Finansiella rapporter

23. aug 2017 09:45

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; april – juni)

 • Kvartalets resultat uppgick till -2 419 KSEK (-1 804) och resultat per aktie uppgick till ‑0,04 SEK (‑0,09)
 • Övriga intäkter uppgick till 60 KSEK (0)
 • Nettoinvesteringarna under april-juni 2017 uppgick till 6 542 KSEK (2 836)
 • Arto Suokas utsågs till gruvdirektör
 • Mark- och anläggningsarbeten vid gruvan fortsätter med bland annat vägbygge och projektering för anrikningsverket

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

 • Periodens resultat uppgick till -7 487 KSEK (-4 457) och resultat per aktie uppgick till ‑0,12 SEK (‑0,22)
 • Övriga intäkter uppgick till 60 KSEK (3)
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2017 till 140 889 KSEK (11 764)
 • Investeringar under januari - juni 2017 uppgick till 12 332 KSEK (3 848)
 • Eget kapital uppgick per 30 juni 2017 till 285 025 KSEK (120 717)
 • EuroMin tecknade 1 398 572 aktier i december 2016 som registrerades den 2 januari 2017. Därefter tecknade de ytterligare 1 351 533 aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • En uppdaterad Teknisk rapport färdigställdes som bland annat visar att Silvergruveprojektet med nuvarande antaganden och kunskap, i högsta grad lönsamt.
 • Analyserna från kompletteringsborrningarna som gjordes under maj och juni i gruvan gav goda resultat och förstärker tron på en potential mot djupet
 • Styrelsen beslöt att flytta Blaikenverket till Finland
 • Fortsatta förhandlingar med Traxys men även med andra potentiella finansiärer. Ett ökat intresse har märkts efter den Tekniska rapporten färdigställts
 • Inlösenperioden för teckningsoptionerna TO4 pågår under augusti månad med sista inlösendag 31 augusti, inlösenpriset är 4 SEK eller 0,42 EUR om optionen handlas på Nasdaq Helsinki,i Finland

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2016 för balansposter.

VD ORD AUGUSTI 2017

Årets första sex månader och fram till idag har varit väldigt aktiv period för bolaget. Vi har publicerat 24 pressmeddelanden och tre finansiella rapporter i vår strävan att försöka informera marknaden om händelser i bolaget och vad håller på att ske. Med pressmeddelanden vill vi också säkerställa att allmänheten får samtidig tillgång till information rörande Bolaget. Information gäller oftast händelser vars förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela Bolagets verksamhet bedöms att kunna påverka priset på Aktierna.

I samband med att bolagets och min långvariga medarbetare Agnetha Pernerklint gick i pension anställdes en ny ekonomichef till bolaget. Under tiden med Agnethas CFO ledarskap har Sotkamo Silver finansiellt utvecklats mycket positivt. Bolaget har tydligt flyttat fram positionerna från utvecklingsbolag till gruvans uppstartsfas. Jag vill tacka Agnetha för ett fint mångårigt samarbete, och önskar henne lycka till i den nya tillvaron. Vi rekryterade Paul Johnsson som ny CFO. Han har en mångårig erfarenhet från olika administrations- och ekonomifunktioner. Jag är säker på att Paul tillför Bolaget värdefull kompetens inom ekonomi och finansiering. Vi stärkte också vår gruvorganisation med en anställning av Arto Suokas till en position som Gruvchef. Tillsammans stärker de företagets ledning väsentligt.

Bolaget har arbetat aktivt under året för att säkerställa finansieringen av Silvergruvan och dess produktionsstart men dessa arbeten har tagit längre tid än väntat. Bolaget har genomfört förhandlingar och framskridna samtal med ett antal banker och finansinstitut gällande en omfattande finansieringslösning. Genom hela året har det också förts samtal med Traxys Europe SA som är fortfarande intresserade av marknadsföringsavtalet och finansiering av Projektet. Traxys fortsätter sin mycket detaljerade teknisk och ekonomisk utvärdering av projektet baserad på deras egna utgångspunkter och affärsstrategier.

Samtidigt har publiceringen av den “Tekniska rapporten”, gjort det möjligt för Bolaget att föra flera pågående diskussioner beträffande finansiering, vilket kan ses som marknadens erkännande av kvaliteten på Sotkamo Silvers projekt. Vi arbetar med flera alternativ och bland annat för vi framskridna samtal med ett stort internationellt finansinstitut och Svenska Exportkreditnämnden (EKN) gällande en omfattande finansieringslösning, i syfte att finansiera teknik och processutrustning leverans från Outotec och möjliggöra gruvans produktionsstart.

Utöver de förberedande investeringarna till en ny tillfartsväg för tung trafik, säkerhetsinfrastruktur i underjordgruva, nödvändiga mark-, ingenjörsarbeten samt den tekniska rapporten, vi har genomfört ett borrprogram. Borresultaten ger en god förutsättning för vidareutveckling av malmreserver, ökningen av mineraltillgångar i de djupare delarna av Silvergruvefyndigheten. Resultaten stärker min uppfattning om att delar av mineraltillgångar har högre metall- och guldhalter i djupet.

Bolaget genomförde en lyckad emission i juli 2016, men behöver ytterligare finansiering för att kunna fortsätta konstruktionsarbetena med full kraft. I samband med emissionen emitterades teckningsoptioner som kan utnyttjas under augusti månad. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 4 kronor per aktie alternativt 0,42 euro /aktie i Finland. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ca 82,5 MSEK. Om största delen av teckningsoptionerna utnyttjas har det en stor betydelse för Silvergruvans finansiering. Det även tillför bolaget ytterligare medel att utveckla bolagets verksamhet och andra förekomster.

När jag försöker uppskatta silverprisutvecklingen tittar jag på förhållandet guld-silver priset. Det mäter hur många uns silver det behövs för att köpa ett uns guld. Ett högt förhållande innebär att det tar många uns silver att köpa ett uns guld. I dag är ett guld-silverförhållandet vid cirka 75. Det är 50% högre än genomsnittet om vi tittar tillbaks till 1950. Detta kan jämföras med att det finns enligt olika uppfattningar bara 17,5 – 23 gånger mer silver i jordskorpan.

Samtidigt konsumerar vi enligt Silver Institutet mer silver än det produceras. Förra året var det fjärde raka året som efterfrågan överträffade utbudet samtidigt som totala silvertillförsel faller, och inte bara det, för första gången på mer än ett årtionde även gruvproduktionen föll. Allt detta kan vara positivt för priset på silver.

Timo Lindborg, VD
   

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 15 november 2017
 • Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 21 februari 2018
 • Årsstämma för 2017 kommer att hållas den 15 mars 2018

AKTIEDATA

Sotkamo Silvers aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 30 juni 2017 till 4,40 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 145 369 059,31. Kvotvärdet var 1,37 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 105 966 095. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 466 MSEK.

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Den fullständiga kvartalsrapporten för det andra kvartalet samt övriga finansiella rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/
    

Stockholm den 23 augusti 2017

Sotkamo Silver AB (publ)

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl. 08:45 svensk tid.

Kontaktperson:
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
   

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880 med tickerkod SOSI TO4 på NGM Equity och SOSI1EW116 på NASDAQ OMX Helsinki.

Det finns 20 643 198 teckningsoptioner och var och en ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017. Se: http://www.silver.fi/sivu/se/emission_rum/

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi