Miljötillståndet och MKB-förfarandet

Miljötillståndet och MKB-förfarandet

Regionförvaltningsverket i norra Finland beviljade den 16 april 2013 miljö- och vattenvårdstillstånd för Silvergruvan, såsom också ett tillstånd att starta gruvverksamheten och -arbeten. (Nr 33/2013/1).

Regionförvaltningsverket tillståndsbeslut nr 33/2013/1(på finska)

Beslut av Vasa förvaltningsdomstol 14/0205/5(på finska)

Aluehallintoviraston lupapäätös Nro 33/2013/1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14/0205/5

Företagets mål är att starta gruvdrift under det befintliga miljötillståndet och att komma upp till full produktion i början av 2019.

Uppdaterandet av nuvarande miljötillståndet och en planerad ökning på den tillåtna brytningsmängden.

Sotkamo Silver Oy har på våren 2018 lämnat in en konsekvensbeskrivning för miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagen. Rapporten bedömer effekter från en ökad brytningsmängd, som överskrider gränsen definierad i det gällande miljötillståndet, samt från införandet av en ny materialeffektiv föranrikningsprocess vid Silvergruvan, beläget vid Tipasoja i Sotkamo. Syftet är att öka den totala brytningsmängden, inklusive malm, sidobergs och byggnadssten, upp till i genomsnitt 1,0 – 1,2 miljoner ton per år, och högst upp till 1,8 miljoner ton.

Efter kontaktmyndigheten har gett sitt yttrande över MKB-rapporten, kommer företaget att lämna in en ansökan för att uppdatera det aktuella miljötillståndet för en större brytningsmängd. Närmare innehållet och tidsplanen för tillståndsansökan beror på kontaktmyndighetens yttrande. Syftet är att lämna in en ansökan under hösten 2018. Det aktuella tillståndet är giltigt tills det nya tillståndet beviljas och blir juridiskt giltig.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsrapporten

MKB-förfarandet avslutas senast den 1 juli 2018 med kontaktmyndighetens yttrande på MKB-rapporten.

Sammanfattning av miljökonsekvensbedömningsförfarande.

Sotkamo Silver Oy:s Silvergruva, Sotkamo

Effekterna av en ökad brytningsmängd och av införandet av en ny materialeffektiv föranrikning kommer att utvärderas i Sotkamo Silver Oy:s projekt. Projektet innefattar: att öka utvinningsgraden, fördjupa den underjordiska gruvan, introducera föranrikning och utöka sidobergsområdet. Ytterligare, för att minimera miljöpåverkan som orsakas av gruvans behandlade överskottsvatten, utvärderar bedömningen alternativa avloppsrutter förutom de som definieras i nuvarande tillstånd.


Alternativ som ska bedömas

Alternativ 0, drift enligt gällande miljötillstånd:

Enligt det nuvarande miljötillståndet nr 33/2013/1 (16.4.2013) når den totala brytningsmängden upp till 500 000 ton per år, inklusive malm, sidoberg och byggnadssten. Gruvans gruvavfallsområden är i överensstämmelse med miljötillståndet. Enligt bevisade malmreserver kommer gruvans drifttid att vara 6 år. Gruvans överskottsvatten släpps ut efter behandling till Koivupuro i enlighet med miljötillståndet.


Alternativ 1a, införandet av en ny materialeffektiv föranrikning:

Den totala brytningsmängden, inklusive malm, sidoberg och byggsten, kommer att vara högst 1,8 miljoner ton per år och i genomsnitt 1,0–1,2 miljoner ton per år. Föranrikning kommer att utnyttjas innan malmen matas in i anrikningsverkets kvarn. Alternativet inkluderar även att utöka sidobergsområdet och marginalmalmområdet. Anrikningsverkets kapacitet kan nå upp till 600 000 ton per år. Överskottsvatten släpps ut efter flera behandlingssteg i Koivupuro, och flera fall för olika koncentrationer och spänningsnivåer för vattnet kommer att utvärderas.


Alternativ 1b, införandet av en ny materialeffektiv föranrikning och en ny avloppsrutt för överskottsvatten:

Verksamheten motsvarar annars Alt.1a, men överskottsvatten överförs efter flera behandlingssteg delvis eller helt via en ny avloppsrutt till Olkilahti i Tipasjärvi. För överskottsvatten kommer olika koncentrations- och stressnivåer att utvärderas.

Iakttagandet av det närliggande Natura-området

Gruvkoncessionen omfattar inga områden som skulle tillhöra Natura-nätverket, andra naturskyddsområden eller områden med naturskyddsprogram. Det närmaste Natura-området, Vuoriniemi (FI1200604 SAC) ligger cirka en kilometer bort i nordost, i området mellan den lilla och den stora Tipasjärvi. Hiidenportti nationalpark (KPU110019) ligger söder om gruvtillståndsområdet, på avståndet av 800 meter på närmaste. Bestämmelserna i naturskyddslagen § 65 och 66.följas i projekten som riktar till Natura-områden och deras bevarandevärden 

Effekter på vegetation, djur och skyddsobjekt bedöms vara som helhet oviktiga och inga sådana specifika effekter har identifierats som skulle kräva mildrande åtgärder. Den möjliga avvattningseffekten på myrtyperna i närheten av gruvtillståndsområdet kan mildras genom korrekt planering av gruvtillståndsområdets dagvattensbehandling och/eller av skyddsstrukturer för myrområdena. De negativa effekterna på fladdermössen kan mildras genom att minska nattbelysningen av gruvområdet under våren och hösten och genom att bevara träd som anses fungera som potentiella daggömställen.

Inget av projektalternativen kunde anss skapa en negativ inverkan på Natura-områdets bevarandekriterier på grund av utsläpps-/ytvatten. Dammet från gruvtillståndsområdet förväntas inte påverka näraliggande naturskyddsområden, med tanke på deras avstånd från gruvtillståndsområdet och avståndet på mer än en kilometer från den planerade gruvan. Följaktligen identifierades inget av projektalternativen för att skapa en skadlig effekt genom deras utsläpps-/ytvatten på Natura-områdets bevarandekriterier.

Gruvan kommer inte heller att ligga i ett klassificerat grundvattenområde och avvattningseffekten beräknas inte nå så långt att det skulle få negativ inverkan på bevarandekriterierna för de närliggande naturreservatområdena eller bevarandeprogrammet. Indirekta biverkningar som uppstår vid operationen kan orsakas av damm- eller yt- eller grundvattenutsläpp eller andra klimatutsläpp. Buller kommer inte att orsaka negativa effekter på vegetation eller naturliga livsmiljöer.

Följaktligen förväntas gruvdrift inte medföra en negativ inverkan på förekomsten av stora köttätare på revirnivån.

Steg i den kommande tillståndsprocessen

Företaget kommer att skicka in en skriftlig ansökan på ett uppdaterat miljötillstånd till tillståndsmyndigheten, det vill säga till regionförvaltningsverket.tt

Miljötillståndsmyndigheten kommer att meddela om ansökan med en kungörelse. Myndigheterna kommer att utfärda en yttrande om ansökan. De berörda parterna får göra påminnelser och invånare i influensområdet kan göra sina åsikter kända.

Efter att ha hört sökanden om bedömningar och påminnelser kommer licensmyndigheten att fatta ett beslut i frågan.

Tillståndsbeslutet kan överklagas till Vasa förvaltningsdomstol, och dess beslut kan vidare överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen om den beviljar prövningstillstånd.