Vd har ordet

180220

Sotkamo Silver har under 2017 fört fortsatta förhandlingar med finansiärer för att kunna påbörja det egentliga gruvbyggandet med en stark kassa och full finansiering utan behov för påfyllnadsfinansiering. Under 2017 och fram till idag har Bolaget haft och har flera pågående diskussioner beträffande finansiering. Vi arbetar med flera möjligheter och för långt framskridna samtal med ett antal finansiärer. Detta har tagit och tar längre tid än förväntat. Jag är optimistisk om att Sotkamo Silver kan hitta en win-win-lösning bland det flertal finansieringssamtal som är pågående.

Samtidigt har vi fortsatt förberedelserna inför den definitiva byggstarten med ingenjörsplanering samt redan påbörjade infrastrukturinvesteringar både ovan och under jord. Byggnaden till anrikningsverket är beställd. Markarbeten och grundläggningsarbeten av produktionsanläggningen har påbörjats vid byggplatsen. Byggandet fortsätter enligt plan under första halvåret 2018.

Vi är i gång för att inleda produktion under början av 2019. För att kunna hålla denna tidtabell träffade Bolaget vid årsskiftet ett avtal med Outotec (Finland) Oy om leverans av kvarnkretsen till Silvergruvan. Överenskommelsen innebär att de båda kvarnar som ingår i kvarnkretsen kommer att levereras under hösten 2018. Till följd av detta avtal har företaget redan beslutat att investera mer än 8,5 miljoner euro i de byggprojekt som pågår i Silvergruvan, utöver de normala bolags- och utvecklingskostnaderna. Dessa investeringar i Silvergruvegruvprojekten har bolaget beslutat finansiera från sin kassa.

Vi har nu startat Tekes-projektet som en del av konstruktionen av gruvan och utvecklingen av produktionsprocessen. Med detta projekt kommer Sotkamo Silver att introducera en produktionsprocess och ett underhållsprogram baserade på modern fjärrstyrd teknologi som ett helhetssystem i produktionsprocessen genom att använda Big Data, ett industriellt intranet och fjärrstyrd processkontroll. Tekes-projektet är en del av konstruktionen av gruvan och utvecklingen av produktionsprocessen. Det kommer att öka material- och energieffektiviteten i gruvan och därmed reducera koldioxidutsläpp och vattenkonsumtion och därmed stärka framtiden av för Silvergruvan samt förbättra möjligheten att möta metallprisfluktuationer.

Under kommande åren kommer vi att aktivera vår prospektering och forskningsarbete i närheten av Silvergruvan. Vi har flera intressanta prospekteringsobjekt med goda utsikter för brytbara silver-zink-bly-guldförekomster i Silvergruvans närhet och nedanför de kända mineraltillgångarna.

Vi kommer även att aktivera vår prospektering i Sverige genom att undersöka möjligheter att starta volframprospektering. Vi har ansökt om sju prospekteringsstillstånd i Bergslagenområdet runt kända mineraliseringar och historiska gruvplatser. Dessa har stor potential som volframfyndigheter och för framtida produktion. Volfram förväntas bli en viktig ingrediens i en högteknologisk framtid och Europeiska unionen menar att volfram är ett av de kritiska råmaterialen för den europeiska marknaden. Dess efterfrågan ökar stadigt och en global brist på volfram förväntas leda till en bestående prisökning.

Bolaget undersöker även möjligheter att aktivera prospekteringen i Mo i Rana-området i Norge där man har ett antal undersökningstillgångar och fem gruvlicenser i den tidigare Mofjellgruvan. Området har en stor malmgeologisk potential med över 200 kända fyndigheter varav över 90 är inom bolagets undersökningsområden. Det finns nio stycken sulfidmineraliserade zoner som vardera är flera kilometer långa. Området är gynnsamt för rika och stora massiva sulfidfyndigheter, så kallade VMS (Volcanic-hosted Massive Sulfides) -förekomster.

Mineraltillgångsuppskattningen är från den tidigare gruvverksamheten och det uppskattas finnas kvar historiska mineraltillgångar på 3,16 miljoner ton med 2,5% zink, 0,4% bly och 0,3% koppar. I prover tagna i den sulfid- impregnerade delen av gruvan har höga guldvärden på mellan 5 till 10 g/ton konstaterats.  Ett annat lovande mål i detta mycket intressanta område är Sølvberget (Silverberget) med höga silverhalter, ibland upp till 100-300 g/ton i samband med ådror som är rika i blyglans. Bolaget har totalt 20 undersökningsrättigheter i området. För vidareutveckling av dessa fyndigheter undersöker vi möjligheter att hitta en samarbetspartner för eventuella ”joint venture”-finansieringar.

Årets viktigaste händelse var inlösenperioden för Sotkamo Silvers teckningsoptioner i augusti. Bolaget tillfördes ca 53,2 MSEK (ca 5,6 M€) nytt kapital. Det förbättrar Bolagets möjlighet att finansiera Silvergruveprojektet. Detta viktiga stöd från våra aktieägare skapar goda förutsättningar för Bolagets framtid.

Framför oss har vi nu en mycket stimulerande tid att tillsammans med kompetenta medarbetare, aktieägare och samarbetspartners bygga gruvan, starta och vidmakthålla gruvbrytning och fortsätta att utveckla bolagets andra projekt under många år framöver.

Ladda ner: Årsredovisning 2017 

Timo Lindborg, VD

180220