Geofysiska undersökningar

Djupgående geofysisk undersökning Sampo

Rapport: Electromagnetic SAMPO soundings at  Silver Mine

Undersökningen visar tydligt att det avvikande området sammanfaller med den geologiska struktur där Sivergrue-mineraliseringen är belägen. Resultat av Sampo-metoden visar på stark elektromagnetisk anomali, vilken ligger vid kontinuiteten till Silvergruvemineraliseringen och sträcker sig ner till ett djup av 1 000 m och har en strykning av 1 000 m.

Figur 1 nedan: Prospekteringsmål under den kända fyndigheten ner till ett djup av 1 000 meter längs strykningen. 

 

 

Sotkamo Silver beställde en djupgående elektromagnetisk undersökning från Geologiska forskningscentralen (GTK) under hösten 2011. Syftet med denna undersökning var att undersöka den förmodade kontinuiteten i Silvergruvans malmkropp mellan 600 till 1000 meters nivåer.

Två metoder valdes för undersökningen och ett team från GTKs enheter i Kuopio och Rovaniemi utförde mätningarna. Den första använda metoden var en audiomagnetotellurisk mätning (AMT). Två undersökningslinjer definierades för mätningen, vinkelrätt mot Silvergruvemineraliseringens antagna fortsättning. Figur 2 nedan visar placeringen av undersökningslinjerna (blå punkter). Grundkartan är en elektromagnetisk anomalikarta som erhållits från en flyggeofysisk låghöjdsundersökning utförd av GTK år 2005. I kartan visas också en projicerad kontur av den antagna fortsättningen av den djupgående mineraliseringen.

Figur 2 nedan: AMT-mätningens linjer

 

Resultat från AMT-undersökningen visar tydligt på ett onormalt område som sammanfaller med den geologiska struktur där Silvergruvemineraliseringen är belägen. I den sydligaste mätlinjen ligger avvikelsen på mellan 800-1000 metersnivån. I den nordligaste linjen ligger avvikelsen på mellan 600-800 meters nivån. Resultat från den sydligaste mätlinjen visas i figur 3.

Figur 3 nedan: Vertikalt tvärsnitt visar på djup anomali vid den sydligaste AMT- mätlinjen.

 

Andra geofysiska metoder som valdes för att undersöka Silvergruvemineraliseringens förmodade kontinuitet var Gefinex 400S, även känd som Sampo-metoden. Denna metod är också en djupgående elektromagnetisk undersökning och den har utvecklats av Geologiska forskningscentralen. Mätningsnätet visas i figur 4. Mätningsnätet låg mestadels parallellt med geologiska strukturer och även parallellt med Silvergruvemineraliseringens strykning. 

Figur 4 nedan: Mätningsnät använt i Gefinex 400S -mätningen.

Resultat från Sampo-metoden visar på en stark elektromagnetisk anomali som ligger vid kontinuiteten för Silvergruvemineraliseringen och sträcker sig ner till ett djup av 1000 meter. Denna elektromagnetiska anomali kännetecknas av låga resistiviteter, mellan 500-1500 Ωm. Dessa resistiviteter, liknar den kända Silvergruvemineraliseringen och stöder därmed Sotkamo Silvers uppfattning att Sivergruve-mineraliseringen sträcker sig åtminstone till 1000 meters nivå under markytan. Gefinex-mätningen visar också att det avvikande området ligger på mellan 600-1000 meters nivåerna och att dess strykning är minst 1000 meter. Den verkliga naturen och kvaliteten på denna geofysiska anomali måste verifieras genom diamantborrning. Diamantborrprover på avvikelsen har utförts 2014 och resultaten har varit mycket lovande.

Figur 5 nedan visar på den elektromagnetiska anomalin som erhållits genom Gefinex 400S -mätningen. I figuren syns också den befintliga malmkroppen i rött samt gruvans snedtunnel. Resistivitetsvärden i den avvikande zonen varierar från 500 Ωm till 1500 Ωm. 

 

Sotkamo Silver beställde också en geofysisk borrhålsundersökning från Ageos Oy hösten 2011. Ageos mätte några utvalda ovanjordiska och underjordiska borrhål i Silvergruveområdet. Borrhålsundersökningen omfattade mätningar av IP (inducerad polarisation), elektrisk suskeptibilitet, densitet, Wenner-resistivitet och TEM (transient electromagnetic measurement). Data erhållna från borrhålens geofysiska loggning användes i planeringen av mätningsnätet för Gefinex-undersökningen och även i tolkningen av Gefinex-mätningsresultaten.

See: Bildgalleri »