Bolagsstyrning

Sotkamo Silver ABs bolagsstyrningsrapport finns i Årsredovisningen och den kan häntas från:

http://www.silver.fi/sivu/se/general_meetings_-_bolagsstamma_-_annual_report_-_arsredovisningar/

 

Bolagstyrningen beskrivs nedan:

Som ett aktiebolag i Sverige regleras Sotkamo Silver AB enligt bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen och enligt dess bolagsordning. Styrelsen har ansvaret för kontroll och styrning av Bolaget, och den verkställande direktören har det dagliga ansvaret. Aktieägarna deltar i kontroll och förvaltning av Sotkamo Silver genom åtgärder som vidtas på bolagsstämmor.

Sotkamo Silver ABs styrelse sätter standarden för Bolagets verksamhet. Implicit i denna filosofi är betydelsen av god bolagsstyrning. Det är styrelsens plikt att agera som en försiktig förtroendeman för aktieägarna och att övervaka ledningen. För att uppfylla sina skyldigheter och fullgöra sin plikt följer styrelsen de förfaranden och de normer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning och de riktlinjer som utfärdats av NGM Equity i Stockholm.

Den svenska koden för bolagsstyrning bygger på principen ’följ eller förklara’. Det innebär att Sotkamo Silver inte alltid måste följa varje regel i koden. Om Bolaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till särskilda omständigheter, kan det välja en annan lösning än den som finns i koden. Bolaget måste dock tydligt ange att det inte har följt regeln, tillsammans med en förklaring av Bolagets föredragna lösning och anledningen till detta. Bolaget måste också redogöra för hur det har tillämpat koden i en årlig bolagsstyrningsrapport, inklusive alternativa lösningar och skälen för dem.

Den svenska koden för bolagsstyrning finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrnings hemsida: http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/618/Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_december_2016.pdf

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, förutom att bolaget inte har revisions- eller ersättningsutskott, då styrelsen anser att dessa kommittéarbeten är så viktiga att hela styrelsen är engagerad i dessa frågor.  

Intern kontroll

De främsta målen för bolagsstyrning är att främja ett aktivt och ansvarsfullt ägande, att upprätthålla en öppen och sund maktbalans mellan ägare, styrelse och företagsledning samt  att säkerställa korrekt och tillgänglig företagsinformation till aktieägarna, kapitalmarknaden och samhället. Sotkamo Silver ABs bolagsstyrning och interna kontroll beskrivs Årsredovisningen.

Finansiering och resursrapportering

Styrelsen är ansvarig att se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att Bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt och att den externa finansiella information så som delårsrapporter och årsredovisningar blir upprättade i enlighet med rättsliga krav, relevanta redovisningsstandarder och andra regler och riktlinjer som gäller för börsnoterade bolag. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana som de antagits av EU.

Bolaget har också valt att redovisa mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC eller NI 43-101-koder.

Delårsrapporter framställs av VD på styrelsens uppdrag och de granskas av styrelsen i sin helhet. VD ser till att redovisningen i koncernens bolag sker i överensstämmelse med lagar och förordningar samt att den ekonomiska förvaltningen sker på ett betryggande sätt.       

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och behandlar inte bara Bolagets finansiella rapporter och viktiga redovisningsfrågor, utan även ärenden som gäller intern kontroll, regelefterlevnad, tillförlitlighet av redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar, omdömen och andra villkor som påverkar kvaliteten på de finansiella rapporterna.

Risker och riskhantering

Sotkamo Silver arbetar kontinuerligt med att bedöma och värdera de risker, som koncernen har och eventuellt kan utsättas för.

Verkställande direktören och styrelsen har ansvaret för att ange och genomföra dagliga riskhanteringsförfaranden och se till att riskerna beaktas i koncernens strategiska planering. Verkställande direktören samordnar riskhanteringsaktiviteterna och riskrapporteringen.

Sotkamo Silver delar sina risker i två huvudkategorier: affärs- och industrirelaterade risker samt risker med aktier. De risker som Sotkamo Silver har eller kan utsättas för, beskrivs i årsredovisningen, läs mer i årsredovisningen under Riskfaktorer.

Valberedning

Årsstämman beslutar om följande riktlinjer för utseende av valberedning. Den ägaren som håller det största antalet aktier och röster, baserad på statistik från Euroclear Sweden AB den 31 augusti, ska efter samråd med de tre näst största aktieägarna utse en valberedning om tre personer. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag före årsstämman om antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvoden som ska betalas till ledamöter samt möjliga särskilda avgifter för kommittéuppdrag. Valberedningen ska lämna förslag till styrelsens ordförande och ordförande vid årsstämman samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Valberedningens ordförande utses av valberedningen. Valberedningens mandatperiod gäller tills ny valberedning har utsetts. Om en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört, eller om en väsentlig förändring sker i äganderätten efter utnämningen av valberedningen ska dess sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringarna i sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman. I samband med sitt uppdrag ska valberedningen fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på Bolagets nomineringsprocess och på begäran av valberedningen ska Sotkamo Silver tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Sotkamo Silver även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

I valberedningens arbete ligger det att säkerställa att styrelsen utgörs av ledamöter som tillsammans har de kunskaper och erfarenheter som aktieägarna ställer på den högsta ledningen. I valberedningens arbete ingår även att förbereda val av revisor.

Ersättningar

Det primära syftet med ersättning är att attrahera, behålla och motivera personer samt för att ge ett konkurrenskraftigt ersättningspaket. För att säkerställa att ersättningar är i linje med aktieägarnas intresse, är ersättningarna baserade på uppnådda specifika individuella mål. Bolagets ersättningsnivåer är systematiskt jämförda med branschens allmänna ersättningspraxis och långsiktiga incitamentsprogram baseras på den positiva utvecklingen av Bolagets mål.

Ersättning till styrelsens ledamöter i styrelsen

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter. År 2018 förnyade årsstämman den årliga ersättningen till styrelsen enligt följande: 1 100 000 kronor att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kronor, övriga ledamöter 200 000 kronor var.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämma 2017 förnyade de riktlinjer, som i huvudsak innebär att Bolaget kommer att erbjuda sin ledningsgrupp en marknadsmässig ersättning vilket gör det möjligt för Bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen kan bestå av följande komponenter: (i) en fast grundlön, (ii) en rörlig ersättning, (iii) pensionsförmåner och (iv) andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska utgå enligt uppsatta resultatmål för Bolaget som helhet och mål som uppnåtts av den enskilde medarbetaren. Den rörliga lönen ska vara maximalt 25 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara premiebaserade och kunna nå 20 procent av grundlönen.

Ledningens avtal och ersättningar

Den månatliga kostnaden för VD är 20 901 €, inklusive övriga personalkostnader, men exklusive resekostnader. Avtalet gäller tills vidare. Det kan sägas upp med tre (3) månaders skriftligt varsel från var sida. Vid uppsägning från Bolagets sida av andra skäl än väsentligt brott mot avtalet eller grovt tjänstefel, berättigas VD ytterligare ersättning om tolv (12) månader.

Ersättningen till VD i det finska dotterbolaget utgörs av en baslön och en årlig prestationsbaserad bonus. Baslönen baseras på VDs befattning, kompetens, erfarenhet och individuella prestationer. Pensionsförmånerna bestäms på basis av det lagstadgade pensionsskyddet och en kompletterande pensionsförsäkring. Verkställande direktören har rätt till traktamente vid affärsresor, och tjänstebil i enlighet med riktlinjerna från den finska skatteförvaltningen och det maximala belopp som beslutats av Finansministeriet. Övriga ersättningar är ansvars- och reseförsäkring och förmåner relaterade till mobiltelefon.

För att säkerställa att ersättning ligger i linje med aktieägarnas intresse, är ersättningen baserad på uppnådda specifika individuella mål och Bolagets mål. Den totala ersättningsutvecklingen blir regelbundet jämförd med den allmänna ersättningsutvecklingen inom branschen

Kompensationstabell 2017
Belopp KSEK

 Grundlön/
-arvode

Sociala
 kostnader  

Pensions-
 kostnader 

Total
 ersättningen 

 Mauri Visuri,  styrelseordförande 250 - - 250
 Matti Rusanen, styrelseledamot 150  - -  150
 Teuvo Jurvansuu, styrelseledamot 150  41 -  150
 Ilkka Tuokko 150 - - 150
 Jarmo Vesanto, styrelseledamot 150  - -  150
 Timo Lindborg VD 1 1 969  -  -  1 969
 Andra ledande befattningshavare,
3 personer (1 kvinna, 2 män) 
 1 687 223 282  2 192
SUMMA        4 506 264 282 5 052

 

 

 

 

 

 

 

 

1 VD:s ersättning har betalts enligt avtal. Ingen pension utbetalades under 2017
.

Årsstämman beslutade den 23 mars 2017 att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Det beslutades att omvälja Mauri Visuri, Teuvo Jurvansuu, Jarmo Vesant, som nya medlemmar valdes Matti Rusanen och Ilkka Tuokko.

Medlemmar som är oberoende till Bolaget är Eeva-Liisa Virkkunen, Matti Rusanen, Jarmo Vesanto och Mauri Visuri.

Revisor Anna Rosendal från Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes av stämman fram till slutet av nästa årsstämma.

Insiders

Bolaget har en policy som omfattar handel med värdepapper och som gäller allmänna samt företags- och projektsspecifika insiders. Ett omfattande register över offentliga insiders som består av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra personer, vilkas innehav är offentliga enligt svensk lag, upprätthålls av Bolaget och finns på Finansinspektionenens hemsida. www.fi.se

Sotkamo Silvers register över företagsspecifika insiders innehåller individer som definierats av Bolaget som sådana och som regelbundet får insiderinformation, på grund av sin ställning inom Bolaget. Bolaget för också ett projektsspecifikt insiderregister. Projektsspecifika insiders är förbjudna att handla med Bolagets aktier innan aktuella projekt avslutats. Alla insiders meddelas spärrperioder.

Bolagsstyrningsuttalanden

Revisor Anna Rosendal yttrande över över bolagsstyrningsraporten:

"En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar."

Styrelsen

Årsstämman utser styrelsens ledamöter. Mandatperioden upphör vid nästkommande årsstämman där även nästa periods ledamöter utses. Årsstämman beslutar om den årliga ersättning som ska betalas för styrelsens och eventuella kommittéernas arbete. Det finns inga avtal om uppsägningstid, ersättningar eller andra villkor avseende en persons status som ledamot i styrelsen.

Styrelsen för Sotkamo Silver AB sätter standarden för Bolagets anställda. Det åligger styrelsen att tjäna som en försiktig förtroendeman för aktieägarna och att övervaka förvaltningen av Bolagets verksamhet. Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete. Resultat diskuteras och används inom dess fortsatta utvecklingsarbete. 

  

Kommande rapporter

  • Bokslutskommuniké publiceras den 22 februari 2019
  • Årsstämma för 2018 hålls den 11 april 2019
  • Q1 publiceras den 14 maj 2019
  • Q2 publiceras den 23 augusti 2019
  • Q3 publiceras den 15 november 2019
  • Bokslutskommuniké publiceras den 21 februari 2020