Projektet i korthet

Gruvprojektets utvecklingsfaser och Sotkamo Silver ABs Silvergruva.

 Fas   Prospektring   Fyndighetens utveckling   Exploatering
 Steg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Beskriv-ning Regional
under-sökning
Prospek-tering av anomalier Verifiering av anomalier Upptäckt,
Fyndighets- avgränsning
Fyndighets- definition Projekt teknik o planering Projekt- ekonomi

Feasibility Study,
updatering

Gruv- uppförande Gruv-
exploatering
 Värdering Regionala
under-
sökningar,
geofysiska
o
kemiska
under-
sökningar och invent-eringar
Grund-
under-
sökningar, inmutningar, geologi, prospek-tering, geokemi, geofysik
In-
mutningar, detaljerade under-sökningar, dikning
Avtäckning, dikning, prov-
tagning, borrning
Detaljerad kart-
läggning, prov-
tagning, borrning på ytan eller
under jord
Tekniska studier, pilottester, och politiska be-
gränsningar
Brytnins-metodik. Marknads-, pris- och kostnads-
under-
sökningar. Sociala och politiska
be-
gränsningar
Översyn av geologiska, tekniska, ekonomiska, juridiska, finans-ierings-
relaterade uppgifter. Bedömning och beslut
Konst-ruktion av gruva,
kvarn, infra-struktur, uppförande
Gruv-
utveckling,
production,
försäljning av produkten.
 Mål av värdering Hitta regionala eller sektorers anomalier Lokalisera och bekräfta anomalier Fastighets-förvärv,  anomali-verifiering Upp-täckande, bekräftelse
och första avgränsning av mineral-fyndigheten
Definiera gränser, distribution, mineralogi, kvalitet och parameter av minerali-seringen Planering och miljöskydd Etablera parametrar för ekonomisk
utvärdering
Oberoende projekt- översyn. Nuvärde.
Riskfaktorer
Färdighet för kommers-iellt utnytt-
janden
Effektiv
förvaltning, lönsamhet, Boagets 
utveckling
o
tillväxt
Felmarginal

100 % 100 % 100 % 40 % 30 % 20 % 15 % 10-15 % 10 % 10 %
   
 Silver-gruva Kajaani Oy Kajaani Oy Kajaani Oy Kajaani och Outokumpu Kajaani och Outokumpu Sotkamo Silver
2010
Sotkamo Silver
2011
Sotkamo Silver
2014-2017
Sotkamo Silver
2018
Sotkamo Silver
2019

Cirka 30 miljoner euro har använts till utvecklingen av Silvergruveprojektet. Fyndigheten upptäcktes ursprungligen år 1980 av universitetsforskare, som identifierade flera silver-bly-zink-guld-anomala glaciala stenblock en kilometer längs isrörelseriktningen från fyndigheten.

Efter dessa inledande stenblocksindikationer fortsatte ett finskt prospekteringsbolag, Kajaani Oy prospekteringen med slagborrning, provtagning i berggrund- och morängränssnitt samt bergkaxprogram. Resultat från slagborrningar ledde till identifiering av den underjordiska mineraliseringen. En efterföljande diamantborrning genomskar mineraliseringen år 1981.

Kajaani Oy gjorde ytterligare arbeten, som bestod av kartläggning, geokemiska moränprovtagning och slutförande av flera geofysiska undersökningar. Detta resulterade i definitionen av en silver-bly-zink-guldmineralisering med en yta över 400 gånger 100 meter, till ett djup av cirka 500 meter och med en strykning av nästan 550 meter. Mängden av mineraliserat berg på detta område uppskattades till cirka 10 miljoner ton. 

År 1986 ingick Kajaani Oy ett avtal med Outokumpu Oy, vilket resulterade i bildandet av Taivalhopea Joint Venture 1988 med 50:50 ägarandel. Syftet med ett gemensamt bolag var att utveckla en underjordisk tillgång vid den identifierade mineraliseringen och att ytterligare undersöka potentialen i Silvergruveprojektet.

År 1991 genomförde Outokumpu Oy en förstudie avseende utnyttjandet av Silvergruve-projektet. Metallurgiska tester genomfördes som en del av förstudien. Testerna visade generellt att mineraliseringen var gynnsam för anrikning med normala flotationstekniker. Outokumpu Oy kom dock till slutsatsen att på grund av svaga metallpriser var det ekonomiskt inte försvarbart att utveckla projektet.

I dag har det borrats mer än 421 borrhål. Det har borrats ca 58 500 meter på Silvergruve-projektets område och dess omedelbara omgivningar, och mer än 10 000 tester för silver, zink, bly samt guld har slutförts på prover som samlats in från området. Utvalda resultat inkluderar 721 gram silver, 1,2 gram guld, 0,4 % zink och 0,6 % bly per ton över 7,8 meter, 1,531 gram silver, 1,0 gram guld, 1,8 % zink och 0,5 % bly per ton över 8,1 meter och 575 gram silver, 1,7 gram guld, 1,9 % zink och 1,6 % bly över 4,1 meter.

Sotkamo Silver har fortsatt prospektering och utveckling av Sivergruve-projektet inklusive slutförandet av en miljöbaslinjestudie på projektområdet år 2006 och beviljat miljötillståndet 2013. Man utarbetade den JORC-kompatibla resursutvärderingen i mars 2014. De kända och indikerade mineraltillgångarna beräknades till 1,2 miljoner ton med 153 gram silver, 0,9 % zink och 0,5 % bly per ton, samt med antagna resurser av 617,000 ton med 130 gram silver, 0,8 % zink och 0,4 % bly per ton. Den historiska genomsnittliga guldhalten var 0,7 gram guld per ton.

Bolaget har under 2017 erhållit den senaste oberoende utvärdering av mineraltillgångarnana för Silvergruvans fyndighet. Totalt kända och indikerade tillgångar uppgick då till 6,6 miljoner ton med halter om 83 gram silver/ton och 0,24 gram guld/ton, och antagna resurser på 4,3 miljoner ton med 61 gram silver/ton samt 0,17 gram guld/ton. 

Annat arbete har innefattat beredning av en föreslagen gruvplan som bygger på antagandet att ungefär 2,7 miljoner ton är finansiellt hållbar malm. Outotec (Finland) Oy har på uppdrag av Sotkamo Silver Oy utfört en översyn av mineralreservsuppskattningen och den gruvtekniska delen vid uppdateringen av Silvergruvans Bankable Feasibility Study. De uppdaterade mineralreserverna (malmen) baserar sig både på information från slutförd uppdatering av Bankable Feasibility Study, och information från Sotkamo Silver.