Bolagsstyrning

Sotkamo Silver ABs bolagsstyrningsrapport finns i Årsredovisningen och den kan häntas från:
http://www.silver.fi/sivu/se/general_meetings_-_bolagsstamma_-_annual_report_-_arsredovisningar/

Sidorna 18-23.

Bolagstyrningen beskrivs nedan:

Som ett aktiebolag i Sverige regleras Sotkamo Silver AB enligt bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen och enligt dess bolagsordning. Styrelsen har ansvaret för kontroll och styrning av Bolaget, och den verkställande direktören har det dagliga ansvaret. Aktieägarna deltar i kontroll och förvaltning av Sotkamo Silver genom åtgärder som vidtas på bolagsstämmor.

Sotkamo Silver ABs styrelse sätter standarden för Bolagets verksamhet. Implicit i denna filosofi är betydelsen av god bolagsstyrning. Det är styrelsens plikt att agera som en försiktig förtroendeman för aktieägarna och att övervaka ledningen. För att uppfylla sina skyldigheter och fullgöra sin plikt följer styrelsen de förfaranden och de normer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning och de riktlinjer som utfärdats av NGM Equity i Stockholm.

Den svenska koden för bolagsstyrning bygger på principen ’följ eller förklara’. Det innebär att Sotkamo Silver inte alltid måste följa varje regel i koden. Om Bolaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till särskilda omständigheter, kan det välja en annan lösning än den som finns i koden. Bolaget måste dock tydligt ange att det inte har följt regeln, tillsammans med en förklaring av Bolagets föredragna lösning och anledningen till detta. Bolaget måste också redogöra för hur det har tillämpat koden i en årlig bolagsstyrningsrapport, inklusive alternativa lösningar och skälen för dem.

Den svenska koden för bolagsstyrning finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrnings hemsida: http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/618/Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_december_2016.pdf

Intern kontroll

De främsta målen för bolagsstyrning är att främja ett aktivt och ansvarsfullt ägande, att upprätthålla en öppen och sund maktbalans mellan ägare, styrelse och företagsledning samt  att säkerställa korrekt och tillgänglig företagsinformation till aktieägarna, kapitalmarknaden och samhället. Sotkamo Silver ABs bolagsstyrning och interna kontroll beskrivs Årsredovisningen.

Finansiering och resursrapportering

Styrelsen är ansvarig att se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att Bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt och att den externa finansiella information så som delårsrapporter och årsredovisningar blir upprättade i enlighet med rättsliga krav, relevanta redovisningsstandarder och andra regler och riktlinjer som gäller för börsnoterade bolag. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana som de antagits av EU.

Bolaget har också valt att redovisa mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC eller NI 43-101-koder.

Delårsrapporter framställs av VD på styrelsens uppdrag och de granskas av styrelsen i sin helhet. VD ser till att redovisningen i koncernens bolag sker i överensstämmelse med lagar och förordningar samt att den ekonomiska förvaltningen sker på ett betryggande sätt.       

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och behandlar inte bara Bolagets finansiella rapporter och viktiga redovisningsfrågor, utan även ärenden som gäller intern kontroll, regelefterlevnad, tillförlitlighet av redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar, omdömen och andra villkor som påverkar kvaliteten på de finansiella rapporterna.

Risker och riskhantering

Sotkamo Silver arbetar kontinuerligt med att bedöma och värdera de risker, som koncernen har och eventuellt kan utsättas för.

Verkställande direktören och styrelsen har ansvaret för att ange och genomföra dagliga riskhanteringsförfaranden och se till att riskerna beaktas i koncernens strategiska planering. Verkställande direktören samordnar riskhanteringsaktiviteterna och riskrapporteringen.

Sotkamo Silver delar sina risker i två huvudkategorier: affärs- och industrirelaterade risker samt risker med aktier. De risker som Sotkamo Silver har eller kan utsättas för, beskrivs i årsredovisningen, läs mer i årsredovisningen under Riskfaktorer.

Valberedning

Årsstämman beslutar om följande riktlinjer för utseende av valberedning. Den ägaren som håller det största antalet aktier och röster, baserad på statistik från Euroclear Sweden AB den 31 augusti, ska efter samråd med de tre näst största aktieägarna utse en valberedning om tre personer. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag före årsstämman om antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvoden som ska betalas till ledamöter samt möjliga särskilda avgifter för kommittéuppdrag. Valberedningen ska lämna förslag till styrelsens ordförande och ordförande vid årsstämman samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Valberedningens ordförande utses av valberedningen. Valberedningens mandatperiod gäller tills ny valberedning har utsetts. Om en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört, eller om en väsentlig förändring sker i äganderätten efter utnämningen av valberedningen ska dess sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringarna i sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman. I samband med sitt uppdrag ska valberedningen fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på Bolagets nomineringsprocess och på begäran av valberedningen ska Sotkamo Silver tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Sotkamo Silver även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

I valberedningens arbete ligger det att säkerställa att styrelsen utgörs av ledamöter som tillsammans har de kunskaper och erfarenheter som aktieägarna ställer på den högsta ledningen. I valberedningens arbete ingår även att förbereda val av revisor.

Ersättningar

Det primära syftet med ersättning är att attrahera, behålla och motivera personer samt för att ge ett konkurrenskraftigt ersättningspaket. För att säkerställa att ersättningar är i linje med aktieägarnas intresse, är ersättningarna baserade på uppnådda specifika individuella mål. Bolagets ersättningsnivåer är systematiskt jämförda med branschens allmänna ersättningspraxis och långsiktiga incitamentsprogram baseras på den positiva utvecklingen av Bolagets mål.

Ersättning till styrelsens ledamöter i styrelsen

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter. År 2019 förnyade årsstämman den årliga ersättningen till styrelsen enligt följande: Styrelsearvode utgår med sammanlagt 114 000 euro, exklusive mötesarvoden, och att ordföranden ska erhålla ett arvode om 32 400 euro, att utbetalas med 2 700 euro månatligen, och att vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 19 200 euro, att utbetalas med 1 600 euro månatligen samt att övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i Sotkamo Silver koncernen, ska erhålla ett arvode om 15 600 euro vardera, att utbetalas med 1 300 euro månatligen. Därtill utgår ett mötesarvode till varje styrelseledamot med 500 euro per möte. För eventuellt arbete i revisionsutskott och andra styrelseutskott utgåt ett mötesarvode utgår till varje ledamot med 500 euro per möte.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämma 2019 förnyade de riktlinjer, som i huvudsak innebär att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med bolagsledning och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningen till bolagsledningen ska kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner, (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilde befattningshavaren. Den rörliga lönen ska maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta grundlönen. Pensionsförmån ska vara premiebaserad och kunna uppgå till 20 procent av grundlönen. Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl till det.

Ledningens avtal och ersättningar

Den månatliga kostnaden för VD är 22 991 €, inklusive övriga personalkostnader, men exklusive resekostnader. Avtalet gäller tills vidare. Det kan sägas upp med tre (3) månaders skriftligt varsel från var sida. Vid uppsägning från Bolagets sida av andra skäl än väsentligt brott mot avtalet eller grovt tjänstefel, berättigas VD ytterligare ersättning om tolv (12) månader.

Ersättningen till VD i det finska dotterbolaget utgörs av en baslön och en årlig prestationsbaserad bonus. Baslönen baseras på VDs befattning, kompetens, erfarenhet och individuella prestationer. Pensionsförmånerna bestäms på basis av det lagstadgade pensionsskyddet och en kompletterande pensionsförsäkring. Verkställande direktören har rätt till traktamente vid affärsresor, och tjänstebil i enlighet med riktlinjerna från den finska skatteförvaltningen och det maximala belopp som beslutats av Finansministeriet. Övriga ersättningar är ansvars- och reseförsäkring och förmåner relaterade till mobiltelefon.

För att säkerställa att ersättning ligger i linje med aktieägarnas intresse, är ersättningen baserad på uppnådda specifika individuella mål och Bolagets mål. Den totala ersättningsutvecklingen blir regelbundet jämförd med den allmänna ersättningsutvecklingen inom branschen

Kompensationstabell 2018
Belopp KSEK

 Grundlön/
-arvode

Arvode styr-grupp

Sociala
 kost-nader  

Pensions-
 kost-nader 

Total
 ersätt-ningen 

 Mauri Visuri,  styrelseordförande 300 293 - - 593
 Matti Rusanen, styrelseledamot 200    - -  200
 Eeva-Liisa Virkkunen styrelseledamot 200    - -  200
 Ilkka Tuokko 200 320 - - 520
 Jarmo Vesanto, styrelseledamot 200 206  - -  406
 Timo Lindborg VD 1 2 585    -  -  2 585
 Andra ledande befattningshavare,
2 personer 
 2 135   422 391  2 949
SUMMA        5 820   422 391 7 453

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1 VD:s ersättning har betalts enligt avtal. Ingen pension utbetalades under 2018.

Årsstämman beslutade den 11 mars 2019 att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Det beslutades att omvälja Mauri Visuri, Eeva-Liisa Virkkunen, Jarmo Vesanto,Matti Rusanen, Ilkka Tuokka som en ny medlem valdes Maria Neovius.

Medlemmar som är oberoende till Bolaget är Mauri Visuri, Eeva-Liisa Virkkunen, Matti Rusanen, Jarmo Vesanto och Maria Neovius.

Revisor Anna Rosendal från Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes av stämman fram till slutet av nästa årsstämma.

Insiders

Bolaget har en policy som omfattar handel med värdepapper och som gäller allmänna samt företags- och projektsspecifika insiders. Ett omfattande register över offentliga insiders som består av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra personer, vilkas innehav är offentliga enligt svensk lag, upprätthålls av Bolaget och finns på Finansinspektionenens hemsida. www.fi.se

Sotkamo Silvers register över företagsspecifika insiders innehåller individer som definierats av Bolaget som sådana och som regelbundet får insiderinformation, på grund av sin ställning inom Bolaget. Bolaget för också ett projektsspecifikt insiderregister. Projektsspecifika insiders är förbjudna att handla med Bolagets aktier innan aktuella projekt avslutats. Alla insiders meddelas spärrperioder.

Bolagsstyrningsuttalanden

Revisor Anna Rosendal yttrande över över bolagsstyrningsraporten:

"En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar."

Styrelsen

Årsstämman utser styrelsens ledamöter. Mandatperioden upphör vid nästkommande årsstämman där även nästa periods ledamöter utses. Årsstämman beslutar om den årliga ersättning som ska betalas för styrelsens och eventuella kommittéernas arbete. Det finns inga avtal om uppsägningstid, ersättningar eller andra villkor avseende en persons status som ledamot i styrelsen.

Styrelsen för Sotkamo Silver AB sätter standarden för Bolagets anställda. Det åligger styrelsen att tjäna som en försiktig förtroendeman för aktieägarna och att övervaka förvaltningen av Bolagets verksamhet. Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete. Resultat diskuteras och används inom dess fortsatta utvecklingsarbete. 

Kommande rapporter

  • Q3 publiceras den 15 november 2019
  • Bokslutskommuniké publiceras den 14 februari 2020