Yhtiöjärjestys

Suomenkielinen teksti on epävirallinen käännös.

§ 1       Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Sotkamo Silver Aktiebolag. Yhtiö on julkinen (publ).

§ 2       Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tukholman kunta Tukholman läänissä.

§ 3       Toiminta

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on hyödyntää georesursseja, erityisesti malmeja ja mineraaleja. Yhtiö voi sen lisäksi käydä kauppaa raaka-ainesektorin toimiluvilla ja lisenssioikeuksilla. Yhtiö voi myös käydä kauppaa rahoitusinstrumenteilla, kiinteällä ja irtaimella omaisuudella sekä harjoittaa muita yllämainittuun toimintaan liittyviä toimintoja.

§ 4       Osakepääoma

Osakepääoma on vähintään 274 000 000 kr ja korkeintaan 1 096 000 000 kr.

§ 5       Osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärä on vähintään 200 000 000 ja korkeintaan 800 000 000.

§ 6       Täsmäytyspäiväsäännös

Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröityinä hallintarekisterissä noudattaen Ruotsin lakia (1998:1479) rahoitusinstrumenttien kirjanpidosta.

§ 7       Hallitus

Hallitus koostuu vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se istuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

§ 8       Tilintarkastajat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä mahdollisesti heitä avustavat tilintarkastajat tai tilintarkastusyhtiöt.

§ 9       Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen annetaan ilmoituksella ruotsalaisessa Post- och Inrikes tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivustolla. Kutsun antamisen yhteydessä tulee kutsun olemassaolosta ilmoittaa Dagens Nyheter- lehdessä

§ 10       Postiäänestys

Hallitus voi ennen yhtiökokousta päättää, että osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan postitse ennen yhtiökokousta Ruotsin osakeyhtiölain 7 luvun 4 a §:n mukaisesti.

§ 11     Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin tilivuoden päättymisestä. Kokous pidetään Tukholmassa, Göteborgissa tai Luulajassa.

Seuraavat asiat tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa:

   1.     Kokouksen puheenjohtajan valinta.
   2.     Äänioikeuden tarkistaminen ja hyväksyminen.
   3.     Esityslistan hyväksyminen.
   4.     Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
   5.     Kokouksen toteaminen laillisesti kokoonkutsutuksi.
   6.     Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely.
   7.     Päätökset:
              a)  Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen ja tarvittaessa myös konsernin
                    tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen.
             b)   Yhtiön voitonjako vahvistetun taseen mukaan.
             c)   Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
   8.     Kokouksessa valittavien hallituksenjäsenten ja tarvittaessa hallituksen varajäsenten,
           tilintarkastajien ja
           varatilintarkastajien lukumäärän määrittäminen.
   9.    Hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen.
 10.    Hallituksen  ja tarvittaessa johtokunnan varajäsenten, tilintarkastajien, varatilintarkastajan    
          ja tilintarkastusyhtiön valinta.
 11.    Hallituksen puheenjohtajan valinta.
 12.    Yhtiön johdon palkkioperiaatteiden määrittäminen.
 13.    Muut kokouksessa esilletulevat asiat Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) tai
          yhtiöjärjestyksen mukaan.

§ 12     Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 0101-1231.

---------------

Yhtiöjärjestys on hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.12.2022

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.