Finansiella rapporter

23. aug 2019 09:45

HALVÅRSRAPPORT 2019

Pressmeddelande i Stockholm den 23 augusti 2019, kl. 08,45

DET ANDRA KVARTALET 2019

 • Intäkter uppgick till 30 KSEK (0)
 • Resultat uppgick till -35 MSEK (-8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,06)
 • Den första koncentratleveransen till smältverket gjordes den 8 april
 • Erkki Kuronen utsågs till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy.
 • Bolagets styrelse beslutade om en riktad emission av högst 4,2 miljoner aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie och ett konvertibelt lån om högst 15 MSEK

FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Kassaflöde från löpnande verksamhet var -32 MSEK (4)
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 117 MSEK (75)
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 8 MSEK (326)
 • Eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 267 MSEK (362)
 • Fram till slutet av juni producerades det ca 220,000 Oz silver, 600 Oz guld, 150 ton bly och 290 ton zink i koncentrat.
 • Anrikade ton uppgick till 88 000 och den ingående silverhalten uppgick till 100 g/ton

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.
 

VD-ORD TIMO LINDBORG

Under senvåren och sommaren har produktionen av Silvergruvan ökat gradvis mot full produktionskapacitet. Vi har redan nått det långsiktiga målet för produktionskapacitet på 450 000 ton per år (12 månader) för både gruvdrift och anrikningsverket. Med hög matningshastighet av malm till verket, bra gruv- och anläggningsprestanda förväntar vi oss att nå det tidigare uppsatta 330- 350 000 ton anrikade ton malm och silverproduktionsmålet om 1,15-1,25 miljoner troy oz för detta år. På grund av den något försenade produktionsstarten och användning av malm med lägre innehåll under upprustningsperioden var intäkterna lägre än under normal produktion. Målet är att inkörningsskedet är klart och Silvergruvan i full produktion i slutet av augusti.
 

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silvers affärsidé är att utveckla och extrahera mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med omfattande hänsyn till människor och miljö.

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink, bly och volfram. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo kommun, där produktionen startade första kvartalet 2019 och där full produktion planeras innan slutet av augusti.
  

NYCKELTAL (KONCERNEN)                    2019-06-30   2018-06-30   2018-12-31
Försäljning MSEK 30 0 0
EBIT, MSEK -47 -13 -54
Soliditet (%) 38 62 51
Resultat per aktie -0,12 0,03 -0,48
Eget kapital per aktie 2,32 3,12 2,32
Kassalikviditet (%) 70 1 679 227
Personal vid slutet av perioden 45 12 31
Anrikade ton 88 000 0 0
Ingående silverhalt i verket 100 0 0

  
Produktionsstart

Produktionskapaciteten har ökats till 450 000 ton per år. Målet är att anrika 330 000 – 350 000 ton malm år 2019. Silvermalmen bryts från dagbrott och underjordisk gruva.

Fram till slutet av juni producerade vi cirka 220 000 Oz silver, 600 Oz guld, 150 ton bly och 290 ton zink i koncentraten, motsvarande cirka 330 000 Oz silverekvivalenter (AgEq).

Underjordisk gruvdrift och utveckling har pågått under hela första halvåret 2019. Produktionsstarten vid anrikningsverket startades i slutet av mars och har varit i fokus för verksamhetsteamet vid Silvergruvan. I slutet av juni uppnåddes planerad anrikningskapacitet och optimering av processen fortgår. Utbytet av metall och anläggningens prestanda har varit positiv och ger en solid bas för ytterligare optimering av processen och utbyte.

Anrikade ton och de ingående metallhalterna låg dock under målnivåerna. Under Q2 har ca. 88 kt malm anrikats, vilket är cirka 75% av den bedömda kvartalsproduktionen för 2019. Detta beror på den gradvisa ökningen av malmmatning till verket och planerade och oplanerade produktionsstopp, särskilt i april och maj. Teamet har framgångsrikt löst problemen och anläggningen uppnått planerad matningshastighet under andra hälften av juni. De ingående halterna var ca. 20% under helårsprognosen på grund av den stora andelen malm som består av malmen från dagbrott och malm av lägre kvalitet från ortdrivning i underjordsgruvan. Detta kommer att kompenseras under resten av året eftersom malmbrytning från underjordiska strossar kommer att ske med full kapacitet.

Fokus för den underjordiska gruvan har varit i den horisontella utvecklingen och förbättringen av gruvinfrastrukturen, till exempel ventilation, kommunikationssystem och avvattning. Malm från drift har bearbetats med malm från första nivån, dagbrott och gammalt lager. Brytningen av den första nivån började i slutet av juni.

Dagbrottsdrift gjordes med liten volym i april och lagrad malm har matats till anrikningsverket.

Den något försenade produktionen gjorde att intäkterna inte låg i nivå jämfört med planen. Försäljningen för andra kvartalet var 30 MSEK.

Silver ekvivalent värden ( AgEq) kalkyleras med formeln: AgEq=Ag+(Au*Aueq faktor)+(Pb*Pbeq faktor)+(Zn*Zneq faktor).

En eq faktor = (metallens enhets pris)/(Ag enhets pris). I beräkningen använda metallpriser var: Ag 14,99 $/Oz; Au 1.358 $/Oz; Pb 1.891 $/ton; Zn 2.602 $/ton.
 

AKTIER OCH AKTIEHANDEL

Sotkamo Silver ABs aktier handlas på NGM Equity i Stockholm och på NASDAQ Helsinki. Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 På NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910. Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market Där är Bolagets Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM Equity i Stockholm; SE0001057910.
 

  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Aktiepris SEK 3,70 3,85 3,90
Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37
Market Cap. MSEK            499 504 510
Antalet aktier 134 983 299       130 783 299        130 783 299
Aktiekapital SEK 185 176 166 163 679 896 179 414 417

  
FINANSIELL KALENDER 
              

 • Q3 publiceras den 15 november 2019
 • Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 14 februari 2020
   

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
 

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi