Vd har ordet

170215

Jag är mycket nöjd med den uppdaterade genomförbarhetsstudien som sammanställdes, bedömdes och godkändes av det oberoende konsultbolaget, CTS Engtec Oy. Den visar på sunda uppskattningar avseende den planerade gruvverksamhetens lönsamhet, även med metallpriser som är lägre än dagens priser.

Studiens ekonomiska siffror och antaganden blev också granskade av Mining Associates, ett välkänt oberoende internationellt gruvfokuserat konsult- och värdepappersbolag. De genomförde en tekniskt due diligence och en omfattande oberoende granskning av den ekonomiska modellen i Silvergruveprojektet och genomförbarhetsstudien. Mining Associates due diligence visade att genomförbarhetsstudiens antaganden och den ekonomiska modellen av Sotkamos Silvergruva är korrekta och därmed bekräftar projektets styrka.

Efter den genomförda emissionen 2016 har Bolaget fokuserat verksamheten vid gruvområdet. Förberedande arbeten vid Silvergruvan har påbörjats. Arbetena inkluderar planering och byggande av anrikningsverkets- och underjordsgruvans infrastruktur. Underjordsgruvan förbereds för brytningsarbeten, genom att effektivisera ventilations- och pumpstationer. Markarbeten görs också för områdets vägar och inför grundläggandet av dammar.

Genom att påbörja dessa arbeten redan nu kan Bolaget planera och genomföra dem på ett effektivare sätt. Dessutom kan huvudentreprenaderna för byggandet genomföras snabbare och smidigare. Ambitionen är att alla byggnads- och anläggningsarbeten ska vara färdigställda så att full produktion nås under första halvåret 2018. Den kommande byggstarten blir en betydelsefull händelse i Sotkamo Silvers gruvhistoria.

Bolaget förfogar över malmreserver som, enligt Bolagets bedömning initialt ska räcka för sex års produktion. Denna tidsrymd är nödvändig för att försvara beslutet om start av gruvdrift med god lönsamhet. Därtill har Bolaget mineraltillgångar och prospekteringspotential med goda förutsättningar att kunna uppgraderas till malmreserver.

Som ett resultat av genomförda borrprogram och geofysik har vi kunnat visa att det i förlängningen av de silver-, guld-, zink- och blyförande zonerna i Silvergruvan finns ytterligare potential ner till 1 500 - 2 000 meters djup med motsvarande geologi och halter. Vi vet också att det i anslutning till Tipas grönstensfält finns det flera intressanta silver- och guldförekomster. Silvergruvans anrikningsverk kommer då att fungera som centrum för verksamheten. Detta gör att vi sammantaget har goda förhoppningar om fortsatt gruvproduktion under många år framöver.

Timo Lindborg

170215