Pressmeddelanden

11. maj 2020 09:45

SOTKAMO SILVER: SLUTLIGT RESULTAT VISAR ATT FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNADES TILL 120,3 PROCENT

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Pressmeddelande den 11 maj 2020, Stockholm kl. 08:45

Sotkamo Silver AB (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 27 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 36 593 195 aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 17 555 412 aktier, motsvarande cirka 39,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades således totalt till cirka 120,3 procent, vilket innebär att Sotkamo Silver tillförs cirka 62 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningen om 120,3 procent innebär att garantierna inte behöver utnyttjas.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 61 725 388,67 SEK från 185 176 166,01 SEK till 246 901 554,68 SEK och antalet aktier ökar med 44 994 433 aktier från 134 983 299 aktier till 179 977 732 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till 25 procent.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 15 april 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Handel med BTA (betalda tecknade aktier) pågår på NGM Equity (SOSI BT) och Nasdaq
Helsinki (SOSI1N0120) till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket i Sverige, vilket beräknas ske i maj, 2020.

TECKNINGSOPTION 2020/2021
För fyra (4) tecknade och betalda aktier i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021, innebärande att Bolaget kommer att överlåta  11 246 583 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att levereras separat efter det att nyemissionen av aktier är registrerad i sin helhet av Bolagsverket. Observera att teckningsoptioner endast kommer att tilldelas dem vilka tecknat, betalat och erhållit aktier i Företrädesemissionen och således inte till dem vilka köpt BTA på andrahandsmarknaden.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Sotkamo Silver till en teckningskurs om 2 SEK per aktie. Slutlig teckningskurs i EUR för teckning av nya aktier kommer fastställas den 30 april 2021. Teckning och samtidig kontant betalning av nya aktier kan ske under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras 22,5 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar Bolagets aktiekapital med 15 428 568,84 SEK från 246 901 554,68 SEK till  262 330 123,52 SEK och antalet aktier ökar med  11 246 583  aktier från 179 977 732 aktier till 191 224 315 aktier.

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoption 2020/2021 på NGM Equity och Nasdaq Helsinki. Handeln beräknas påbörjas i mitten av juni 2020.

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och Advokatfirman Schjødt är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver. Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i Företrädesemissionen och Teckningsoptionsemissionen.
 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige eller Finland. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sotkamo Silver AB (publ) har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 15 april 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi