Vd har ordet

190321

Gruvindustrin blir allt mer kunskapsintensivt och denna trend fortsätter i allt snabbare takt. Samtidigt står gruvindustrin inför nya utmaningar till följd av sociala acceptansbehov. I hållbar produktion används råmaterial och energi så effektivt som möjligt under produktionsprocessen och utsläppen från produktion och produktanvändningen minimeras. På medellång sikt, måste förbrukningen av förnyelsebara naturresurser minskas för att undvika den globala minskningen av biodiversitet och förstörning av jordmån, vattendragen samt grundvatten. Samtidigt måste utsläpp från alla naturresursers användning begränsas och minskas så att kritiska belastningar inte överskrids. I detta har den nordiska gruvindustrin och dess produkter en mycket viktig uppgift som en i globalt perspektiv miljövänlig råmaterialkälla. Den hållbara gruvindustrin är ett av de viktigaste industriklustren i de nordiska och finska industrisektorerna med dess stödindustrier.

Finlands, Sveriges och Norges berggrund utgör en betydande ekonomisk potential och en bra grund för gruvindustrins utveckling. Det finns lovande förekomster i området, så att man kan med rätt förvänta sig att gruvindustrin och teknologiindustri samt utvecklingsbolagen kommer att utvecklas ytterligare och nya gruvor kommer att öppnas.

Sotkamo Silvers huvudprojekt Silvergruvan som ligger i Kajanaområdet, är en del av Finlands viktigaste områden för batterimetaller. Därmed bidrar företaget till att upprätthålla regionens och den nordiska ekonomins välstånd och framtida utveckling.

Sotkamo Silvers befintliga verksamheten och den nu påbörjad gruvverksamheten baseras på det nuvarande miljötillståndet som gäller tills vidare. Brytningsvolymen, klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet har konstruerats i enlighet med ritningarna och förordningarna i miljötillståndet. Med hänsyn tagen till oro för vattenkvaliteten har vi beslutat att satsa på vattenbehandling genom att införa mekanisk vattenbehandling redan i detta skede av projektet. Silvergruvans verksamhet och produktion är mestadels från underjordisk gruvbrytning som lämnar den minsta möjliga fotavtryck i naturen.

Bolaget är engagerade i att minimera vårt koldioxidutsläpp med hjälp av ny modern teknik. Vi förbättrar vår energieffektivitet genom att införa malmens föranrikning. Vi undersöker möjligheterna att utnyttja solenergi och vindkraft. Så långt som möjligt strävar vi efter att utnyttja gruvdrifts sidoströmmar och geopolymerer för att i framtiden tillverka nya produkter.

Samtidigt fokuserar vi på att hantera vår organisationsförändring och förbättra effektiviteten och produktiviteten av finansiella resurser. Med dessa åtgärder kan vi bättre kontrollera konjunkturcyklernas påverkan och förbättra produktiviteten över och mellan cykler

Förutom att ha en bra geologisk och teknisk kunskap inom företaget är vårt mål att växa även genom företagsförvärv, genom att utnyttja den strategiska och affärsmässiga kompetensen och finansieringsexpertisen hos vår styrelse och anställda. Denna kompetens kan utnyttjas att skapa nytt genuint samarbete med internationella dimensioner. Sotkamo Silver kommer att bedöma olika möjligheter att utöka sin verksamhet, området nära Silvergruvan och genom möjliga företagsarrangemang. En konsolidering av nordiska ”junior ”gruvindustrin är ett av långtids strategier för oss.

Gruvklustret kräver högt naturvetenskapligt kunskap, öppenhet mot allmänheten, kapital och villighet att ta risker för att utveckla den stora ekonomiska och kunskapspotential som de nordiska länderna har i gruvindustrin. Vi är mycket tacksamma att våra aktieägare och finansiärer har visat det nödvändiga stödet för att Sotkamo Silver kan vara med och utveckla denna för Norden viktiga industri. Vi ser fram emot att kunna fullfölja de förväntningar som Ni och allmänheten har ställt till oss.

Timo Lindborg, VD

190321