SOTKAMO SILVER AB JULKAISEE MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT JA PÄÄTTÄÄ SUUNNATUSTA OPTIO-OIKEUSANNISTA

Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” tai “Yhtiö”) ilmoitti 27. helmikuuta 2020 hallituksen päätöksestä toteuttaa, edellyttäen että 2. huhtikuuta 2020 pidettävä yhtiökokous tämän hyväksyy, noin 60 miljoonan Ruotsin kruunun arvoinen osakeanti, jossa etuoikeus merkintään on olemassa olevilla osakkeenomistajilla (”Merkintäetuoikeusanti”). Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on pidentää kaivoksen nykyistä toiminta-aikaa nopeuttamalla kairaus- ja kehitysohjelmia sekä varmistaa käyttöpääoman riittävyys. Sotkamo Silverin hallitus julkaisee Merkintäetuoikeusannin ehdot tänään tällä lehdistötiedotteella.

Sotkamo Silverin hallitus on 11. huhtikuuta 2019 pidetyn yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt myös suunnatusta vastikkeettomien optio-oikeuksien annista, jonka arvo voi olla noin 22 miljoonaa Ruotsin kruunua. Optio-oikeuksien anti suunnataan Yhtiölle, joka puolestaan luovuttaa optio-oikeuden vastikkeetta niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkinneet osakkeita Merkintäetuoikeusannissa (”Optio-oikeusanti”). Optio-oikeusannin perustelu ja syy poikkeamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta on toisaalta Merkintäetuoikeusannin houkuttelevuuden lisääminen ja toisaalta ylimääräisen käyttöpääoman saaminen.

MERKINTÄETUOIKEUSANNIN YHTEENVETO

•       Sotkamo Silverin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yksi (1) uusi osake kutakin kolmea (3) olemassa olevaa saman osakelajin osaketta kohden, toisin sanoen merkintäsuhteessa 1:3.

•       Merkintäkurssiksi on määritelty 1,38 Ruotsin kruunua uutta osaketta kohden. Edellyttäen, että Merkintäetuoikeusanti merkitään kokonaan, se tuottaa Yhtiölle noin 62 miljoonaa Ruotsin kruunua rahavaroja ennen annin kustannuksia.

•       Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 14. huhtikuuta 2020, ja merkintäaika on 16. huhtikuuta 2020 – 5. toukokuuta 2020. Yhtiö arvioi julkaisevansa esitteen 15. huhtikuuta 2020.

•       Viimeinen kaupankäyntipäivä Sotkamo Silverin osakkeella, joka oikeuttaa osallistumiseen Merkintäetuoikeusantiin, on 8. huhtikuuta 2020.

•       Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia noin 9,4 miljoonan Ruotsin kruunun edestä (vastaa 15,2 prosenttia Merkintäetuoikeusannista). Yhtiö on saanut myös noin 34 miljoonan Ruotsin kruunun (vastaa 54,8 prosenttia Merkintäetuoikeusannista) takuusitoumukset takuukonsortiolta, joka koostuu ammattimaisista sijoittajista. Näin merkintä- ja takuusitoumukset kattavat enimmillään 70 prosenttia Merkintäetuoikeusannin alkuperäisestä määrästä.

•       Merkintäetuoikeusanti edellyttää 2. huhtikuuta 2020 pidettävän yhtiökokouksen hyväksyntää.

OPTIO-OIKEUSANNIN YHTEENVETO

•       Oikeus merkitä optio-oikeuksia on osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen alun perin Yhtiöllä. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

•       Optio-oikeudet annetaan sen jälkeen vastikkeetta niille, joille on annettu osakkeita Merkintäetuoikeusannissa seuraavan periaatteen mukaan: kutakin neljää (4) Merkintäetuoikeusannissa myönnettyä osaketta kohden annetaan yksi (1) optio-oikeus.

•       Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen merkintäkurssilla, joka vastaa kahta (2,00) Ruotsin kruunua.

•       Osakkeita voi merkitä optio-oikeuksilla optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti 1. toukokuuta 2021 – 28. toukokuuta 2021. 

•       Kaupankäynnin optio-oikeuksilla arvioidaan alkavan NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä viikolla 24/2020 edellyttäen, että NGM Equity ja Nasdaq Helsinki hyväksyvät Yhtiön hakemuksen, joka koskee optio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT

Se, joka on täsmäytyspäivänä 14. huhtikuuta rekisteröity Sotkamo Silverin osakkeenomistajaksi, saa yhden (1) merkintäoikeuden kutakin omistamaansa osaketta kohden. Merkintäoikeudet oikeuttavat omistajansa merkitsemään etuoikeutetusti uusia osakkeita siten, että kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa yhden (1) uuden osakkeen merkintään. Lisäksi sijoittajille tarjotaan mahdollisuus ilmoittautua merkitsemään osakkeita ilman merkintäoikeuksien apua.

Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäoikeuksilla, hallitus päättää – Merkintäetuoikeusannin enimmäissumman rajoissa – osakkeiden jakamisesta niille, jotka ovat merkinneet osakkeita ilman merkintäoikeuksien apua, seuraavien jakoperusteiden mukaan:

•       Ensisijaisesti osakkeet, jotka on merkitty ilman merkintäoikeuksia, jaetaan niille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksilla, riippumatta siitä, onko merkitsijä täsmäytyspäivänä osakkeenomistaja vai ei, ja jos osakkeet ylimerkitään, jakaminen tapahtuu pro rata -säännön mukaisesti suhteessa merkintään käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärään, ja jos tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

•       Toissijaisesti osakkeet, jotka on merkitty ilman merkintäoikeuksia, jaetaan niille, jotka ovat ainoastaan ilmoittautuneet merkitsemään osakkeita ilman merkintäoikeuksia, ja jos osakkeet ylimerkitään, jakaminen tapahtuu pro rata ‑säännön mukaisesti suhteessa siihen osakemäärään, jonka kukin on ilmoittautunut merkitsemään, ja jos tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

•       Viimesijaisesti mahdolliset jäljellä olevat osakkeet jaetaan osapuolille, jotka ovat sitoutuneet takaamaan Merkintäetuoikeusannin, pro rata -säännön mukaisesti suhteessa taattuun summaan.

Merkintähinta on 1,38 Ruotsin kruunua kultakin Ruotsissa noteerattavalta uudelta osakkeelta, ja 0,1252 euroa kultakin Suomessa noteerattavalta uudelta osakkeelta. Mikäli Merkintäetuoikeusanti merkitään täyteen, osakepääoma nousee enintään noin 61 725 388,70 Ruotsin kruunulla, kun uusia osakkeita lasketaan liikkeelle enintään 44 994 433 kappaletta. Täyteen merkittynä Merkintäetuoikeusanti tuottaa Sotkamo Silverille noin 62 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen annin kustannuksia.

Merkintäaika on 16. huhtikuuta 2020 – 5. toukokuuta 2020. Hallituksella on oikeus jatkaa merkintä- ja maksuaikaa, ja jos näin toimitaan, Yhtiö julkaisee tiedon lehdistötiedotteella viimeistään 5. toukokuuta 2020.

OPTIO-OIKEUSANNIN EHDOT

Oikeus merkitä optio-oikeuksia on osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Yhtiöllä, joka puolestaan luovuttaa optio-oikeudet vastikkeetta niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkinneet osakkeita Merkintäetuoikeusannissa seuraavasti: kutakin neljää (4) Merkintäetuoikeusannissa myönnettyä osaketta kohden jaetaan yksi (1) optio-oikeus. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Osakkeita voi merkitä optio-oikeuksilla optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti 1. toukokuuta 2021 – 28. toukokuuta 2021. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen merkintäkurssilla, joka vastaa kahta (2,00) Ruotsin kruunua. Euromääräinen merkintäkurssi määritellään huhtikuun 2021 lopussa.

Jos kaikki optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään, Yhtiön rekisteröity osakepääoma nousee 15 431 346,83 Ruotsin kruunulla, kun uusia osakkeita lasketaan liikkeelle enintään 11 248 608 kappaletta (huomioiden nykyinen nimellisarvo ja edellyttäen, että optioehtojen mukaista muuntamista ei tehdä).

Kaupankäynnin optio-oikeuksilla arvioidaan alkavan NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä viikolla 24/2020 edellyttäen, että NGM Equity ja Nasdaq Helsinki hyväksyvät Yhtiön hakemuksen, joka koskee optio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

LISÄTIETOJA

Merkintäetuoikeusanti edellyttää Yhtiökokouksen hyväksyntää. Yhtiökokous pidetään 2. huhtikuuta 2020 kello 11.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma. Kutsu on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla www.silver.fi.

MERKINTÄSITOUMUKSET JA ANTIA KOSKEVAT TAKUUT

Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia noin 9,4 miljoonan Ruotsin kruunun edestä (vastaa 15,2 prosenttia Merkintäetuoikeusannista). Yhtiö on saanut myös noin 34 miljoonan Ruotsin kruunun takuusitoumukset takuukonsortiolta, joka koostuu ammattimaisista sijoittajista (vastaa 54,8 prosenttia Merkintäetuoikeusannista). Näin merkintä- ja takuusitoumukset kattavat enimmillään 70 prosenttia Merkintäetuoikeusannin alkuperäisestä määrästä.

MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ALUSTAVA AIKATAULU

(Kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta 2020)
2. huhtikuuta Yhtiökokous ottaa kantaa hallituksen Merkintäetuoikeusantia koskevaan päätökseen
8. huhtikuuta Viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla, jotka oikeuttavat Merkintäetuoikeusantiin
9. huhtikuuta Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla, jotka eivät oikeuta Merkintäetuoikeusantiin
14. huhtikuuta Täsmäytyspäivä merkintäoikeuksien myöntämiselle
15. huhtikuuta Esitteen arvioitu julkaisupäivä
16.–30. huhtikuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Tukholman NGM Equity -pörssissä
16.–28. huhtikuuta Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsinki -pörssissä
16. huhtikuuta – 5. toukokuuta Merkintäaika (merkintä käteismaksulla)
16. huhtikuuta Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla alkaa NGM Equity -pörssissä
8. toukokuuta Kaupankäynti merkityillä osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki -pörssissä
Kaupankäynti merkityillä osakkeilla jatkuu molemmilla markkinoilla, kunnes Kaupparekisteri (Bolagsverket) on rekisteröinyt Merkintäetuoikeusannin
Noin 11. toukokuuta Merkintäetuoikeusannin tuloksen julkistaminen

NEUVONANTAJAT

Stockholm Corporate Finance toimii taloudellisena neuvonantajana ja A1 Advokater ja Advokatfirman Schjødt oikeudellisina neuvonantajina Sotkamo Silverille. Hagberg & Aneborn Fondkommission ja Evli Pankki toimivat liikkeellelaskijana Merkintäetuoikeusannissa ja Optio-oikeusannissa.

Tukholmassa 31. maaliskuuta 2020

Sotkamo Silver AB (publ)

Paul Johnsson, toimitusjohtaja

YHTEYSHENKILÖ

Paul Johnsson, Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja, puh. +46 70 777 69 76

Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n markkinoidenväärinkäyttöasetuksen mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainitun yhteyshenkilön välityksellä julkistettavaksi 31. maaliskuuta 2020 klo 20.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä, joten käännetyssä versiossa saattaa olla pieniä eroja. Jos kieliversioissa on eroja, voimassa on ruotsinkielinen versio.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeilla, optio-oikeuksilla, merkintäoikeuksilla, maksetuilla merkityillä osakkeilla tai muilla arvopapereilla, eivätkä sijoittajat saa merkitä tai hankkia arvopapereita muutoin kuin siinä esitteessä annettujen perustietojen pohjalta, joka julkaistaan ennen merkintäetuoikeusannin merkintäajan alkamista arviolta 15. huhtikuuta 2020. Euroopan talousalueella tarjous annetaan yleisölle vain Ruotsissa ja Suomessa.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai muussa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä lehdistötiedote ei ole myöskään tarjous myydä uusia osakkeita, optio-oikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita, merkintäoikeuksia tai muita arvopapereita henkilölle, jonka lainkäyttöalueella ei olisi sallittua antaa tällaista tarjousta kyseiselle henkilölle tai tarjoaminen edellyttäisi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintitoimia tai muita toimia. Esitettä, ilmoittautumislomaketta ja muita Merkintäetuoikeusantiin liittyviä asiakirjoja ei saa jakaa sellaisessa maassa tai sellaiseen maahan, jossa niiden jakaminen tai Merkintäetuoikeusanti edellyttäisivät edellisessä virkkeessä mainittuja toimia tai jossa ne olisivat sääntöjen vastaisia.

Mitään osakkeita, optio-oikeuksia, merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Securities Act”) nykyisen version mukaan, eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, merkitä, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi soveltuvissa poikkeustapauksissa tai sellaisen transaktion kautta, johon ei sovelleta Securities Actin ja joka on kyseisen Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukainen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ilmentävät yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista ja taloudellista ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoa”, ”ennakoida”, ”odottaa”, ”saattaa”, ”uskoa”, ”suunnitelma”, ”arvio”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista. Tämän lehdistötiedotteen sisältämät tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tänä päivämääränä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silverin liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä mineraaliesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön päähanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'n ja FinnMinin raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC- tai NI 43 101 -koodin mukaan Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Sotkamo Silverin kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity -pörssissä ja SOSI1 NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) -numero: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä on verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.