SOTKAMO SILVER AB OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ HUHTI - KESÄKUU 2022

 

Pörssitiedote: Tukholmassa 29.7.2022, kello 08:45 CET.

 

HUHTI-KESÄKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 90 MSEK (109), johtuen hopean hinnan laskusta ja alhaisemmasta tuotantomäärästä
 • Käyttökate 6 MSEK (36)
 • Liikevoitto -16 MSEK (16)
 • Kassavarat 43 MSEK (52)
 • Investoinnit 24 MSEK (5)
 • Tuotanto oli noin 281 000 (382 000) unssia hopeaa, 796 (988) unssia kultaa, 365 (396) tonnia lyijyä, ja 824 (919) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • Allekirjoitettiin uusi louhintaurakkasopimus Veljekset Toivanen Oy kanssa. Sopimuksen mukainen urakka alkaa vuoden 2023 alussa.
 • Päivitetyt mineraalivaranto- ja malmivara-arviot julkaistiin ja johdon näkemyksen mukaan kaivoksen toiminta-aika on 7-8 vuotta.
 • LTIFR-indeksi oli 8 (27), paras tuotannon aloittamisen jälkeen.

 

ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 205 MSEK (204)
 • Käyttökate 44 MSEK (51)
 • Liikevoitto -1 MSEK (10)
 • Investoinnit 34 MSEK (13)
 • Tuotanto oli noin 617 000 (726 000) unssia hopeaa, 1 666 (1 695) unssia kultaa, 830 (705) tonnia lyijyä, ja 1 814 (1 582) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • Uudelleen rahoitus järjestettiin onnistuneesti
 • Operatiivinen kassavirta oli 29 MSEK (4)

 

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

 

Uusi louhintaurakkasopimus, mineraalivaranto- ja malmivara-arvioiden päivitys sekä uudelleen rahoitus, tulevat vaikuttamaan positiivisesti tulevaisuuteemme. Ne ovat vaatineet paljon työtä ja panostusta monilta ja he voivat olla ylpeitä työstään ja sen tuloksista.

Louhintaurakan kilpailutus ja neuvottelut kestivät pitkään ja vaativat paljon työtä. Uskon, että yhteinen matka ja Toivasen johdon kanssa käydyt neuvottelut ovat valmistaneet meitä molempia tulevaan. Olemme tutustuneet ja oppineet ymmärtämään mitä molemmat odottavat yhteistyöltä. Olen iloinen tiimien asenteesta ja sitoutumisesta ja odotan yhteistyön alkamista Hopeakaivoksen kaivostoiminnan edelleen kehittämiseksi yhteistyöllä yhteiseksi parhaaksi.

Mineraalivaranto- ja malmivara-arvioiden lopputulos tiivistettiin muutamalle pörssitiedotteen sivulle. Taustalla on suuri työ ja useiden henkilöiden mittava työpanos, jossa he venyivät parhaimpaansa. Mineraalivarantoarvion päivitystä varten käytännössä koostimme ja tarkastimme tietokannan uudelleen, mallinsimme malmivyöhykkeet ja määritimme geologiset jatkuvuudet ja parametrit laskenta-algoritmeille. Samalla otimme käyttöön uusimmat ja parhaimmat käytännöt ja työkalut.

Näitä käytäntöjä ja työkaluja hyödynnetään seuraavassa päivityksessä, joka tehdään, kun käynnissä olevan kairausohjelman tulokset ovat käytettävissä.

Malmivara-arvion pohjalla olevat louhintasuunnitelmat luovat suunnitelman tulevalle tuotannollemme. Suunnittelutyö ja sen saavutukset avaavat Hopeakaivoksen tulevaa potentiaalia. Jatkamalla investointeja kairaukseen, luomme mahdollisuuksia tulevaisuuden louhinnalle ja tuotoille.

Haluan kertoa myös geokemiallisesta näytteenotto-ohjelmasta, jonka olemme suunnitelleet käynnissä olevalle kenttäkaudelle. Alueellisilta malmietsintäkohteilta kerätään satoja maaperänäytteitä, joiden perusteella pystymme määrittämään tarkemmin alueet jatkotutkimuksiin. Uskon, että minulla on näistä mielenkiintoista kerrottavaa tulevaisuudessa.

Kaikki tiedämme, että arki on siivoamista ja korjaamista, pulmien ratkaisemista. Aika ajoin pitäisi muistaa pysähtyä ja juhlia saavuttamaamme menestystä ja onnistumisia. Samalla tavalla, meidän pitäisi olla kärsivällisiä, joka on usein vaikeaa, sillä menestys tehdään askel askeleelta. Seuraten väsymättä suunnitelmaa ja lopulta saavuttaen tavoitteen. Hopeakaivoksen tiimi työskentelee näin, hiljaa, ilman eleitä, mutta saa asioita tapahtumaan. Olen ylpeä siitä.

Metallien hinnat ovat olleet laskusuunnassa viime aikoina ja EUR-USD-kurssi on lähellä pariteettia. Luotamme siihen, että olemme valmistautuneet näihin aikoihin kehittämällä toimintojamme ja kyvykkyyttämme.

Nautitaan loppukesän päivistä, jäljellä olevista lomista ja ystävien ja perheiden seurasta!

 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Hopeakaivoksen lähialueella Sotkamossa.  

Liikevaihto oli 90 MSEK verrattuna edellisen vuoden 109 MSEK:iin. Lasku johtui hopean hinnan ja tuotannon laskusta, kun taas muiden metallien tuotanto oli lähempänä vertailukautta. Rikastamolle syötettiin marginaalimalmi mukaan lukien 169 000 (143 000) tonnia malmia.

Muihin tuottoihin -2 MSEK (2) sisältyi 1 MSEK (0) suuruinen Business Finlandin avustus, 1 MSEK (0) käyttöomaisuuden myyntiä, -4 MSEK (2) suuruiseksi arvioitu realisoitumaton lopullisen myyntihinnan oikaisu, joka johtuu alustavien ja loppulaskujen metallienhinnanerosta. Liikevaihto sisälsi 0,3 MSEK (-1) arvioitua lopullista metallipitoisuuden oikaisua, joka johtui kauden alustavien ja lopullisten laskujen metallipitoisuuserosta. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu kuukauden keskimääräiseen markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta, josta on vähennetty asiakkaan sulattomaksut.

Investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja ympäristöinvestointeihin olivat 24 MSEK (5) toisella vuosineljänneksellä. Ympäristöinvestointeihin sisältyi rikastushiekka-altaan padon korotuksen kuluja 3 MSEK. P700-projektin kairaus jatkui Q2:lla, ja kustannukset sisältyivät kauden investointeihin.

Yhtiö toteutti huhtikuun 2022 alussa suunnatun vaihtovelkakirjalainan, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 6,4 milj. euroa. Vaihtovelkakirjojen vuosikorko on 8,0 %. Uusien vaihtovelkakirjojen laina-aika on 4,5 vuotta ja eräpäivä 30.9.2026 siltä osin kuin vaihtoa ei ole tapahtunut ennen tätä päivämäärää. Vaihtohinta on 0,175 euroa, mikä vastaa 1,826 kruunua osakkeelta.

Vaihtovelkakirja sisältää kaksi komponenttia: vaihto-optio-osan, joka kirjataan käypään arvoon Black-Scholes-mallilla tuloslaskelman kautta ja velkakomponentin, joka kirjataan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Alkuhetkellä vaihto-optio-osan käypä arvo oli 34 MSEK ja velkakomponentin käypä arvo 32 MSEK. Vaihdettavan optio-osan käypä arvo oli 30.6.2022 16 MSEK ja velkakomponentin käypä arvo 34 MSEK. Tuloslaskelman kautta kirjatut käyvän arvon muutokset olivat: vaihto-optio-osa 19 MSEK, velkakomponentti 1 MSEK.

Avainluvut (konserni)

Q2 2022

Q2 2021

FY 2021

 

Myynti MSEK

90

109

387

 

Käyttökate MSEK

6

36

92

 

Liikevoitto MSEK

-16

16

7

 

Omavaraisuusaste (%)

39

39

38

 

Maksuvalmius (%)

86

132

27

 

Henkilöstö kauden lopussa

58

56

49

 

Louhintamäärä rikastamolle,
tuhatta tonnia

169

143

624

 

Hopeapitoisuus g/tonni

62

93

79

 

 

 

 

 

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Toisella vuosineljänneksellä rikastimme 169 000 (143 000) tonnia malmia ja tuotimme noin 281 000 (382 000) unssia hopeaa, 796 (988) unssia kultaa, 365 (396) tonnia lyijyä ja 824 (919) tonnia sinkkiä.

Rikastamon syötteen hopeapitoisuus oli odotettua alhaisempi ja tämä vaikutti hopean tuotantoon. Toinen tekijä oli saatavilla olevan marginaalimalmin pienempi määrä, joka ajoittain vaikutti syöttömäärään. Toisaalta kullan, sinkin ja lyijyn pitoisuudet ja tuotanto olivat hyvällä tasolla.

Olemme kauden aikana louhineet pääasiassa 260-200 tason välillä maanalaisessa kaivoksessa ja avolouhoksessa. Avolouhinta on keskeytetty elokuun loppuun saakka.

Vinotunneli on saavuttanut tavoitetason 420 ja louhintaperien louhinta on käynnistynyt suunnitellusti. Louhoslouhinnan aloittamisen aikataulu on Q4:n alussa.

Louhosten louhinta täytyy aloittaa malmilinssien kaukaisimmasta kulmasta, kun tasoperät on louhittu. Louhosten louhinta etenee sieltä ”perääntyen” ja louhinta etenee ylöspäin, kun avoimet louhokset on saatu täytettyä louheella.

Viimeaikaiset maanalaiset kairaustulokset ja päivitetty mineraalivarantomalli tukevat näkemystä, että metallipitoisuudet paranevat merkittävästi, kun louhinta voidaan aloittaa 420-tasolta ylöspäin.

Siihen asti suurin osa malmista louhitaan 260-200-tason louhoksista, ​​kuten edellisessä Q-raportissa todettiin. Tämän lisäksi malmia saadaan louhintaperien louhinnasta 420-360-tason välillä.

Vuoden alussa totesimme, että ”Arvioimme tuottavamme noin 1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2022. Ensisijainen tavoitteemme on kuitenkin maksimoida kaivoksen liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi säädämme malmisyötteen metallien suhteellista määrää, mikä saattaa vaikuttaa tuotettuihin hopeaunsseihin." Sotkamo Silver AB päivittää vuoden 2022 hopean tuotantoarviotaan. Päivitetty ohjeistus perustuu toisen kvartaalin loppuun mennessä toteutuneeseen hopean tuotantoon, 617 koz, ja päivitettyyn toisen vuosipuoliskon tuotantosuunnitelmaan. Kullan, sinkin ja lyijyn tuotantomäärät ovat olleet samat tai korkeammat kuin samaan aikaan viime vuonna.

Uusi tuotanto-ohjeistus 2022:

Keskitymme edelleen metallien suhteellisen määrän sekä liikevaihdon ja operatiivisen kassavirran optimointiin. Tämän johdosta arvioimme tuottavamme 1,25-1,35 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2022.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 

Ei merkittäviä raportointikauden jälkeisiä tapahtumia.

 

 

SIJOITTAJAKALENTERI

 

 • Osavuosikatsaus Q3/2022  21. lokakuuta 2022
 • Osavuosikatsaus Q4/2022  17. helmikuuta 2023

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

https://www.silver.fi/en/investors/financial-reports/interim-reports

https://www.silver.fi/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, Toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 29. heinäkuuta 2022 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi
  

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.