Pressmeddelanden

11. apr 2019 14:00

Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 11 april 2019, klockan 13.00.

Sotkamo Silver AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 11 april 2019 i Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Mauri Visuri, Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen och Eeva-Liisa Virkkunen omvaldes till styrelseledamöter samt valdes Maria Neovius till styrelseledamot. Mauri Visuri omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2020 med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig tills vidare.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag.

Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till att högst motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet, enligt bemyndigandet, motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Stockholm den 11 april 2019

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2019, klockan 13.00.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.