SOTKAMO SILVER AB: PÄIVITETYT MINERAALIVARANTO- JA MALMIVARA-ARVIOT INDIKOIVAT KAIVOKSEN TOIMINTA-AJAN MERKITTÄVÄÄ JATKUMISTA

Pörssitiedote: Tukholmassa 27.6.2022, kello 12:00

Sotkamo Silver AB raportoi Hopeakaivoksen päivitetyt mineraalivaranto- ja malmivara-arviot.

 

Mineraalivarannot (”MRE”) ovat yhteensä 9,242 miljoonaa tonnia (sisältäen Measured, Indicated ja Inferred luokkiin kuuluvat varannot) keskipitoisuuksilla 54 g/t hopeaa, 0,20 g/t kultaa, 0,23 % lyijyä ja 0,56 % sinkkiä, tai 93 g/t hopeaekvivalenttina ilmaistuna.

 • Mineraalivarannon tarkempi jaottelu eri luokkiin on liitteessä 1.
 • Mineraalivarantoarvion on laatinut Afry Finland Oy noudattaen JORC 2012 koodia.
 • Ennen vuotta 2011 kairattuja kairanreikiä ei ole käytetty arvion teossa, koska aineiston sivusuuntamittaus ja laadun varmistus sekä laadun valvonta -käytännöt eivät vastaa JORC koodin vaatimuksia.
 • Vuosina 2020-2021 kairatut reiät, 5,6 km, ovat mukana arviossa.
 • Mineraalivarantoarviossa on huomioitu mineralisoituma 550-700 metrin syvyyteen.

 

Malmivarat (”ORE”) ovat yhteensä 1,909 miljoonaa tonnia (sisältäen Proven, Probable ja Non-JORC luokkiin kuuluvat varat) keskipitoisuuksilla 104 g/t hopeaa, 0,29 g/t kultaa, 0,22 % lyijyä ja 0,52 % sinkkiä, tai 129 g/t hopeaekvivalenttina ilmaistuna.

 • Malmivarojen tarkempi jaottelu eri luokkiin on liitteessä 2.
 • Malmivarat edustavat sitä osaa Mineraalivarannosta, jossa tiedon määrä on riittävä kaivossuunnittelua varten ja jonka arvioidaan olevan hyödynnettävissä.
 • Malmivara-arvio on laadittu sisäisesti ja sen laadinnassa on käytetty hyväksi ennen vuotta 2011 kairattujen kairanreikien ja tuotannonaikaisten soijareikien tietoja. Tämän johdosta se ei ole JORC 2012 -koodin mukainen, mutta yhtiön johto katsoo, että arvio antaa luotettavan arvion tällä hetkellä tunnetusta Hopeakaivoksen tunnetusta louhittavasta osasta.
 • Malmivara-arvion JORC-koodin mukainen osa sisältää mineralisaation 450 metrin syvyyteen ja ei-JORC-koodin mukaisessa osassa on mukana louhosketjuja 500-600 metrin syvyyteen.

 

Malminetsintäpotentiaali ja vuoden 2022 uudet kairaukset

 • Hopeakaivoksen esiintymä on edelleen ns. ”auki” syvyyteen ja kairauskohteista on tunnistettu myös jo kairatuilla tasoilla.
 • Tähän mennessä olemme kairanneet noin 6 km vuonna 2022 sekä maanpinnalta, että maanalta. Koko vuoden tavoite on noin 12 km, joka on merkittävä lisäys aikaisempaan.
 • Vuoden 2022 kairaus on suunnattu a) tarkentamaan ja varmentamaan malmin sijainti 350 – 500 tasovälillä, joka on tuotannon valmistelussa ja tuotannossa seuraavien vuosien aikana, ja b) varmistaa malmin jatkuvuus 600-700 -tasovälillä ja luoda kairauskohteita jatkotutkimuksille.

 

Johdon näkemys

 • Yhtiön johto ja hallitus katsovat, että olennainen osa nykyisistä Mineraalivarannoista, joka ei sisälly Malmivaroihin, voidaan niihin tulevaisuudessa sisällyttää jatkuvalla kairauksella.
 • Edellä olevan perusteella, nykyisten Malmivarojen ja Mineraalivarantojen osan, jolla on kohtuulliset mahdollisuudet olla taloudellisesti louhittavissa, arvioidaan riittävän seitsemän-kahdeksan vuoden louhintaan ja sitä on mahdollista kasvattaa edelleen.

Toimitusjohtaja Erkki Kuronen toteaa: ”Malmivaramme olivat 2,75 miljoonaa tonnia aloittaessamme tuotannon vuonna 2019. Sen jälkeen olemme louhineet noin 1,8 miljoonaa tonnia malmia. Tämä huomioiden, nykyinen noin 1,9 miljoonan tonnin malmivaramme, osoittaa kuinka jatkuvalla kairaamisella Mineraalivarantoja voidaan nostaa Malmivaroiksi. Strategisena tavoitteenamme on jatkaa Hopeakaivoksen toimintaa P700-projektilla. Tämän saavuttamiseksi lisäämme Malmivaroja asteittain projektin edetessä. Nyt julkaistu päivitys on vaatinut paljon työtä työntekijöiltämme ja he ansaitsevat siitä kiitoksen. Vuoden 2022 kairauksen julkaisemattomat tulokset ovat rohkaisevia ja vahvistavat näkemystämme Hopeakaivoksen mahdollisuuksista ja osoittavat, että olemme oikealla tiellä strategiamme toteuttamisessa.”

Tukholma, 27. kesäkuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

 

Liite 1: Hopeakaivoksen mineraalivarantoarvio

 

Resource

Mass

  Ag

  Au

  Pb

  Zn

  AgEq

classification  

(kt)

  g/t

  g/t

  %

  %

  g/t

Measured

1 395

  54

  0,26

  0,21

  0,55

  97

Indicated

3 795

  56

  0,23

  0,22

  0,51

  94

Sub total (M&I)

5 190

  55

  0,24

  0,22

  0,52

  95

Inferred

4 052

  52

  0,16

  0,25

  0,61

  90

Grand total

9 242

  54

  0,20

  0,23

  0,56

  93

Taulukko 1: Hopeakaivoksen mineraalivarantoarvio

Huomautukset ja oletukset:

(1) Mineraalivarantoarvio on päivätty 2X, 2022. (2) Mineraalivarantojen louhinnan taloudellista kannattavuutta ei ole osoitettu. (3) Arvio on laadittu ja raportoitu koodin “The 2012 Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (JORC 2012” suositusetn mukaisesti).  (4) Vaihtokurssi: USD/EUR 1.214. (5) Mineraalivarantoarvion teossa on käytetty “cut-off” -pitoisuutta 40 g/t AgEq. (6) AgEq = hopeaekvivalentti g/t. AgEq laskennassa on käytetty seuraavia hintoja (USD) hopea US $25,6 $/oz, kulta US$ 1 760 $/oz, lyijy 2 000 $/t and sinkki US$ 2 820 $/t. Saantitekijöitä ei ole huomioitu. (6) AgEq laskelma = Ag ppm +(Au ppm * [AgEq Au in situ]) +(Pb ppm *[AgEq Pb in situ])+(Zn ppm * [AgEq Zn In situ]), jossa AgEq Au in situ = ([Au $/oz]/[1 Eur US$:na])/([Ag $/oz]/[1 Eur  US$:na]), AgEq Pb in situ = ((([Pb $/t] / [1 Eur US$:na])/1000000)) / (([Ag $/oz]/[1 Eur US$:na]) / ([Troy oz. grammoina]/1000000)/1000000)), ja AgEq Zn in situ= ((([Zn $/t] / [1 Eur US$:na])/1000000)) / (([Ag $/oz]/[1 Eur US$:na]) / ([Troy oz. grammoina]/1000000)/1000000). (7) Voidaan kohtuudella päätellä, että pääosa “Inferred”-luokan Mineraalivarannoista voidaan korottaa “Indicated”- ja “Measured”-luokkaan lisätutkimuksilla. (8) Sotkamo Silver ei ole tietoinen juridista, poliittisista, ympäristöllisistä tai muista riskeistä, jotka voisivat olennaisesti vaikuttaa Mineraalivarantojen kehittämiseen.  (9) Alueen sisällä käytettävissä olevan tiedon määrästä riippuen, Hopeakaivoksen Mineraalivarantoarvion Ag-, Au-, Pb- ja Zn-pitoisuuksien arvioimiseksi on käytetty kullekin alkuaineelle laadittuja kokeellisia variogrammeja sekä joko “Ordinary Kriging” (“OK”) – tai “Inverse Distance Squared” (“ID2”) -menetelmää. ”Inverse Distance Squared” -menetelmää käytettäessä alueille määritettiin omat hakuellipsoidit, joiden suunta, kulma ja kaade noudattivat mineralisoitunutta vyöhykettä.

Malmilinssien sisällä olevat kairansydännäytteet yhdistettiin 1 metrin väleiksi. Arviossa on käytetty blokkikokoa 5 m (X) kertaa 10 m (Y) kertaa 10 m (Z), sub-blokit of 1 m kertaa 1 m kertaa 1 m. Kaikkien materiaalien (malmi ja raakku) tiheytenä käytettiin 2.82 t/m³.

“Competent Person” -lausunto

Tiedotteen Mineraalivaranto-osion tiedot perustuvat Ville-Matti Sepän ja Ove Klavérin kokoamiin tietoihin. Heillä molemmilla on EurGeol-pätevyys. Seppä ja Klavér ovat Afry Finland Oy:n kokopäiväisiä työntekijöitä. Klavérilla on riittävä kokemus kyseessä olevan mineralisaation ja esiintymätyypin sekä toiminnan kannalta, jotta häntä voidaan pitää ”Competent Person’ina” sen mukaan kuin ”The 2012 Edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves”, sen määrittelee. Seppä ja Klavér, “Competent Person -roolissa”, ovat tarkastaneet ja hyväksyneet tämän tiedotteen sisällön siltä osin kuin ne liittyvät mineraalivarantoarvioon. Seppä ja Klavér eivät omista Sotkamo Silver AB:n osakkeita.

Liite 2: Hopeakaivoksen malmivara-arvio

 

Reserve

Mass

  Ag

  Au

  Pb

  Zn

  AgEq

classification

(kt)

  g/t

  g/t

  %

  %

  g/t

Proved

1 097

  89

  0,23

  0,20

  0,50

  113

Probable

57

  81

  0,23

  0,36

  0,91

  123

JORC-compatible  

1 154

  89

  0,23

  0,20

  0,52

  113

Non-JORC

755

  129

  0,37

  0,24

  0,53

  153

Grand total

1 909

  104

  0,29

  0,22

  0,52

  129

Taulukko 2: Hopeakaivoksen malmivara-arvio

Huomautukset ja oletukset:

(1) Malmivara-arvio perustuu yllä mainittuun JORC-koodin mukaiseen Mineraalivarantoarvioon ja ei-Jorc-koodin mukaiseen varantoon, jota määritettäessä on käytetty vanhaa kairatietoa ja tuotannonaikaisia soijanäytteitä. (2) Kaivossuunnittelu on tehty siihen osaan Mineraalivarantoa, josta on ollut riittävästi tietoa suunnittelun pohjaksi. Suunnitteluparametrit ja -periaatteet ovat olleet samat kuin nykyisessä kaivostoiminnassa ja todettu soveltuviksi kyseiseen malmityyppiin. (3) Cut-off-arvona on käytetty nettosulattoarvoa (Net Smelter Return, NSR) 45 Euroa/tonni. NSR on laskettu AgEq-pitoisuudesta (hopeaekvivalentti) huomioiden metallurgiset saannit ja sama hopean hinta ja USD/EUR-vaihtokurssi kuin Mineraalivarantoarviossa ja vähennettynä rahtikustannuksella 6,5 euroa/tonni. (4) Arvion tonnimäärä ja metallipitoisuusarviot sisältävät oletetun malmitappion, 10%, ja laimennuksen, 15 % avolouhoksessa ja 20 % maanalaisessa kaivoksessa. Laimentavan kiven pitoisuus on ollut nolla. (5) Sotkamo Silver ei ole tietoinen juridista, poliittisista, ympäristöllisistä tai muista riskeistä, jotka voisivat olennaisesti vaikuttaa Mineraalivarantojen kehittämiseen Malmivaroiksi.

 

Liite 3:

Periaatepiirros pituusleikkauksena luokittelusta ja johdon LOM-näkemyksestä. A) ”Mined out” osoittaa aluetta, joka on pääosin louhittu loppuun, mutta alueella on jäljellä yksittäisiä louhoksia. B) ”JORC Compliant Reserve” osoittaa alueen, jossa tiedon määrä ja laatu on ollut riittävä ”measured” tai ”indicated ” -luokan mineraalivarannoksi. C) ”Non-JORC Compliant Reserve” osoittaa alueen, jossa suunnitelma perustuu ”Inferred”-luokan mineraalivarantoon, jota tukee vanha kairaustieto. D) ”Management View LOM extension, osoittaa alueen, jolla olevat mineraalivarannot voidaan johdon näkemyksen mukaan nostaa malmivaroiksi lisäkairauksella.

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 27. kesäkuuta 2022 klo 12:00 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.