SOTKAMO SILVER AB OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ LOKA - JOULUKUU 2022

Pörssitiedote: Tukholmassa 14.2.2023, kello 08:45 CET.

 

LOKA-JOULUKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 100 MSEK verrattuna edellisenä vuonna 99 MSEK. Metallien hintojen nopealla nousulla Q4:llä oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon
 • Käyttökate 19 MSEK (28) 
 • Liikevoitto -1 MSEK (6)
 • Kassavarat 1 MSEK (37).  Yhtiöllä on 1,5 MEUR luottolimiitti. Yhtiö käynnisti prosessin ja neuvottelut lisärahoituksen saamiseksi
 • Investoinnit 11MSEK (25)
 • Tuotanto oli noin 294 000 (341 000) unssia hopeaa, 829 (869) unssia kultaa, 401 (466) tonnia lyijyä ja 874 (1 049) tonnia sinkkiä rikasteissa
 • LTIFR oli 4 (23), mikä pysyi parhaalla tasolla tuotannon aloittamisen jälkeen

 

TAMMI-JOULUKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 371 MSEK (387)
 • Käyttökate 53 MSEK (92). Käyttökate kehittyi Q4:llä positiivisesti kahteen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tuotantomäärien kasvun, metallien hyvän hintakehityksen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta
 • Liikevoitto -34 MSEK (7)
 • Liiketulos hyvällä tasolla Q1 2022, mutta laski seuraavien vuosineljännesten aikana metallien hintojen laskun, erittäin korkeiden energiakustannusten ja kulutustarvikkeiden kohonneiden hintojen vuoksi. Sähkön hinta lähes kaksinkertaistui vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna.  
 • Investoinnit 61 MSEK (48)
 • Tuotanto noin 1 169 000 (1 374 000) unssia hopeaa, 3 285 (3 403) unssia kultaa, 1 535 (1 494) tonnia lyijyä ja 3 335 (3 373) tonnia sinkkiä rikasteissa
 • Operatiivinen kassavirta 13 MSEK (36)

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuoden viimeisellä neljänneksellä, metallien hintojen ja tuotantomäärien noustessa. Yhtiö selvisi vaihtelevista sähkön hinnoista ilman merkittäviä tuotantohäiriöitä.

Syksyn aikana aloitetuilla kustannusten hallintatoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön operatiivisiin kustannuksiin. Otimme käyttöön useita uusia käytäntöjä sähkönkulutuksen ja kustannusten optimoimiseksi. Nämä uudet käytännöt tuovat meille etuja paitsi nykytilanteessa myös pitkällä aikavälillä.

Kaivostoiminnan siirtäminen uusille alle 360 metrin louhostasoille on edennyt suunnitellusti ja keskimääräinen hopeapitoisuus parani marraskuusta lähtien. Tuotannon painopisteen siirtyessä ensisijaisesti uusille louhostasoille odotamme hopeapitoisuuden nousevan 90-110 g/t välille Q2 aikana, mikä kasvattaa tuotantomääriä ja parantaa yhtiön kannattavuutta. 

Kassavarojen tilanteen ollessa haastava on käyttöpääomatilanteen parantaminen ensisijainen lyhyen aikavälin prioriteettimme. Käyttöpääomatilanteeseen haetaan ratkaisuita rahoitusjärjestelyiden ja kannattavuuden parantamisen kautta. Ilmoitettujen osakeantien sekä muiden rahoitusjärjestelyjen odotetaan ratkeavan Q1 2023 loppuun mennessä. Metallien hintojen viimeaikaisen nousun, sähkön hinnan ennustetun laskun sekä metallipitoisuuksien ennakoidun kasvamisen odotetaan puolestaan parantavan kannattavuutta vuoden edetessä.

Joulukuussa julkaistut kairaustulokset vahvistavat luottamusta hopeantuotannon lisäämiseen vuonna 2023, sekä luovat pohjaa kaivoksen käyttöiän mahdolliseen pidentämiseen tulevina vuosina. Kairaustulosten pohjalta on suunniteltu uudet tuotantokairausohjelmat, joilla varmistetaan kaivostoiminnan optimaalinen jatkosuunnittelu sekä kustannustehokas toteutus. Lisäksi tuotantokairauksen tavoitteena on olemassa olevien mineraalivarantojen nostaminen malmivaroiksi.

Kuluneet kuukaudet ovat olleet yhtiölle haastavia ja haluan kiittää koko organisaatiota siitä työstä ja omistautumisesta, jolla haasteisiin on vastattu. Kustannusten hallintaan ja tehokkuuteen on keskitytty organisaation kaikilla tasoilla ja valmistelut vuoden 2023 tuotantoon ovat edenneet hyvin. Muun muassa kaivosurakoitsijan vaihtoon valmistautuminen, uuden tuotantokairausohjelman aloittaminen, uusien toimintatapojen käyttöönotto sähkökustannusten optimoimiseksi sekä rikastushiekka-altaan korotuksen viimeistely ovat olleet koko tiimin kovan työn tulosta.

 

TOIMINTA

Yhtiö operoi hopeakaivosta Sotkamossa. Tuotanto aloitettiin maaliskuussa 2019 ja kaivos tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulattoon. Lisäksi yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeudet Sotkamon alueella nykyisen toiminnan lähellä sijaitseviin mineraaliesiintymiin.

Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 100 MSEK verrattuna edellisvuoden 99 MSEK:iin. Metallien hintojen nopealla nousulla Q4:llä oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Malmia murskattiin yhteensä 154 000 (182 000) tonnia marginaalimalmi mukaan lukien.

Vuonna 2022 käyttökate oli 53 MSEK (92). Käyttökate kehittyi Q4:llä positiivisesti kahteen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kasvaneiden tuotantomäärien, metallien hyvän hintakehityksen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta.

Liiketulos oli hyvällä tasolla Q1 2022, mutta laski seuraavien vuosineljännesten aikana metallien hintojen laskun, erittäin korkeiden energiakustannusten ja kulutushyödykkeiden kohonneiden hintojen vuoksi. Sähkön hinta lähes kaksinkertaistui vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna.

Muut tuotot 7 MSEK (1) sisälsivät käyttöomaisuuden myynnit 1 MSEK ja 6 MSEK arvioidun toteutumattoman lopullisen myyntihinnan oikaisun johtuen kauden alustavien ja lopullisten myyntilaskujen hintaerosta. Liikevaihto sisälsi -0,5 MSEK arvioidun  metallipitoisuuden oikaisun johtuen kauden alustavien ja lopullisten myyntilaskujen metallipitoisuuden erosta. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta vähennettynä asiakkaan sulattomaksulla.

Investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja ympäristöinvestoinnit olivat 11 MSEK (25) Q4:llä. Ympäristöinvestointeihin sisältyi rikastushiekka-altaan padon korotus, jonka määrä oli 2 MSEK. P700-projektin tuotantokairaus jatkui Q4:llä ja kustannukset sisältyivät kauden investointeihin.

Yhtiö on toteuttanut suunnatun vaihtovelkakirja-annin, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 6,4 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalaina sisältää kaksi komponenttia: muunto-optio-osan, joka kirjataan käypään arvoon Black-Scholes-mallia käyttäen tuloslaskelman kautta, ja velkakomponentin, joka kirjataan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Vaihtovelkakirjalainan käypä arvo oli syntymisajankohtana 34 MSEK ja velkakomponentin käypä arvo 32 MSEK. Muunto-optiokomponentin käypä arvo 31.12.2022 oli 2 MSEK ja velkakomponentin käypä arvo 39 MSEK. Tuloslaskelman kautta kirjatut käyvän arvon muutokset: muunto-optiovelka 1 MSEK ja velkakomponentti 3 MSEK.

Yhtiö sai seniorlainan ja luottolimiitin rahoittajilta suostumuksen, mikä mahdollistaa poikkeamisen lainaehdoista koskien Yhtiön nettovelkaan liittyvää kovenanttia suhteessa käyttökatteeseen.

 

Avainluvut (konserni)

Q4 2022

Q4 2021

FY 2022

FY 2021

Myynti MSEK

100

99

371

387

Käyttökate MSEK

19

28

53

92

Liikevoitto MSEK

-1,1

6

-34

7

Omavaraisuusaste (%)

38

38

38

38

Maksuvalmius (%)

46

27

46

27

Henkilöstö kauden lopussa

44

49

44

49

Rikastamon syöttö, tuhatta tonnia

154

182

635

624

Hopeapitoisuus g/tonni

72

71

69

79

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA OHJEISTUS

 

Neljännellä neljänneksellä rikastimme 154 000 (182 000) tonnia malmia ja tuotimme noin 294 000 (341 000) unssia hopeaa, 829 (869) unssia kultaa, 401 (466) tonnia lyijyä ja 874 (1049) tonnia sinkkiä.

Hopeapitoisuus parani Q3:sta ja marras- ja joulukuussa pitoisuudet olivat vuoden 2022 korkeimmalla tasolla 77 g/t. Rikastamon syöttö oli suunnitellulla tasolla, huolimatta useista korkean sähkön hinnan aikana tapahtuneesta lyhyemmästä seisakista. Rikastamon kasvatettu kapasiteetti mahdollisti ajoittaiset seisakit ilman merkittävää vaikutusta rikastamon syöttöön.  Muiden metallien tuotanto oli linjassa lisääntyneen hopeantuotannon kanssa.  

Viimeisen neljänneksen aikana louhimme maanalaisessa kaivoksessa, eikä avolouhosta käytetty. Kaivostoiminta eteni alemmille louhintatasoille ja ensimmäisiä louhoksia alettiin louhia 360-420-tasojen välillä. Tällä oli odotettu positiivinen vaikutus malmin hopealaatuun. Yhtiö odottaa hopealaatujen paranevan edelleen uusien louhintatasojen louhinnan edetessä. Q2 2023 alkaen kaivostoiminta keskittyy ensisijaisesti uusiin tasoihin ja hopealaadun odotetaan palaavan pidemmän aikavälin keskiarvoon 90-110 g/t.

 

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Yhtiö arvio tuottavansa 1,4–1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2023. Yhtiön ensisijainen tavoite on kuitenkin maksimoida liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi yhtiö säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, jolla voi olla vaikutusta tuotettuihin hopeaunsseihin.

Lisäksi yhtiö odottaa vuotuisen käyttökatteen olevan vähintään 28 % ja nettovelan suhteessa käyttökatteeseen olevan alle 2,5 vuoden lopussa.

 

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön hallitus on päättänyt seuraavista keskipitkän aikavälin tavoitteista vuoteen 2025 asti strategian toteuttamisen tueksi:

 • Vuositason hopean tuotanto > 1.5 Moz
 • Vuositason käyttökate > 30 %
 • Nettovelan suhde käyttökatteeseen < 2.0
 • Kaivoksen eliniän pidentäminen viidellä vuodella vuoteen 2035
 • A-tason saavuttaminen kaikissa Kaivosvastuujärjestelmän* osa-alueissa riippumattoman tarkastajan toteamana vuonna 2024

*https://www.kaivosvastuu.fi/

 

 

 

Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä energian hinta. Ohjeistuksen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että edellä mainitut ulkoiset tekijät pysyvät markkinoiden helmikuun 2023 puolivälissä ennustamalla tasolla. Lisäksi ohjeistuksen saavuttaminen edellyttää käyttöpääoman vahvistamista osakeanneilla ja muilla rahoitusjärjestelyillä Q1 2023 aikana. Kaivoksen eliniän pidentämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja kairausohjelman toteuttamiseksi.

 

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Veljekset Toivanen Oy aloitti 1.1.2023 kaivosurakoitsijana.

Sotkamo Silver AB:n hallitus päätti 17.1.2023 merkintäetuoikeusosakeannista nykyisille osakkeenomistajille sekä suunnatusta osakeannista suuruudeltaan yhteensä enintään noin 5 MEUR Yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Osakeannit ovat ehdollisia 16.2.2023 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Suunnitellut Osakeannit koostuvat noin 4,0 M€:n Merkintäetuoikeusannista sekä noin 1,0 M€:n Suunnatusta Osakeannista, jotka täyteen merkittyinä tuottaisivat Yhtiölle noin 5,0 M€:n bruttovarat. Osakeanneista saatavat varat käytetään ensisijaisesti käyttöpääoman vahvistamiseen. Suunnattu anti suunnataan rajoitetulle määrälle institutionaalisia sijoittajia. Liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 100 183 105 merkintäetuoikeusannissa ja 25 000 000 suunnatussa osakeannissa, yhteensä enintään 125 183 105 uutta osaketta. Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 20.2.2023. Täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja saa yhden merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Kaksi merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Yhtiön osakkeen. Merkintähinta merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa osakeannissa on 0,04 EUR tai 0,45 SEK. Osakeantien merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023. Osakeanteja koskeva esite julkaistaan arviolta 17.2.2023.

Yhtiö ja seniorrahoittajat ovat 13.2.2023 sopineet muutoksesta seniorlainasopimuksen ehtoihin, jonka mukaisesti ensimmäinen lyhennys (31. maaliskuuta 2023 erääntyvä 1,5 M€) lykätään maksettavaksi seniorlainasopimuksen eräpäivänä (31. maaliskuuta 2026).

Yhtiö antoi 14.2.2023 ohjeistuksen vuodelle 2023 ja määritteli keskipitkän aikavälin operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet strategian toteuttamisen tueksi (ks. kohta tuotanto katsauskaudella ja ohjeistus tässä tiedotteessa).

 

 

 

SIJOITTAJAKALENTERI 

 • Vuosikertomus   Maaliskuu, 2023
 • Yhtiökokous  18. huhtikuuta 2023
 • Tilinpäätöstiedote Q1/2023   26. huhtikuuta 2023
 • Tilinpäätöstiedote Q2/2023   28. heinäkuuta 2023
 • Tilinpäätöstiedote Q3/2023   25. lokakuuta 2023
 • Tilinpäätöstiedote Q4/2023 15. Helmikuuta 2024

 

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

https://www.silver.fi/en/investors/financial-reports/interim-reports

https://www.silver.fi/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

 

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, Konsernijohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 482 1689

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 14. helmikuuta 2023 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.