Vd har ordet

171115

Kvartalets viktigaste händelse var inlösenperioden för Sotkamo Silvers teckningsoptioner i augusti. Det tecknades sammanlagt 13 347 599 nya aktier med teckningsoptioner och Bolaget tillfördes ca 53,2 MSEK (ca 5,6 M€) nytt kapital. Täckningsgraden var 65 %. Det totala antalet aktier och röster i Sotkamo Silver uppgår till 119 313 694 aktier och aktiekapitalet till 163 679 896,48 kronor. Bolagets kassa förstärktes betydligt. Det förbättrar Bolagets möjlighet att finansiera Silvergruveprojektet.

Sotkamo Silver har sammanställt en uppdaterad Teknisk Rapport av Silvergruveprojektet. Baserad på ekonomisk analys av denna rapport, är Silvergruveprojektet med nuvarande antaganden och kunskap, i högsta grad lönsamt. Pga. de positiva resultaten av den Tekniska Rapporten och den i emissionen förstärkta kassan har styrelsen beslutat att fortsätta vidta åtgärder för att påbörja produktionen vid Silvergruvan. Bolaget har startat planeringen och byggandet av byggnaden till Silvergruvans anrikningsverk och genomför detaljplaneringen. Vi kommer att flytta utrustningen från Blaiken till den nya byggnaden under första halvåren 2018. Investeringsstorleken är cirka 6,5 miljoner euro. Byggnaden med inkluderande investeringarna förväntas vara färdiga i slutet av juni 2018. Jag är nöjd att Styrelsen beslutade att inleda byggandet av anrikningsverkets byggnad med hjälp av bolagets starka kassa, även om förhandlingarna om det slutliga finansieringspaketet fortsätter. Detta beslut kommer att påskynda uppstarten av produktionen och låter oss hålla till nuvarande tidtabell och budget.

Kampanjen för kompletteringsborrningar i Silvergruvan har också genomförts och resultaten visade höga silver- och guldhalter vid kompletteringsborrningar i Silvergruvans nedre delar och under den nuvarande malmen. Borresultaten stärker min uppfattning om att i djupet under den kända malmreserven, finns det mineraltillgångar med högre metall- och guldhalter. Borrningsresultaten tillsammans med tidigare forskningsresultat styrker Sotkamo Silvers uppfattning att silverfyndigheten sträcker sig åtminstone ner till 1 500 - 2 000 meter under mark. Prospekteringsmålets volym i djupet under nuvarande mineraltillgångar är mer än 20 miljoner ton potentiella nya mineraltillgångar.

För närvarande har Bolaget flera pågående diskussioner beträffande finansiering. Vi arbetar med flera möjligheter och för långt framskridna samtal med ett antal finansiärer. Jag är optimistisk om att Sotkamo Silver kan hitta ett vinn-vinn-alternativ bland det flertal finansieringslösningar som är under förhandlingar eller utvärderas av oss. Dessa samtal utgör dock inte än ett åtagande till någon transaktion eller finansiering från deras eller vår sida.

Silver priset har åkt berg-och dalbana under hela året, särskilt under de första månaderna. Priset tycks ha stannat på omkring 17 dollar per troy uns sedan slutet av september och början av oktober. Det verkar så att silver och även guldpriset kommer att behöva ett betydande marknadstryck att bryta högre. Vanligtvis kan vi anta att ett omvänt förhållande gäller mellan ädelmetalpriset och amerikanska dollarn. Men sedan början av oktober har dollarn stärkts relativt, vilket tyder på att silverpriset skulle ha gått ner. Detta var fallet i början av oktober men sedan dess har silverpriset hållit sig runt 17 dollar per troy uns. Har något hänt som ger ett uppåt tryck för priset, som motverkar den starkare dollarns inflytande på ädelmetall- och silverpriset. Även om tidsperioden är för kort för definitiva slutsatser är det värt att följa detta under de kommande månaderna.

Vi bör nog följa dollarpris utvecklingen inför det amerikansk skattereform, efterfrågan på silver, geopolitiken och amerikansk räntepolitik och det inte förutsägbart i våra bedömningar om silverprisets utveckling under närmaste tiden.

Timo Lindborg, VD

171115