Fakta om zink

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Kemiskt tecken Zn
Atomnummer 30
Ämnesklass Övergångsmetaller
Atommassa 65,38
Densitet 7140 kg/m3
Färg Blåaktig ljusgrå
Smältpunkt 420 °C
Kokpunkt 907 °C
Förångningsvärme 115,3 kJ/mol
Smältvärme 7,3 kJ/mol
Specifik värmekapacitet                            0,390 kJ/(kg.K)
Elektrisk ledningsförmåga 0,169x106 S/m
Värmeledningsförmåga 116 W(m.K)

 

Anmärkningsvärda egenskaper

Zink är en måttligt reaktiv metall som förenas med syre och andra icke-metaller och reagerar med utspädda syror för att frigöra väte.

Zinks historia

Den tidigaste användningen av zink var i mässing där den är legerad med koppar. Denna användning uppstod troligen av misstag när zinkinnehållande råvaror reducerades med träkol i en koppardegel. Denna utveckling kan inte exakt dateras men den var väl etablerad år 20 f.Kr. då romarna använde mässing i mynt. Experimentella observationer i Grekland och Babylon förekommer minst två århundraden före denna utbredda användning. Det är troligt att det brons som lånat sitt namn till den arkeologiska bronsåldern 3000 - 1000 f.Kr. innehöll något zink av misstag eller design. Att mässing var känt i Kina och Indien finns dokumenterat i de allra tidigaste skrifterna från dessa länder.

Förekomst

Världen är naturligt rik på zink. Det uppskattas att den första milen i jordskorpan under mark innehåller 224 000 000 miljoner ton zink. En sådan uppskattning tar dock inte någon hänsyn till om det är ekonomiskt eller miljömässigt acceptabelt att utnyttja dessa resurser.

Det vanligaste zinkmineralet är zinkblände (sfalerit). Detta mineral kristalliserar ur hydrotermala lösningar som ren zinksulfid och finns i nästan alla zinkfyndigheter som för närvarande bryts. Zink bryts ofta i samband med bly, koppar, silver och andra metaller. 

Statistik

Zink och bly är de två mest använda icke-järnmetaller efter aluminium och koppar och är viktiga material i vardagen.

ILZSG månadsdata anges nedan. Detaljerad information om blyets och zinkens utbud, efterfrågan, handel, lager och priser finns i koncernens 68-sidiga månatlig publikation ’Lead and Zinc Statistical Bulletin'. För ytterligare information välj "Publikationer" från huvudmenyn. 

Källa: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org.