Finansiella rapporter

22. feb 2019 09:45

SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2018, sammanfattning


Gruvområdet med kontor, vattenreningsverk, malmlagringsbyggnad och anrikningsverk

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Investeringarna uppgick till 114 MSEK (5)
 • Övriga intäkter uppgick till 0,1 MSEK (0)
 • Kvartalets resultat uppgick till -42 MSEK (0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,00)
 • Försäljningsavtal med Boliden för båda koncentraten klart
 • Första sprängsalvan den 16 oktober varpå dagbrottsbrytning påbörjades
 • Konstruktionen av Silvergruvans dammar och malmlager slutfördes
 • Bolaget har lämnat in ansökan om miljötillstånd för ökad brytningsvolym i samband med ny sorteringsteknologi. Den befintliga och planerade gruvverksamheten baseras på det nuvarande tillståndet som gäller tills vidare.

RÄKENSKAPSÅRET 2018

 • Investeringar uppgick till 285 MSEK (26)
 • Eget kapital uppgick per 31 december 2018 till 303 MSEK (328)
 • Likvida medel uppgick per 31 december 2018 till 123 MSEK (164)
 • Bolagets kassaflöde uppgick till -44 MSEK (5), varav investeringar -299 MSEK och finansiering 258 MSEK
 • Övriga intäkter uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
 • Periodens resultat uppgick till -62 MSEK (-15)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,49 SEK (-0,14)
 • Ingen utdelning för året föreslås

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år

VD TIMO LINDBORG

Silvergruveprojektet har fortskridit enligt schema under 2018. Fjärde kvartalen har varit mycket intressant och givande för Bolaget. Sotkamo Silver har intensivt byggt Silvergruvan för att färdigställa det till produktionsstart i mars 2019. Vi har varit framgångsrika i våra entreprenörsval. Som flest har vi varit mer än 160 arbetare under byggnads- och installationsfasen.

Ett av Sotkamo Silvers viktiga mål nåddes med den första sprängsalvan i oktober. Utvecklingen underjord påbörjades samtidigt. Silvergruvan kommer att producera silver-guld-blykoncentrat och zink-silverkoncentrat som kommer att levereras till Boliden smältverk i Kokkola i Finland och Rönnskär i Sverige.

Den befintliga verksamheten och den kommande gruvverksamheten baseras på det nuvarande miljötillståndet som gäller tills vidare. Brytningsvolymen, klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet har konstruerats i enlighet med ritningarna och förordningarna i miljötillståndet. Dammarna har tagits i bruk under december och fyllts med vatten. Förutom anrikningssandmagasinet har totalt har fem klarningsdammar byggts.

Med hänsyn tagen till oro för vattenkvaliteten har vi beslutat att satsa på vattenbehandling genom att införa mekanisk vattenbehandling redan i detta skede av projektet. Med denna satsning förbereder vi oss redan nu för kapacitetsökning och tar hänsyn till miljöaspekter samt att vi effektivt ökar kontrollen av produktionen.

Jag välkomnar varmt våra nya anställda till Bolagets personal. De har, tillsammans med vår annan personal, en stark kompetens, fokus och passion inom varierande områden av gruvproduktion och utveckling av gruvdrift. Personalens breda kunnande och sammansättning ökar möjligheten att vidare utveckla Bolaget efter produktionsstart.

Bolaget har även bestämt att ha öppet hus den 5 juni 2019, då bosatta i området, aktieägare, alla intressenter och andra intresserade är välkomna att besöka Silvergruvan.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Beslutat att införa ett mekaniskt vattenreningsverk i Silvergruvan som en del av en fyrastegs-vattenbehandlingsprocess. Detta är en del av Silvergruvans BAT-teknikinvestering.

BÖRS OCH AKTIEDATA

Bolaget är noterat på NGM Equity i Stockholm och på NASDAQ Helsinki. Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 På NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market Där är Bolagets Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM Equity i Stockholm; SE0001057910.

AKTIEDATA 2018-12-31 2017-12-31
Börskurs balansdag SEK 3,90 3,84
Kvotvärde SEK 1,37 1,37
Market Cap. MSEK 510 458
Handel from 1 jan NGM, st 5 269 006 8 223 067
Handel from 1 jan Nasdaq HE, st 50 829 559 94 562 258
Antal registrerade aktier 130 783 299 119 313 694
Aktiekapital SEK 179 414 417 163 679 896

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION           

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Årsredovisningen publiceras den 21 mars 2019
 • Årsstämma för 2018 hålls den 11 april 2019
 • Q1 publiceras den 14 maj 2019
 • Q2 publiceras den 23 augusti 2019
 • Q3 publiceras den 15 november 2019
 • Bokslutskommuniké publiceras den 21 februari 2020

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER 

Den fullständiga versionen av delårsrapporten och andra finansiella rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida: http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari, 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ) 
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volffram i Finland samt Sverige, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi