SOTKAMO SILVER JULKISTAA SUUNNITELTUJEN OSAKEANTIEN LOPULLISET EHDOT

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, RUOTSIN LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUSTEN LISÄKSI. TÄMÄ LEHDISTÖTIEDOTE EI OLE ESITE TAI TARJOUS ARVOPAPEREIDEN MYYMISEKSI. ARVOPAPEREITA EI SAA MYYDÄ YHDYSVALLOISSA, ELLEI NIITÄ OLE REKISTERÖITY YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIKOMISSIOSSA TAI ELLEI REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA OLE POIKKEUSTA YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, MUKAISESTI. SOTKAMO SILVERIN TARKOITUKSENA EI OLE REKISTERÖIDÄ MITÄÄN OSAA OSAKEANNISTA YHDYSVALLOISSA EIKÄ TARJOTA MERKINTÄOIKEUKSIA TAI OSAKKEITA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA. MUITA RAJOITUKSIA SOVELLETAAN. KATSO TÄRKEÄT TIEDOT LEHDISTÖTIEDOTTEEN LOPUSTA.

 

 

Sotkamo Silver AB (“Sotkamo Silver” tai “Yhtiö”) tiedotti 17.1.2023, että Yhtiön hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista (”Merkintäetuoikeusanti”) ja suunnatusta osakeannista (”Suunnattu Osakeanti” ja yhdessä Merkintäetuoikeusannin kanssa ”Osakeannit”). Osakeannit ovat ehdollisia 16.2.2023 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeantien lopullisista ehdoista.

 

Osakeannit ja niiden lopulliset ehdot lyhyesti

 

  • Suunnitellut Osakeannit koostuvat noin 4,0 M€:n Merkintäetuoikeusannista sekä noin 1,0 M€:n Suunnatusta Osakeannista, jotka täyteen merkittyinä tuottaisivat Yhtiölle noin 5,0 M€:n bruttovarat.
  • Osakeanneilla kerättävät varat käytetään ensisijaisesti käyttöpääoman vahvistamiseen.
  • Suunnattu Osakeanti suunnataan rajatulle määrälle institutionaalisia sijoittajia.
  • Liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 100 183 105 Merkintäetuoikeusannissa ja 25 000 000 Suunnatussa Osakeannissa, yhteensä enintään 125 183 105 uutta osaketta.
  • Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 20.2.2023. Täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja saa yhden (1) merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön osakkeen.
  • Merkintähinta Merkintäetuoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa on EUR 0,04 tai SEK 0,45.
  • Osakeantien merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023.
  • Osakeannit ovat ehdollisia 16.2.2023 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.
  • Osakeanteja koskeva esite julkaistaan arviolta 17.2.2023.

 

Tausta ja tavoitteet

 

Vallitseva yleinen talous- ja markkinatilanne on vaikuttanut Sotkamo Silverin liiketoimintaan ja kannattavuuteen vuoden 2022 aikana. Voimakkaasti kohonneet energian ja tarveaineiden hinnat ja samanaikainen metallien hintojen voimakas lasku vuoden 2022 toisella ja kolmannella neljänneksellä sekä näihin liittyvä suuri epävarmuus ja vaihtelu ovat edellyttäneet toimenpiteitä tuotannon kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiöllä on tarve vahvistaa käyttöpääomaansa vastatakseen edellä mainittuihin vaihteluihin. Tämän lisäksi Osakeannit mahdollistavat kairaukset, joiden tarkoituksena on pidentää kaivoksen käyttöikää vuoteen 2030 saakka sekä parantaa Yhtiön kustannustehokkuutta.

 

Merkintäetuoikeusannin lopulliset ehdot

 

Merkintäetuoikeusannin merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023. Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 20.2.2023. Merkintäoikeudet allokoidaan osakkeenomistajille täsmäytyspäivänä omistettujen osakkeiden suhteessa. Merkintäoikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NGM-pörssissä sekä Nasdaq Helsingissä 22.2.2023–2.3.2023 välillä. Täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja saa yhden (1) merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön osakkeen. Merkintähinta on EUR 0,04 tai SEK 0,45. Merkintäetuoikeusannissa liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 100 183 105, jolloin Merkintäetuoikeusanti täyteen merkittynä tuottaisi Yhtiölle noin 4,0 M€:n bruttovarat ennen transaktioon liittyviä kustannuksia.

 

Suunnatun Osakeannin lopulliset ehdot

 

Suunnattu Osakeanti on suunnattu rajatulle määrälle institutionaalisia sijoittajia. Suunnatun Osakeannin merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023. Merkintähinta on EUR 0,04 tai SEK 0,45. Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000, jolloin Suunnattu Osakeanti täyteen merkittynä tuottaisi Yhtiölle noin 1,0 M€:n bruttovarat ennen transaktioon liittyviä kustannuksia.

 

Suunnattu Osakeanti suunnataan rajatulle määrälle institutionaalisia sijoittajia. Syynä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön tarve vahvistaa taloudellista asemaansa. Yhtiön hallitus on ehdottanut suurempaa merkintäoikeusantia varmistaakseen yhtiön tarpeet. Yhtiö on kuitenkin saanut osakkeenomistajiltaan indikaatioita, että he eivät ole halukkaita osallistumaan suurempaan merkintäoikeusantiin (suurempaa merkintäoikeusantia ehdotettiin 28.12.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei hyväksynyt ehdotusta). Yhtiön hallituksen näkemys on siten se, että osakkeenomistajien edun mukaista on järjestää erillinen Suunnattu Osakeanti ja mahdollistaa siten muiden kuin nykyisten osakkeenomistajien osallistuminen suuremmalla määrällä kuin Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävä määrä. Lisäksi syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on mahdollisuus vahvistaa yhtiön omistajapohjaa institutionaalisilla sijoittajilla.

 

Suunnatun Osakeannin merkintähinta perustuu tiettyjen institutionaalisten sijoittajien kanssa käytyihin keskusteluihin ja vastaa Merkintäetuoikeusannin merkintähintaa. Yhtiön hallitus katsoo, että Merkintäetuoikeusannin merkintähintaa vastaava merkintähinta edesauttaa Suunnatun Osakeannin onnistumista, etenkin ottaen huomioon epävakaa ja haastava markkinatilanne. Näin ollen, hallituksen kokonaisarvion mukaisesti, Suunnattu Osakeanti toteutetaan Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

 

Laimentuminen

 

Mikäli Merkintäetuoikeusanti tulee täyteen merkityksi ja 16.2.2023 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsussa olevat ehdotukset, Yhtiön osakepääoma kasvaa 5 435 693,965395  SEK:lla, 10 871 387,985048 SEK:sta 16 307 081,950443  SEK:iin, 100 183 105 uuden osakkeen liikkeeseenlaskun myötä. Niiden osakkeenomistajien osalta, jotka eivät käytä merkintäoikeuksiaan, Merkintäetuoikeusanti johtaisi täyteen merkittynä arviolta noin 33,3 %:n laimentumiseen, perustuen Yhtiön osake- ja äänimäärään Merkintäetuoikeusannin jälkeen.

 

Mikäli Suunnattu Osakeanti tulee täyteen merkityksi ja 16.2.2023 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsussa olevat ehdotukset, Yhtiön osakepääoma kasvaa 1 356 439,782285 SEK:lla, 10 871 387,985048 SEK:sta 12 228 827,767333  SEK:iin, 25 000 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskun myötä. Suunnattu Osakeanti johtaisi täyteen merkittynä arviolta noin 11,1 %:n laimentumiseen, perustuen Yhtiön osake- ja äänimäärään Merkintäetuoikeusannin jälkeen. Mikäli molemmat Osakeannit tulevat täyteen merkityksi, laimennusvaikutus olisi arviolta noin 38,5 %, perustuen Yhtiön osake- ja äänimäärään Osakeantien jälkeen.

 

Ylimääräinen yhtiökokous ja esite

 

Hallitus on erillisellä tiedotteella kutsunut koolle 16.2.2023 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen, joka hyväksyy hallituksen päättämät Osakeannit. Sotkamo Silver valmistelee Osakeanteja koskevan esitteen. Yhtiö odottaa julkaisevansa esitteen arviolta 17.2.2023.

 

Merkintäsitoumukset

 

Yhtiö on vastaanottanut johtoryhmältään, eli toimitusjohtaja Mikko Jalastolta, talousjohtaja Tommi Talasterältä, operatiiviselta johtajalta Pasi Määtältä ja vastuullisuusjohtaja Arttu Ohtoselta, sitoumukset merkitä osakkeita Merkintäetuoikeusannin toissijaisessa merkinnässä. Sitoumukset ovat yhteensä noin 21 tuhatta euroa tai 231 tuhatta Ruotsin kruunua, vastaten yhteensä noin 0,5 % Merkintäetuoikeusannista.

 

Osakeantien alustava aikataulu

 

          16.2.2023: Ylimääräinen yhtiökokous, joka muun muassa hyväksyy hallituksen Osakeanteja koskevan päätöksen

          16.2.2023: Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka oikeuttavat merkintäoikeuksien saamiseen

          17.2.2023: Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman merkintäoikeuksia

          Arviolta 17.2.2023: Esitteen julkistaminen

          20.2.2023: Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä

          22.2.–2.3.2023: Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena Ruotsissa

          22.2.–3.3.2023: Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena Suomessa

          22.2.–8.3.2023: Osakeantien merkintäaika

          Arviolta 10.3.2023: Osakeantien lopullisten tulosten julkistaminen

 

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, konsernijohtaja, puh. +358 50 482 1689

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 10. helmikuuta 2023 klo 8:30 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen julkistamiselle ja levittämiselle voi olla lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Kyseisissä valtioissa oleskelevien henkilöiden tulee ottaa selvää kyseisistä rajoituksista ja toimia niiden mukaisesti. Tämän tiedotteen vastaanottaja on vastuussa lehdistötiedotteen ja sen sisällön käyttämisestä soveltuvan valtion lakien mukaisesti.

Tämä lehdistötiedote ei sisällä eikä muodosta kehotusta eikä tarjousta hankkia, myydä, merkitä tai muutoin käydä kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Tarjous arvopapereiden merkitsemisestä tullaan tekemään ainoastaan esitteellä, jonka Yhtiö aikoo julkaista omalla verkkosivustollaan sen jälkeen, kun esitteelle on saatu hyväksyntä Ruotsin Finansinspektionilta. Esite sisältää mm. arvopapereihin ja Yhtiöön liittyviä riskitekijöitä sekä valikoituja taloudellisia tietoja. Mikään viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta, eikä tämä tiedote ole esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai hankkia mitään tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin Sotkamo Silverin julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tätä tiedotetta ei ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tarjous tai merkintäoikeuksien, väliaikaisten osakkeiden tai uusien osakkeiden myynti ei ole sallittua. Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa valtiossa, jossa kyseinen toimenpide olisi kokonaan tai osittain oikeudellisten rajoitusten alainen tai jossa tällainen toimenpide edellyttäisi lisäesitteitä, tarjousasiakirjoja, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lainsäädännön edellyttämän lisäksi. Tämän lehdistötiedotteen sisältämiä tietoja ei saa välittää, jäljentää tai julkistaa tavalla, joka olisi ristiriidassa tällaisten rajoitusten kanssa tai edellyttäisi tällaisia lisäesitteitä, tarjousasiakirjoja, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sovellettavan lain rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevista Osakeanneista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote jaetaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) alaisesti vain henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen tarkoittamassa merkityksessä kokeneita sijoittajia kyseisessä jäsenvaltiossa, eikä henkilön, joka ei ole Relevantti henkilö tai kokenut sijoittaja, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat mm. lausumat Yhtiön tulevaisuudesta, kasvusta, muista markkinaennusteista ja muista Osakeanteja koskevista vaikutuksista.  Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Mikä tahansa tulevaisuutta koskeva lausuma tässä tiedotteessa on annettu tiedotteen päivämääränä, eikä Yhtiöllä ole velvollisuutta päivittää lausumia.

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.