Finansiella rapporter

10. maj 2018 09:45

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

Silvergruveprojektet fullt finansierat och byggnationen ökar takten

Byggnation av anrikningsverket

 • Periodens resultat uppgick till 3 889 KSEK (-5 068) och resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,05).
 • Övriga intäkter uppgick till 23 KSEK (0).
 • Likvida medel uppgick per 31 mars 2018 till 308 258 KSEK (164 171).
 • Investeringar under uppgick till 25 128 KSEK (5 790).
 • Eget kapital uppgick per 31 mars 2018 till 372 716 KSEK (328 518).
 • I januari beställdes kvarnar till anrikningsverket från Outotec (Finland) Oy till ett värde om ca. 20,6 MSEK, ordern på 2,0 MEUR.
 • Den 1 februari gjordes beställning av arbetet, för omedelbar start av fundamentet till anrikningsverket till ett värde av 21,6 MSEK, ordern på 2,1 MEUR.
 • Byggnadsbeslut fattat och silvergruvan samt koncernen fullt finansierad med ett finansieringspaket om 474 MSEK (46 MEUR) med:

- 134 MSEK (13 MEUR) 4-årigt säkrat obligationslån emitterat av Sotkamo Silver Oy
- 41 MSEK (4 MEUR) riktad aktieemission emitterad av Sotkamo Silver AB
- 51 MSEK (5 MEUR) 4,5-åriga konvertibler emitterade av Sotkamo Silver AB
- 21 MSEK (2 MEUR) statligt investeringsstöd från NTM-centralen till Sotkamo Silver Oy.
- 62 MSEK (6 MEUR) innovations- och utvecklingslån från Tekes till Sotkamo Silver Oy
- 165 MSEK (16 MEUR) likvida medel i koncernen vid bokslutet 2017.

VD-ORD

Första kvartalets viktigaste händelse var färdigställandet av Silvergruveprojektets och koncernens slutliga finansiering. Efter slutförandet av finansieringspaketet 474 MSEK (46 MEUR) kommer byggandet att fortsätta med en stark kassa i enlighet med tidtabellen.

Vi kommer att fortsätta med markarbetena runt anrikningsverket och dess omgivning samt av sandmagasinområdena, vilka påbörjades förra året. Taklagningsfest ska vara i slutet av juni och produktionsbyggnaden kommer att vara färdig senast i augusti. Därefter börjar installering av processutrustning och maskineriet.

Nedtagning och flytten av Blaikenverkets utrustning och maskineri är i gång. Vi har under början av året träffat ett avtal med Outotec (Finland) Oy om leverans av kvarnkretsen till Silvergruvan. Överenskommelsen innebär att de båda kvarnar som ingår i kvarnkretsen kommer att levereras under hösten 2018. Kvarnarna har en nominalkapacitet om 450 000 ton malm per år.

Sotkamo Silver har förnyat organisationen i Silvergruveprojekten och i koncernen. Jag är säker på att vårt byggnations- och gruvteam med sin breda erfarenhet kommer att leda projektet mot en framgångsrik produktion. Vi har genomfört en miljökonsekvensbeskrivningsprocess för utökad produktionskapacitet i samarbete med boende och intressenter på området. Processen är i slutfasen och vi väntar den kontaktmyndighetens slutkommentarer senast i juli i år. Under hösten planerar vi lämna in en ansökan för utökad produktionskapacitet

Timo Lindborg
VD för Sotkamo Silver AB

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget gjorde en omorganisation i ledningsgruppen för Sotkamo Silver Oy och utnämnde Arttu Ohtonen till vice VD för Sotkamo Silver AB

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.silver.fi tillsammans med företagets övriga pressmeddelanden och finansiella rapporter distribueras via Cision.

KOMMANDE FINSIELL INFORMATION

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Halvårsrapport januari-juni publiceras den 23 augusti 2018
 • Delårsrapport januari-september publiceras den 15 november 2018
 • Bokslutskommuniké publiceras den 22 februari 2019
 • Årsstämma för 2018 hålls den 19 april 2019

AKTIEDATA

Sotkamos aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 29 mars 2018 till 4,325 SEK. Aktiekapitalet uppgick till SEK 163 679 896,48. Kvotvärdet var ca. 1,37 kr. Högsta kurs var 5,00 SEK och lägsta kurs var 3,50 under perioden januari till mars.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 119 313 694. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 516 MSEK (51 MEUR).

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2018 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi