhtikuuta 2020 ja merkintäajan arvioidaan alkavan 16. huhtikuuta 2020 ja päättyvän (ja mukaan lukien) 5. toukokuuta 2020.
  • Hallitus päättää lopulliset ehdot, mukaan lukien merkintähinnan ja uusien osakkeiden määrän, ja ne julkistetaan viimeistään 1.huhtikuuta 2020.

Sotkamo Silverin osakkeilla käydään kauppaa NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä.

Tausta ja perusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia mineraaliesiintymiin, jotka sisältävät jalo- ja perusmetalleja, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Sotkamo Silverin hallitus on päättänyt noin 60 miljoonan Ruotsin kruunun arvoisesta merkintäetuoikeusannista (ennen Antiin liittyviä kuluja) vauhdittaakseen kairaustutkimuksia ja kehityshankkeita pidentääkseen Hopeakaivoksen elinkaarta nykyisestä noin kuudesta vuodesta 10-15 vuoteen. Kairauksen pääkohteena on olemassa olevat mineraalivarannot nykyisten tuotantotasojen alapuolella. Maanalaisen kaivoksen kehittäminen on tarpeen tuleville tuotantoalueille pääsemiseksi.

Tämän lisäksi Yhtiö kehittää esirikastusta voidakseen hyödyntää matalapitoisemman malmin tuotannossaan. Esirikastus tulee parantamaan tuotannon energia- ja materiaalitehokkuutta ja parantamaan rikastamoon menevän aineksen metallipitoisuutta. Esirikastuksen käyttöönotto täydessä mittakaavassa edellyttää lisäinvestointeja nykyisiin tuotantotiloihin.

Hopean hinta on epävakaa ja malmipitoisuus vaihtelee, millä on suora vaikutus Yhtiön tulokseen. Yhtiön tarvitsee siten varmistaa käyttöpääomaa voidakseen mukautua vaihteluihin.

Mikäli Anti merkintää kokonaan, Annin tuotot on alustavasti suunniteltu käytettäväksi seuraavasti:

Kairaus ja investoinnit:   Noin 40 miljoonaa Ruotsin kruunua
Käyttöpääoma:  Noin 20 miljoonaa Ruotsin kruunua

Merkintäetuoikeusanti osakkeenomistajille

Hallitus on tänään 27. helmikuuta 2020 tehnyt päätöksen koskien uusien osakkeiden liikkeellelaskua, joiden merkitsemiseen on etuoikeus osakkeenomistajilla ja jotka ovat arvoltaan noin 60 miljoona Ruotsin kruunua. Antipäätös edellyttää hyväksyntää Yhtiökokouksessa 2. huhtikuuta 2020. Yhtiön osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityneenä osakkeenomistajiksi Euroclear Swedenin tai Euroclear Finlandin ylläpitämässä osakeluettelossa 14. huhtikuuta 2020, on etuoikeus merkitä uusia osakkeita heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Hallituksella on valtuudet viimeistään 1. huhtikuuta 2020 määrittää enimmäismäärä, jolla Yhtiön osakepääomaa korotetaan, annettavien osakkeiden enimmäislukumäärä ja siten kuinka monta uutta osaketta voi kullakin olemassa olevalla osakkeella merkintä, ja jokaisesta uudesta osakkeesta maksettava hinta.

Merkintäajan arvioidaan alkavan 16. huhtikuuta 2020 ja päättyvän (ja mukaan lukien) 5. toukokuuta 2020. Kaupankäynnin merkintäoikeuksilla arvioidaan alkavan 16. huhtikuuta ja päättyvän 30. huhtikuuta 2020 Ruotsissa ja 28. huhtikuuta Suomessa. Hallituksella on oikeus jatkaa merkintä- ja maksuaikaa.

Lisätietoja

Anti edellyttää hyväksyntää Yhtiökokouksessa. Yhtiökokous pidetään 2. huhtikuuta 2020 kello 11.00 Historiallisen museon Bifrost- salissa, Narvavägen 13-17, Tukholma, Ruotsi. Kutsu Yhtiökokoukseen on julkaistu tänään erillisellä lehdistötiedotteella ja on Yhtiön verkkosivustolla www.silver.fi.                                                          

Annin alustava aikataulu (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta 2020)

Noin 1. huhtikuuta  Annin lopullisten ehtojen julkistaminen
2. huhtikuuta  Yhtiökokous päättää hallituksen antipäätöksestä
8. huhtikuuta  Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeilla merkintäoikeuksilla
9. huhtikuuta Kaupankäynti osakkeilla ilman merkintäoikeuksia
14. huhtikuuta Etuoikeudella osakeantiin osallistumisen määräpäivä
15. huhtikuuta   Esite arvioidaan julkistettavan
16 – 30. huhtikuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM Equity Stockholm pörssissä
16 – 28. huhtikuuta   Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsinki pörssissä
16. huhtikuuta – 5. toukokuuta           Merkintäaika (merkintä käteismaksulla merkintäoikeuksien mukaan)
16. huhtikuuta   Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla alkaa NGM Equity -pörssissä
8. toukokuuta  Kaupankäynti merkityillä osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki -pörssissä
  Kaupankäynti molemmilla markkinoilla jatkuu, kunnes anti on rekisteröity.
Noin 11. toukokuuta Annin tuloksen julkistaminen

Neuvonantajat
Stockholm Corporate Finance toimii taloudellisena neuvonantajana ja A1 Advokater ja Advokatfirman Schjødt oikeudellisena neuvonantajana Sotkamo Silverille. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ja Evli Pankki Oyj toimivat neuvonantajina Annissa.

Tukholmassa 27. helmikuuta 2020
Sotkamo Silver AB (publ)

Paul Johnsson, toimitusjohtaja

YHTEYSHENKILÖ
Paul Johnsson, Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja, puh. +46 70 777 69 76

Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot markkinoidenväärinkäyttöasetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 27. helmikuuta 2020 klo 20:30 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä, joten käännetyssä versiossa saattaa olla pieniä eroja.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tässä tiedotteessa oleva tieto ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Ruotsissa tai Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Kutsu kiinnostuneille henkilöille merkitä Sotkamo Silverin osakkeita tullaan tekemään ainoastaan sillä esitteellä, jonka Sotkamo Silver arvioi julkaisevansa noin 15. huhtikuuta 2020.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Sveitsissä tai muussa maassa, jossa se olisi laitonta, olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä kuin mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Näiden rajoitusten vastainen toiminta voi olla soveltuvien arvopaperimarkkinalakien rikkomus.

Mitään merkintäoikeuksia, väliaikaisia osakkeita tai Sotkamo Silverin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita ei ole rekisteröity, ja osakkeita tai muita arvopapereita ei tulla rekisteröimään, Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Securities Act") mukaan, eikä minkään USA:n osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, merkitä, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Sotkamo Silverin hyväksymissä soveltuvissa poikkeustapauksissa. Arvopapereita ei tulla yleisesti tarjoamaan Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ilmentävät Sotkamo Silverin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista ja taloudellista ja operatiivisestä kehityksestä. Ilmaukset, kuten "aikoa", "ennakoida", ”odottaa”, ”saattaa”, ”uskoa”, "suunnitelma", "arvio", tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

TIETOA SOTKAMO SILVER AB:STÄ
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silverillä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön päähanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi.

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.