Finansiella rapporter

14. maj 2019 09:45

SOTKAMO SILVER AB: KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2019

SOTKAMO SILVER AB, (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1), den 14 maj 2019, Stockholm 08.45 CET

FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Investeringarna uppgick till 88 MSEK (25)
 • Övriga intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kvartalets resultat uppgick till -15 MSEK (4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,03)
 • Eget kapital uppgick till 290 MSEK (372)
 • Kassa och bank uppgick till 33 MSEK (308)
 • Kassaflödet uppgick till -77 MSEK (138), av vilket investeringar utgjorde 88 MSEK och finansiering 5 MSEK
 • Bolaget investerade i ett mekaniskt BAT (Best Available Technology) vattenreningsverk
 • Produktionen av koncentrat påbörjades i slutet av mars och öppningsceremonin hölls den 27 mars

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år

VD TIMO LINDBORG

Silver är en "grön" metall, och dess industriella bruk står för cirka 60% av efterfrågan. Efterfrågan på elbilar och fordon förväntas växa betydligt. Efterfrågan på silver i bilindustrin är cirka 1 610 ton, vilket motsvarar 10% av den industriella användningen eller 5% av den totala efterfrågan. År 2018 uppskattades silveranvändning i hybridfordon och batteridrivna bilar enbart till 123 ton, men efterfrågan förväntas bli fördubblad år 2020 och nå 450 ton år 2025. Efterfrågan för användning i konventionella bilar med förbränningsmotorer uppskattas öka från nuvarande 1 490 ton till 2 350 ton före 2040. Den totala efterfrågan på bilindustrin beräknas bli cirka 4 500 ton år 2040, varav hälften kommer från elbilar. (Alchemist utgåva 90 / LBMA Thomson Reuters (2018) rapport)

På samma sätt uppskattar Silver Institute (2018) att efterfrågan på silver i “grön teknik” är cirka 4 300 ton år 2030, varav cirka 50 procent är hänförlig bilindustrin.

Jag tror att efterfrågan på silver kommer att växa snabbare än den nuvarande marknaden tack vare behovet av grön teknik. Tillväxten av silverbehovet bör ha en positiv inverkan på silverpriset i framtiden.

Öppningsceremonin Silvermynten ägde rum den 27 mars 2019. Båda produktionslinjerna används och leveranserna till smältverk ökar som förväntat. Målet är att anrika malm med 450 000 tons årlig kapacitet.

Kassaflödet från Silvergruvan löper och metallinnehållet i koncentrat har varit högt sedan produktionsstart. Flotationsprocessen har fungerat som förväntat. Vi tror att produktionsstart och optimering av anrikningsprocessen kommer att slutföras före sommarens slut.

Koncernen har stärkt sin kassa med ett finansieringspaket bestående av en riktad emission och konvertibla skuldebrev i maj vilka täcker investeringar och startkostnader som härrör från Silvermyntens produktionsstart. Förstärkning av bolagets likvida medel kommer att underlätta en smidig uppbyggnad av produktionen. Detta är viktigt för den positiva utvecklingen av bolagets verksamhet.

Det gläder mig därför att finansieringspaketet välkomnades på finansmarknaderna och tecknades som planerat. Paketets storlek är i linje med målet och fullt tecknad av professionella investerare. Finansieringspaketet konstruerades för att minimera utspädningseffekten av aktieägares aktieinnehav.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

Mekaniskt vattenreningsverk

Företaget investerade i ett mekaniskt vattenreningsverk vid Silvergruvan som en del av en fyra-stegs vattenreningsprocess. Detta är en del av gruvans investeringar i BAT-tekniken (BAT = Bästa tillgängliga teknik).

Processerna i den mekaniska behandlingsanläggningen är efter kemisk konditionering, lamellsedimentering och sandfiltrering. Utöver dessa steg innehåller vattenbehandlingsprocessen de redan existerande klarningsdammarna och ytdräneringsfälten. Förutom att fasta ämnen, avlägsnas också vattenlösliga föroreningar från vattnet. Anläggningen har konstruerats och drivs av Hyxo Oy. Sanitärt avloppsvatten behandlas i en biokemisk behandlingsanläggning vid gruvan.

Koncentratproduktion och öppningsceremoni

Silvergruvans koncentratproduktion påbörjades I slutet av mars. Målet är att anrika malm med 450 000 tons årlig kapacitet.

Den finska premiärministern Juha Sipilä besökte öppningsceremonin. Han gav ett intressant och uppmanande tal under tiden firandet av produktionsstarten vid Silvergruvan pågick. På plats fans fler än 240 gäster och Sotkamo Silvers vänner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Den första leveransen av koncentrat gjordes den 8 april
 • Årsstämman halls den 11 april
 • Erkki Kuronen, chef för geologi och gruva, utnämndes till COO i Sotkamo Silver Oy
 • Styrelsen beslutade om en riktad emission av maximalt 4,2 miljoner aktier till 3,60 SEK och en emission av konvertibla skuldebrev om högst 15 miljoner kronor. Tillsammans kommer emissionen och emissionen av de konvertibla skuldebreven att stärka Bolagets kassa med 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Anledningen till undantaget från aktieägarnas företrädesrätt var bolagets behov av att stärka kassan på grund av investeringar som härrör från Silvergruvans start och ökat kapitalbehov på grund av ökad produktionskapacitet under första halvåret 2019.

BÖRS OCH AKTIEDATA

Bolaget är noterat på NGM Equity i Stockholm och på NASDAQ Helsinki. Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 På NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910. Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market Där är Bolagets Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM Equity i Stockholm; SE0001057910.
 

Aktiedata 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Börskurs SEK 4,415 4,325 3,90
Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37
Market Cap. MSEK 577 566 510
Antal registrerade aktier 130 783 299 130 783 299 130 783 299
Aktiekapital SEK 179 414 417 179 414 417 179 414 417


FINANSIELL KALENDER               

Sotkamo Silver kommer att publicera finansiell information vid följande tillfällen:

 • Q2 publiceras den 23 augusti 2019
 • Q3 publiceras den 15 november 2019
 • Q4 publiceras den 14 februari 2020

FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporterna finns tillgängliga på:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Verkställande Direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och dess dotterföretag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer.

Stockholm den 14 maj 2019
Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg
Verkställande direktör

KONTAKTPERSON

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj, 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.