SOTKAMO SILVERIN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT YHTEENSÄ ENINTÄÄN NOIN 5 M€:N OSAKEANNEISTA, JOTKA OVAT EHDOLLISIA YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN HYVÄKSYNNÄLLE

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, RUOTSIN LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUSTEN LISÄKSI. TÄMÄ LEHDISTÖTIEDOTE EI OLE ESITE TAI TARJOUS ARVOPAPEREIDEN MYYMISEKSI. ARVOPAPEREITA EI SAA MYYDÄ YHDYSVALLOISSA, ELLEI NIITÄ OLE REKISTERÖITY YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIKOMISSIOSSA TAI ELLEI REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA OLE POIKKEUSTA YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, MUKAISESTI. SOTKAMO SILVERIN TARKOITUKSENA EI OLE REKISTERÖIDÄ MITÄÄN OSAA OSAKEANNISTA YHDYSVALLOISSA EIKÄ TARJOTA MERKINTÄOIKEUKSIA TAI OSAKKEITA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA. MUITA RAJOITUKSIA SOVELLETAAN. KATSO TÄRKEÄT TIEDOT LEHDISTÖTIEDOTTEEN LOPUSTA.

 

Sotkamo Silver AB:n (”Sotkamo Silver” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt merkintäetuoikeusannista (”Merkintäetuoikeusanti”) ja suunnatusta osakeannista (”Suunnattu Osakeanti” ja yhdessä Merkintäetuoikeusannin kanssa ”Osakeannit”) vahvistaakseen Yhtiön taloudellista asemaa. Osakeannit ovat ehdollisia 16.2.2023 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Osakeantien lopulliset ehdot julkistetaan arviolta 10.2.2023.

 

Osakeannit lyhyesti

 

          Osakkeenomistajilta saadun palautteen perusteella hallitus on päättänyt aiemmin tiedotettua merkittävästi pienemmistä osakeanneista. Yhtiön ymmärryksen mukaisesti tietyt osakkeenomistajat pitivät aiemmin ehdotettujen osakeantien mitoitusta liian suurena ottaen huomioon mm. hopean hinnan suotuisa kehitys viime kuukausien aikana. Pienempien osakeantien tavoitteena, yhdessä muiden mahdollisten rahoitusratkaisujen kanssa, on vastata arviolta maaliskuussa 2023 syntyvään käyttöpääomatarpeeseen.

          Täyteen merkittyinä Osakeannit tuottaisivat Yhtiölle alustavasti enintään noin 5 M€:n bruttovarat ennen transaktiokuluja. Osakeanneilla kerättävät varat käytetään Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseen.

          Suunnattu Osakeanti suunnattaisiin rajatulle määrälle institutionaalisia sijoittajia.

          Osakeantien lopulliset ehdot, merkintähinta ja liikkeeseenlaskettavien osakkeiden lukumäärä ilmoitetaan arviolta 10.2.2023.

          Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 8,5 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat alustavasti indikoineet aikovansa äänestää Osakeantien ja niihin liittyvien päätösten puolesta.

          Merkintäetuoikeusannin merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023.

          Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 20.2.2023. Merkintäoikeudet allokoidaan osakkeenomistajille täsmäytyspäivänä omistettujen osakkeiden suhteessa.

          Osakeannit ovat ehdollisia Sotkamo Silverin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka pidetään 16.2.2023. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen.

 

Osakeantien tausta ja tavoitteet

 

Vallitseva yleinen talous- ja markkinatilanne on vaikuttanut Sotkamo Silverin liiketoimintaan ja kannattavuuteen vuoden 2022 aikana. Voimakkaasti kohonneet energian ja tarveaineiden hinnat sekä energian ja metallien hintoihin liittyvä suuri epävarmuus ja vaihtelu ovat edellyttäneet toimenpiteitä tuotannon kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiöllä on tarve vahvistaa käyttöpääomaansa vastatakseen edellä mainittuihin vaihteluihin.

 

Osakeannit

 

Täyteen merkittyinä Osakeannit tuottaisivat Yhtiölle alustavasti enintään noin 5 M€:n bruttovarat ennen transaktiokuluja.

 

Merkintäetuoikeusannin merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023. Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 20.2.2023. Merkintäoikeudet allokoidaan osakkeenomistajille täsmäytyspäivänä omistettujen osakkeiden suhteessa. Merkintäoikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NGM-pörssissä sekä Nasdaq Helsingissä 22.2.2023–3.3.2023 välillä.

 

Suunnattu Osakeanti suunnattaisiin rajatulle määrälle institutionaalisia sijoittajia. Syynä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön tarve vahvistaa taloudellista asemaansa. Yhtiön hallitus on ehdottanut suurempaa merkintäoikeusantia varmistaakseen yhtiön tarpeet. Yhtiö on kuitenkin saanut osakkeenomistajiltaan indikaatioita, että he eivät ole halukkaita osallistumaan suurempaan merkintäoikeusantiin (suurempaa merkintäoikeusantia ehdotettiin 28.12.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei hyväksynyt ehdotusta). Yhtiön hallituksen näkemys on siten se, että osakkeenomistajien edun mukaista on järjestää erillinen Suunnattu Osakeanti ja mahdollistaa siten muiden kuin nykyisten osakkeenomistajien osallistuminen suuremmalla määrällä kuin Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävä määrä. Lisäksi syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on mahdollisuus vahvistaa yhtiön omistajapohjaa institutionaalisilla sijoittajilla.

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti hallitus valtuutettaisiin päättämään vähimmäis- ja enimmäismäärästä, jolla Yhtiön osakepääomaa voidaan kasvattaa, liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärän sekä Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin merkintähinnat. Edellä mainitut Osakeantien lopulliset ehdot julkaistaan arviolta 10.2.2023.

 

Hallituksen mahdollisuus päättää annettavien osakkeiden vähimmäismäärästä tarkoittaa, että Osakeantien toteuttaminen voi olla ehdollinen tietyn merkintäasteen saavuttamiselle Osakeanneissa. Mikäli em. merkintäastetta ei saavuteta, Osakeanteja ei toteuteta. Osakeantien peruutustilanteessa merkintänsä maksaneille sijoittajille maksetaan merkintähinta takaisin. On kuitenkin huomattava, että peruutustilanteessa kaikki saadut tai hankitut merkintäoikeudet muuttumat arvottomiksi (ilman korvausta).

 

Ylimääräinen yhtiökokous

 

Hallitus kutsuu koolle 16.2.2023 pidettävän ja Osakeantien hyväksymisestä päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen erillisellä tiedotteella.

 

Osakeantien lisäksi kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sisältää ehdotukset muun muassa osakepääoman alentamisesta, rahastoannista sekä muutoksista yhtiöjärjestykseen, jotka ovat tarpeen ehdotettujen Osakeantien toteuttamiseksi.

 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 8,5 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat alustavasti indikoineet aikovansa äänestää Osakeantien ja niihin liittyvien päätösten puolesta.

 

Esite

 

Sotkamo Silver valmistelee Osakeanteja koskevan esitteen. Yhtiö odottaa julkaisevansa esitteen arviolta 17.2.2023.

 

Osakeantien alustava aikataulu

 

          Arviolta 10.2.2023: Lopullisten ehtojen julkistaminen, sisältäen merkintähinnan ja Osakeanneissa liikkeeseenlaskettavien osakkeiden lukumäärän (ehdollisena ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille)

          16.2.2023: Ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää Osakeanneista ja muista Osakeantien toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

          16.2.2023: Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka oikeuttavat merkintäoikeuksien saamiseen

          17.2.2023: Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman merkintäoikeuksia

          Arviolta 17.2.2023: Esitteen julkistaminen

          20.2.2023: Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä

          22.2.–8.3.2023: Osakeantien merkintäaika

          Arviolta 10.3.2023: Osakeantien lopullisten tulosten julkistaminen

 

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, konsernijohtaja, puh. +358 50 482 1689

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 17. tammikuuta 2023 klo 8:30 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen julkistamiselle ja levittämiselle voi olla lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Kyseisissä valtioissa oleskelevien henkilöiden tulee ottaa selvää kyseisistä rajoituksista ja toimia niiden mukaisesti. Tämän tiedotteen vastaanottaja on vastuussa lehdistötiedotteen ja sen sisällön käyttämisestä soveltuvan valtion lakien mukaisesti.

Tämä lehdistötiedote ei sisällä eikä muodosta kehotusta eikä tarjousta hankkia, myydä, merkitä tai muutoin käydä kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Tarjous arvopapereiden merkitsemisestä tullaan tekemään ainoastaan esitteellä, jonka Yhtiö aikoo julkaista omalla verkkosivustollaan sen jälkeen, kun esitteelle on saatu hyväksyntä Ruotsin Finansinspektionilta. Esite sisältää mm. arvopapereihin ja Yhtiöön liittyviä riskitekijöitä sekä valikoituja taloudellisia tietoja. Mikään viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta, eikä tämä tiedote ole esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai hankkia mitään tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin Sotkamo Silverin julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tätä tiedotetta ei ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tarjous tai merkintäoikeuksien, väliaikaisten osakkeiden tai uusien osakkeiden myynti ei ole sallittua. Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa valtiossa, jossa kyseinen toimenpide olisi kokonaan tai osittain oikeudellisten rajoitusten alainen tai jossa tällainen toimenpide edellyttäisi lisäesitteitä, tarjousasiakirjoja, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lainsäädännön edellyttämän lisäksi. Tämän lehdistötiedotteen sisältämiä tietoja ei saa välittää, jäljentää tai julkistaa tavalla, joka olisi ristiriidassa tällaisten rajoitusten kanssa tai edellyttäisi tällaisia lisäesitteitä, tarjousasiakirjoja, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sovellettavan lain rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevista Osakeanneista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote jaetaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) alaisesti vain henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen tarkoittamassa merkityksessä kokeneita sijoittajia kyseisessä jäsenvaltiossa, eikä henkilön, joka ei ole Relevantti henkilö tai kokenut sijoittaja, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat mm. lausumat Yhtiön tulevaisuudesta, kasvusta, muista markkinaennusteista ja muista Osakeanteja koskevista vaikutuksista.  Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Mikä tahansa tulevaisuutta koskeva lausuma tässä tiedotteessa on annettu tiedotteen päivämääränä, eikä Yhtiöllä ole velvollisuutta päivittää lausumia.

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.