SOTKAMO SILVER JULKISTAA VAIHTOVELKAKIRJA-ANNIN TULOKSEN JA 2018/2022 VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LUNASTUKSEN REKISTERÖINTIPÄIVÄMÄÄRÄN

Pörssitiedote: Tukholmassa 24.3.2022, kello 11:30.

 

Sotkamo Silver AB (”Sotkamo Silver” tai ”Yhtiö”) tiedotti 21.3.2022 enintään 6,4 miljoonan euron suunnatusta vaihtovelkakirja-annista (”Vaihtovelkakirja-anti”). Sotkamo Silverin hallitus on tänään päättänyt Vaihtovelkakirja-annissa saatujen merkintöjen perusteella allokoida uutta vaihtovelkakirjalainaa (”Uusi Vaihtovelkakirjalaina”) yhteensä noin 6,4 miljoonan euron nimellisarvosta, joka jakautuu 320 vaihtovelkakirjaan.

Allokoidut vaihtovelkakirjaosuudet tulee maksaa 28.3.2022 mennessä. Vaihtovelkakirja-anti odotetaan rekisteröitävän Ruotsin kaupparekisteriin 31.3.2022.

Kuten Yhtiö tiedotti 21.3.2022, Vaihtovelkakirja-annista saatavat varat on tarkoitus käyttää Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2018/2022 ennenaikaiseen takaisinmaksuun mukaan lukien kertyneet korot. Yhtiön hallitus on päättänyt, että vaihtovelkakirjalainan 2018/2022 lunastuksen rekisteröintipäivämäärä on 29.3.2022, jolloin lunastus tapahtuu Euroclear Swedenin järjestelmässä 5.4.2022.

 

Tukholma, 24. maaliskuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 24. maaliskuuta 2022 klo 11:30 Ruotsin aikaa.

 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Tärkeää tietoa

Tämä lehdistötiedote ei ole eikä muodosta osaa mistään arvopapereiden myyntitarjouksesta. Tämän tiedotteen kopioita ei saa valmistaa eikä niitä saa jakaa tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tämän tiedotteen jakelu olisi lainvastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tämän tiedotteen levittämistä muilla lainkäyttöalueilla voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tulisi olla tietoisia tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tässä lehdistötiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki"), tai minkään osavaltion tai muun Yhdysvaltain lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä näin ollen saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen nojalla tai liiketoimessa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten alainen, ja noudattaen soveltuvia osavaltioiden arvopaperilakeja. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään osaa uudesta vaihtovelkakirja-annista Yhdysvalloissa eikä toteuttaa vaihtovelkakirjojen julkista tarjoamista Yhdysvalloissa.

Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen, Etelä-Afrikan tai Uuden-Seelannin sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Uudessa-Seelannissa rekisteröidyn osoitteen omaaville taikka siellä asuville tahi heidän lukuunsa tai hyödykseen. Tässä kuvattuja arvopapereita ei tarjota julkisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Uudessa-Seelannissa.

Tämä lehdistötiedote ei ole 14. kesäkuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 ja sen nojalla annetuissa ja täytäntöönpannuissa asetuksissa ("Esiteasetus") tarkoitettu esite, eivätkä minkään lainkäyttöalueen sääntelyviranomaiset ole hyväksyneet sitä. Yhtiö ei ole antanut lupaa arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään ETA:n jäsenvaltiossa, eikä uuden vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä ole laadittu tai laadita esitteitä. Tämä tiedonanto on suunnattu missä tahansa ETA:n jäsenvaltiossa ainoastaan Esiteasetuksessa tarkoitetuille vaatimukset täyttäville sijoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa ja on suunnattu ainoastaan näille sijoittajille.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä asiakirja ja kaikki muu tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyvä aineisto jaetaan ja on suunnattu ainoastaan "päteville sijoittajille", jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammatillista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista ja jotka kuuluvat vuoden 2005 Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -asetuksen (jäljempänä "Asetus") 19 artiklan 5 kohdan määritelmän "sijoitusalan ammattilaiset" piiriin; tai ii) Asetuksen 49 artiklan 2 kohdan a-d alakohdan soveltamisalaan kuuluvat varakkaat yhteisöt (kaikkia näitä henkilöitä kutsutaan yhdessä ”asianomaisiksi henkilöiksi”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedonanto liittyy, ovat vain asianomaisten henkilöiden saatavilla ja niitä harjoitetaan vain asianomaisten henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, ei tulisi ryhtyä mihinkään toimiin tämän lehdistötiedotteen perusteella eikä toimia tai luottaa siihen.

Uuden vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun liittyvät sijoituspäätökset on tehtävä kaikkien Yhtiötä ja liikkeeseen laskettuja vaihtovelkakirjoja koskevien julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tämän ilmoituksen sisältämät tiedot ovat ainoastaan taustatietoja, eikä niiden ole tarkoitus olla täydellisiä tai kattavia. Tämän ilmoituksen sisältämiin tietoihin tai niiden tarkkuuteen tai täydellisyyteen ei saa luottaa missään tarkoituksessa. Tämän ilmoituksen tarkoituksena ei ole yksilöidä tai ehdottaa riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä yhtiöön tai sen arvopapereihin sijoittamiseen.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.