Finansiella rapporter

15. nov 2018 09:45

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2018


Kvarndelar på väg att monteras i anrikningsverket

DET TREDJE KVARTALET 2018

 • Investeringarna uppgick till 95,8 MSEK (7,0)
 • Övriga intäkter uppgick till 0 KSEK (17)
 • Kvartalets resultat uppgick till -17,2 MSEK (-7,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (‑0,07)
 • En erfaren företagsledning i Sotkamo Silver Oy är nu komplett
 • Bolaget påbörjar dagbrotts- och underjordsbrytning med Tapojärvi Oy som entreprenörer
 • Bolaget utvecklar användning av bioenergi tillsammans med VAPO Oy för uppvärmning av gruvan
 • NTM-Centralen i Kainuu har gett ett utlåtande om MKB (Miljökonsekvensbeskrivningen) för Silvergruvan
 • Konstruktionen av Silvergruvans dammar och dagbrott har påbörjats

JANUARI-SEPTEMBER 2018

 • Investeringar uppgick till 171,2 MSEK (23,0)
 • Eget kapital uppgick per 30 september 2018 till 344,8 MSEK (327,9)
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2018 till 192,7 MSEK (178,4), utöver detta tillkommer medel om 84 MSEK (0) på spärrkonton (redovisade som övriga fordringar) som ska gå till Silvergruveprojektet
 • Övriga intäkter uppgick till 54 KSEK (77)
 • Periodens resultat uppgick till -21,1 MSEK (-15,3)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,17 SEK (-0,14) 

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år.

VD TIMO LINDBORG

Vi har varit mycket framgångsrika i våra entreprenörsval, och samarbetet har varit smidigt och projektet går enligt plan på alla områden. Byggplatsen hade en personal på cirka 120 personer under installationsfasen i september.

Anläggningen och installationen av anläggningsutrustning fortsätter i anriknings-verket och vid gruvområdet, installationen av kvarnar och processautomatisering har påbörjats. Vi planerar så att testkörningar kan initieras enligt schemat i början av 2019, efter det att installationen av apparater och utrustning som för närvarande är igång slutförts. Planen är att starta produktionen i slutet av mars och att etablera den kommersiella produktionen i Silvergruvan efter det.

Det varma vädret har bidragit positivt till byggnationen av infrastruktur och byggnadsverk. De pålitliga och kompetenta samarbetspartnerna vi har anlitat som t.ex. E. Hartikainen Oy och Kaitos Oy har slutfört de viktigaste arbetena på sand- och klarningsdammarna. Deras långa och omfattande erfarenhet av byggnadsarbeten och dammkonstruktioner har varit till stor hjälp för projektet.

De erfarna företagen som har specialiserat sig på byggnadsverk, gruv- och metallproduktion och cirkulationsekonomi är våra samarbetspartners med den stora kunskapen och erfarenheten inom gruvindustrin och behandling av koncentrat. Tapojärvi Oy:s högteknologiska expertis ger en solid grund till vårt samarbete inom gruvproduktion och gruvkontrakt med en mångsidig försörjningskedjemodell. Vi arbetade redan i projektfasen och fortsätter nu i gruvförsörjningskedjan.

Vi ska leverera koncentrat av våra batterimetaller silver, bly och zink till Bolidens smältverk i Kokkola och Rönnskär, som är närmaste smältverk till Silvergruvan i Sotkamo. Leveranser kommer att medföra logistiska och ekonomiska fördelar för båda parter och minska koldioxidavtrycket för transporterna. Vi är glada över att Sotkamo Silver har valts för att leverera koncentrat till hållbara och ansvariga smältverk.

Ledningsgruppen för Silvergruvan är nu komplett. Ledningsgruppen har stark kompetens inom olika områden av gruvproduktion och utveckling av gruvverksamhet. Deras anställningar i Bolaget har stärkt möjligheten att ta Silvergruvan in i produktionsfasen i tid och vidareutveckla bolaget.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har kommit överens om villkoren för försäljning och leverans av silverkoncentrat och zinkkoncentrat från Silvergruvan till Bolidens smältverk i Kokkola i Finland och Rönnskär i Sverige.  
 • Det uppskattade leveransvärdet under fyra års kontraktsperioden är cirka 120 miljoner euro till nuvarande metallpriser. De första leveranserna planeras i slutet av mars 2019.
AKTIEDATA 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Börskurs balansdag SEK 3,77 4,00 3,84
Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37
Market Cap. MSEK 493 477 458
Antal registrerade aktier 130 783 299 119 313 694 119 313 694
Aktiekapital SEK 179 414 417 163 679 896 163 679 896

VALBEREDNING

Valberedning inför Årsstämma 2020 i Sotkamo Silver AB består av:

 • Leena Siirala (ordförande), General Councel, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Timo Kärkkäinen, Investment Director, Suomen Malmijalostus Oy
 • Mauri Visuri, VD, Teknoventure Oy

Valberedningens sekreterare är Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm. Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen.

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post bertil.brinck@a1advokater.se 

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION           

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké publiceras den 22 februari 2019
 • Årsstämma för 2018 hålls den 11 april 2019
 • Q1 publiceras den 14 maj 2019
 • Q2 publiceras den 23 augusti 2019
 • Q3 publiceras den 15 november 2019 
 • Bokslutskommuniké publiceras den 21 februari 2020

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER 

Den fullständiga versionen av delårsrapporten och andra finansiella rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida: http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november, 2018, klockan 8.45.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi