Finansiella rapporter

15. nov 2019 09:45

KVARTALSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Pressmeddelande i Stockholm den 15 november 2019, kl. 08,45

TREDJE KVARTALET 2019

 • Intäkterna uppgick till 85 MSEK (0)
 • EBITDA uppgick till 33 MSEK (-9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (-9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,13)
 • Kassaflödet uppgick till 7 MSEK (128)
 • Anrikade ton uppgick till 127 000 och den ingående silverhalten uppgick till 102 g/ton
 • Produktionen under tredje kvartalet uppgick till 358 000 Oz silver, 1 081 Oz guld, 445 ton bly och 1 010 ton zink, i koncentrat

JANUARI-SEPTEMBER 2019

 • Intäkterna uppgick till 114 MSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -43 MSEK (-21)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,14)
 • Kassaflödet uppgick till -112 MSEK (25)
 • Investeringarna uppgick till 145 MSEK (170)
 • Anrikade ton uppgick till 218 000 och den ingående silverhalten uppgick till 101 g/ton
 • Fram till slutet av september producerades det ca 582 000 Oz silver, 1 675 Oz guld, 595 ton bly och 1 305 ton zink, i koncentrat.

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

VD-ORD, TIMO LINDBORG

Vårt team har arbetat hårt de senaste månaderna efter att produktionen börjat genom att navigera bland de utmaningarna som gruvstart erbjuder. Jag är mycket glad över att Silvergruvan under september gick in i en fas där gruv- och bearbetningsgraden nu utnyttjas fullt ut, vilket genererar ett positivt rörelseresultat för kvartalet. Detta är en betydande milstolpe för alla gruvprojekt.

Jag uppskattar det fantastiska arbete som gjorts av hela vårt team under produktionsstart. Vi nådde den fulla produktionskapaciteten i anrikningsverket och gruvan redan under tredje kvartalet, vilket är i linje med produktionsmålet. Ett positivt rörelseresultat strax efter produktionsstart är en utmärkt prestation. Samtidigt möjliggör våra direkta leveranser till smältverk snabba och smidiga leveranser och kassaflöde från försäljningen.

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink, bly och volfram. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo kommun, där produktionen startade första kvartalet 2019 och var i full drift full i slutet av augusti.

Nyckeltal Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 FY 2018
Försäljning MSEK 114 0 0
EBITDA 3 22 32
Rörlseresultat (EBIT) MSEK -43 -22 -54
Soliditet (%) 38 54 51
Resultat per aktie SEK -0,26 -0,14 -0,48
Kassalikviditet (%) 30 424 227
Personal vid slutet av perioden 42 12 31
Anrikade ton 218 000 0 0
Ingående silverhalt i verket 101 0 0

Produktionen

Uppstartsfasen slutfördes framgångsrikt i slutet av augusti som planerat. Anrikningsverkets tillförlitlighet och produktionskapacitet har varit på en mycket god nivå och utbytet i verket har uppfyllt förväntningarna. Målet är att anrika 330 000–350 000 ton malm under 2019.

Under det tredje kvartalet producerades ca. 358 000 oz. silver, 1 081 oz. guld, 445 ton bly och 1 010 ton zink. Sedan produktionen startade fram till slutet av september har Bolaget producerat cirka 582 000 Oz-silver, 1 675 Oz-guld, 600 ton bly och 1 305 ton zink i koncentraten.

Underjordisk gruvdrift och utveckling har gått som planerat. Långhålsborrning och underjordisk produktion har påbörjats. I juli användes främst lagrad malm från dagbrottet vilket påverkade de ingående halterna till verket. Sedan augusti har de ingående metallhalterna förbättrats då andelen underjordisk malm med högre halter har ökat.

I slutet av juni uppnåddes planerad anrikningskapacitet och sedan har processerna optimerats och stabiliserats ytterligare under rapporteringsperioden. Under det tredje kvartalet anrikades 127 000 malm vilket ger 218 000 sedan produktionsstart. Anrikningsverket drivs med konstruerad kapacitet och god tillförlitlighet. Malmhalterna har förbättrats under det tredje kvartalet. Bly- och zinkproduktionen överstiger det prognostiserade medan silver- och guldkoncentrationerna var på den prognostiserade nivån i slutet av perioden.

Produktionsmål

Produktionsmålet för 2019 är att anrika 330 000-350 000 ton malm, såsom tidigare meddelats. Den senaste produktionsprognosen för silver avseende helåret 2019 är 1 000 000 - 1 100 000 Oz Ag (1 150 000 - 1 120 000). Silver beräknas stå för 60-63% av försäljningen.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens slut.

VALBEREDNING

Den största aktieägaren tillsammans med de tre näst största aktieägarna per den 31 augusti har utsett valberedningen bestående av tre medlemmar

Valberedning inför Årsstämman 2020 i Sotkamo Silver AB består av:

 • Leena Siirala (ordförande), General Councel, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Timo Kärkkäinen, Investment Director, Suomen Malmijalostus Oy
 • Mauri Visuri, VD i Teknoventure Oy

Valberedningens sekreterare är Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen.

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post bertil.brinck@a1advokater.se

 

FINANSIELL KALENDER

 • Bokslutskommuniké för 2018 publicerades den 22 februari 2019
 • Årsstämma för 2018 hölls den 11 april 2019
 • Q1 publicerades den 14 maj 2019
 • Q2 publicerades den 23 augusti 2019
 • Q3 publicerades den 15 november 2019
 • Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 14 februari 2020

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Stockholm den 15 november 2019

Sotkamo Silver AB Styrelse och VD

KONTAKTPERSON

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland samt Sverige, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
Bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter distribueras av Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi