SOTKAMO SILVER AB OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ TAMMI - MAALISKUU 2023Pörssitiedote: Tukholmassa 26.4.2023, kello 08:45 CET.

 

TAMMI-MAALISKUUN 2023 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 67 MSEK (114 MSEK). Suurimpana syynä oli alhaisempi louhintamäärä. Keskimääräinen hopeapitoisuus kehittyi positiivisesti  
 • Käyttökate 6 MSEK (38) 
 • Liikevoitto -10 MSEK (15)
 • Kassavarat 34 MSEK (44) 
 • Investoinnit 8 MSEK (13)
 • Tuotanto oli noin 207 000 (336 000) unssia hopeaa, 516 (870) unssia kultaa, 232 (465) tonnia lyijyä ja 515 (990) tonnia sinkkiä rikasteissa
 • Yhtiö sai merkintäetuoikeusannista noin 3,4 miljoonan euron tai 38,4 MSEK:n bruttovarat ennen transaktiokulujen vähentämistä
 • Yhtiö ja seniorrahoittajat sopivat 13.2.2023 seniorlainasopimuksen ehtojen muutoksesta, jonka mukaisesti sopimuksen ensimmäinen lyhennys (31.3.2023 erääntyvä 1,5 M€) lykättiin maksettavaksi seniorlainasopimuksen eräpäivänä (31.3.2026) 
 • Yhtiö on antanut ympäristöluvan mukaisen vakuuden kaivoksen sulkemisen jälkeisille velvoitteille. Tehdyn sopimuksen mukaan takaaja vapautti sulkutililtä miljoona euroa maaliskuun 2023 lopussa

 

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2023 alkoi haastavassa käyttöpääomatilanteessa.  Toimenpiteet rahoitustilanteen parantamiseksi aloitettiin vuoden 2022 lopulla ja ne saatiin päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana. Osakeanti, seniorlainan lyhennyksen lykkääminen sekä miljoonan euron vapautus sulkutilin varoista saatettiin päätökseen ja näillä toimilla varmistetaan riittävä käyttöpääoma lyhyellä aikavälillä.

Kaivos- ja tuotantosuunnitelmamme sekä tämänhetkiset metallien ja sähkön hintaennusteet tukevat loppuvuoden 2023 positiivista kassavirtaa ja lisäksi mahdollistavat tarvittavien investointien, kuten täydennyskairauksen, toteuttamisen tulorahoituksen kautta.

Alkuvuoden tuotantomäärät jäivät alle suunnitellun johtuen viivästyksestä uuden kaivosurakoitsijan ylösajossa.  Maaliskuussa ylösajo on edennyt positiiviseen suuntaan ja odotamme tuotannon vakiintuvan huhtikuun aikana. Ylösajon viiveen vaikutus on väliaikaista ja arvioimme, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta koko vuoden tuotantomääriin. Uusi kaivosurakoitsija on sitoutunut parantamaan suorituskykyään tasolle, joka mahdollistaa vakaat louhintamäärät ja louhintasuunnitelmien noudattamisen.

Ensimmäisellä neljänneksellä kassavirran tarkka hallinta ja optimointitoimet olivat välttämättömiä tiukan käyttöpääomatilanteen vuoksi. Operatiivisten kustannusten ja investointien osalta tehtiin säästöjä, mutta samalla varmistettiin, että toimenpiteet toiminnan normaaliin jatkamiseen talvikauden jälkeen tulevat tehdyiksi. Esimerkiksi alkuvuonna jatkettiin täydennyskairauskampanjaa, jonka avulla varmistetaan tarvittavat tiedot kaivoksen kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen jatkossa.

Hopean keskipitoisuuden myönteinen kehitys vuosineljänneksen aikana on rohkaisevaa ja vahvistaa suunnitelmissamme olevaa pitoisuuden kasvua arvioituun 90–110 g/t tasoon.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä erinomaisesta työstä haastavien viime kuukausien aikana. Epävarmuudesta huolimatta keskittyminen tärkeisiin asioihin on ollut korkealla tasolla. Silverin tiimi on yhdessä varmistanut, että operatiivinen suorituskyky säilyy ja nyt talven kääntyessä kevääksi olemme valmiita kiihdyttämään tuotannon sille tasolle, jolla sen pitääkin olla. Malmin pitoisuuden nousu sekä sähkön ja metallien hintojen myönteinen parantuminen luovat selkeän pohjan tälle positiiviselle kehitykselle.

 

TOIMINTA

Yhtiö operoi hopeakaivosta Sotkamossa. Tuotanto aloitettiin maaliskuussa 2019 ja kaivos tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään kahdelle sulatolle. Lisäksi yhtiö on myynyt toiminnan sivuvirtana syntynyttä pyriittiä, joka poistetaan allasalueelle varastoitavasta rikastushiekasta, ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Yhtiöllä on lisäksi kaivos- ja malminetsintäoikeuksia nykyisen toiminnan lähellä sijaitseviin mineraaliesiintymiin Kainuun alueella.

Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 67 MSEK verrattuna edellisvuoden 114 MSEK:iin. Suurimpana syynä oli pienempi louhintamäärä. Keskimääräinen hopeapitoisuus kehittyi myönteisesti. Malmia murskattiin yhteensä 97 000 tonnia, joka jäi alhaiseksi uuden louhintaurakoitsijan ylösajosta johtuen. Hopean pitoisuus syötetyssä malmissa parani 82 g/t:iin edellisen neljänneksen 72 g/t tasolta.

Muut tuotot -2,6 MSEK (6) sisälsivät pääasiassa realisoitumatonta lopullisen myyntihinnan oikaisua katsauskaudella. Liikevaihto sisälsi -2 MSEK lopullisen metallipitoisuuden oikaisua ennakko- ja lopullisten laskujen välillä. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu kuukausittaiseen keskimääräiseen markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta, josta vähennetään asiakkaan sulattomaksut.

Investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja rikastushiekka-alueelle olivat 8 MSEK (13) ensimmäisellä neljänneksellä. P700-projektin tutkimuskulut sisältyivät vuosineljänneksien investointikuluihin.

Ensimmäisellä neljänneksellä hopean hinta oli välillä 20,1–24,4 dollaria unssilta. Neljänneksen lopussa hopean hinta oli 23,9 dollaria unssilta.

Euro vahvistui suhteessa Yhdysvaltain dollariin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuoden alun 1,0683:sta 1,0875:een.

 

Avainluvut (konserni)

Q1 2023

Q1 2022

FY 2022

Myynti MSEK

67

114

371

Käyttökate MSEK

6

38

53

Liikevoitto MSEK

-10

15

-34

Omavaraisuusaste (%)

40

30

38

Maksuvalmius (%)

67

107

46

Henkilöstö kauden lopussa

44

49

44

Rikastamon syöttö, tuhatta tonnia    

97

174

635

Hopeapitoisuus g/tonni

82

71

69

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA OHJEISTUS

 

Ensimmäisellä neljänneksellä rikastimme 97 000 (173 000) tonnia malmia ja tuotimme noin 207 000 (336 000) unssia hopeaa, 516 (870) unssia kultaa, 232 (465) tonnia lyijyä ja 515 (990) tonnia sinkkiä.

Tuotantomäärä oli alhaisempi uuden kaivosurakoitsijan ylösajosta johtuen. Viivästykset louhinnan ylösajossa liittyivät viivästyksiin tiettyjen kaivoskoneiden osalta. Kokonaisuudessaan tuotantomäärä Q1:n aikana oli noin kolmanneksen alle suunnitellun hopeantuotannon. Viivästyneen ylösajon vaikutus on tilapäinen ja kaivosurakoitsijan kapasiteetin odotetaan vakiintuvan huhtikuun aikana.

Hopeapitoisuus rikastamon syötteessä parani ensimmäisellä neljänneksellä ja se oli 82 (71) g/t. Hopean pitoisuuden kehitys on vastannut odotuksia ja sen odotetaan kasvavan edelleen Q2 2023 aikana, jolloin louhinta siirtyy ensisijaisesti uusille tasoille välillä 360–420 metriä. Hopeapitoisuuden odotetaan palaavan pidemmän aikavälin keskiarvoon 90–110 g/t. 

 

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Yhtiö toistaa helmikuussa 2023 antamansa ohjeistuksen vuodelle 2023: Yhtiö arvio tuottavansa 1,4–1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2023. Yhtiön ensisijainen tavoite on kuitenkin maksimoida liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi yhtiö säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, jolla voi olla vaikutusta tuotettuihin hopeaunsseihin.

Lisäksi yhtiö odottaa vuotuisen käyttökatteen olevan vähintään 28 % ja nettovelan suhteessa käyttökatteeseen olevan alle 2,5 vuoden lopussa.

 

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

18.4 pidetyssä yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat keskeiset päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2022.
 • Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ilman varajäseniä. Jarmo Vesanto, Kimmo Luukkonen, Eeva-Liisa Virkkunen, Sixten Sunabacka ja Jukka Jokela valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Mauri Visuri valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PWC:n yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
 • Johdon palkitsemisohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti
 • Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista.
 • Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä laskemaan liikkeelle uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus on rajoitettu siten, että valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kymmenen (10) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen valtuutuksen mukaisen hallituksen päätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä.

 

 

SIJOITTAJAKALENTERI 

 • Tilinpäätöstiedote Q2/2023   28.7. 2023
 • Tilinpäätöstiedote Q3/2023   25.10.2023
 • Tilinpäätöstiedote Q4/2023 15.2.2024

 

 

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

https://www.silver.fi/en/investors/financial-reports/interim-reports

https://www.silver.fi/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

 

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, Konsernijohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 482 1689

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 26. huhtikuuta 2023 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.