Fakta om zink

Hemsida » Marknad » Fakta om » Zink

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Kemiskt tecken Zn
Atomnummer 30
Ämnesklass Övergångsmetaller
Atommassa 65,38
Densitet 7140 kg/m3
Färg Blåaktig ljusgrå
Smältpunkt 420 °C
Kokpunkt 907 °C
Förångningsvärme 115,3 kJ/mol
Smältvärme 7,3 kJ/mol
Specifik värmekapacitet                            0,390 kJ/(kg.K)
Elektrisk ledningsförmåga 0,169x106 S/m
Värmeledningsförmåga 116 W(m.K)

 

Anmärkningsvärda egenskaper

Zink är en måttligt reaktiv metall som förenas med syre och andra icke-metaller och reagerar med utspädda syror för att frigöra väte.

Zinks historia

Den tidigaste användningen av zink var i mässing där den är legerad med koppar. Denna användning uppstod troligen av misstag när zinkinnehållande råvaror reducerades med träkol i en koppardegel. Denna utveckling kan inte exakt dateras men den var väl etablerad år 20 f.Kr. då romarna använde mässing i mynt. Experimentella observationer i Grekland och Babylon förekommer minst två århundraden före denna utbredda användning. Det är troligt att det brons som lånat sitt namn till den arkeologiska bronsåldern 3000 - 1000 f.Kr. innehöll något zink av misstag eller design. Att mässing var känt i Kina och Indien finns dokumenterat i de allra tidigaste skrifterna från dessa länder.

Förekomst

Världen är naturligt rik på zink. Det uppskattas att den första milen i jordskorpan under mark innehåller 224 000 000 miljoner ton zink. En sådan uppskattning tar dock inte någon hänsyn till om det är ekonomiskt eller miljömässigt acceptabelt att utnyttja dessa resurser.

Det vanligaste zinkmineralet är zinkblände (sfalerit). Detta mineral kristalliserar ur hydrotermala lösningar som ren zinksulfid och finns i nästan alla zinkfyndigheter som för närvarande bryts. Zink bryts ofta i samband med bly, koppar, silver och andra metaller. 

Statistik

Zink och bly är de två mest använda icke-järnmetaller efter aluminium och koppar och är viktiga material i vardagen.

ILZSG månadsdata anges nedan. Detaljerad information om blyets och zinkens utbud, efterfrågan, handel, lager och priser finns i koncernens 68-sidiga månatlig publikation ’Lead and Zinc Statistical Bulletin'. För ytterligare information välj "Publikationer" från huvudmenyn. 

Zink produktion och användning 2005 - 2010 i värden
000 ton 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2009/2010
  Jan-Feb Nov Dec Jan Feb
Gruv produktion 10146 10447 11122 11677 11352 1595 1828 1006.3 1081.6 931.9 896.6
Metall produktion 10221 10655 11360 11655 11287 1646 1991 1043.6 1069.5 1004.8 986.1
Metall användning 10609 11015 11307 11436 10836 1447 1884 974.8 1014.4 927.5 956.9

Källa: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org.