2018-08-23

Tomitusjohtajan katsaus

opeakaivoksen rakentaminen etenee sovitussa aikataulussa ja kustannuskehyksen mukaisesti kohti tuotannon aloittamista. Keskitymme rakennusten ja tuotanto- infrastruktuurin rakentamiseen. Rikastamon laiteasennukset, vedenpuhdistamon rakentaminen ja louhintojen käynnistäminen tapahtuvat syksyn aikana. Työntekijöiden rekrytoinnit alkavat lähiviikkoina.

Olemme sopineet Vapon kanssa bioenergian käytön kehittämisestä kaivoksen tuuletusilman lämmitykseen osana energiatehokkaaseen ja vastuulliseen toimintaan perustuvaa maanalaista kaivostuotantoa. Ratkaisu on osa jatkuvaa kestävän kaivostuotannon kehittämistä, johon yhtiö on toiminnassaan sitoutunut.

Hopean hintakehitys korreloi hyvin muiden raaka-aineiden hintakehityksen kanssa. Alhaiset hinnat vaikuttavat myös hopeakaivosyhtiöiden arvostukseen. Historiallisesti tarkasteltuna hopea- ja monien muiden kaivosyhtiöiden osakkeet ovat tällä hetkellä alhaisesti arvostettuja. Tätä käsitystä tukee myös kullan ja hopean hintasuhde, joka on ollut viimeisen vuoden 1/75-1/83 välillä kun se ollut noin 1/56 viimeisen 50 vuoden jaksossa.

Mineraalit ja metallit ovat kestävän kehityksen edellytys. Kaivostuotantoa tarvitaan kiertotaloudessa kierrätyksen rinnalla. Vaihtoehtoiset energialähteet lisäävät metallien kysyntää; litium, koboltti ja nikkeli, kolme keskeistä akkumetallia, ovat parhaillaan merkittävän huomion kohteena. On kuitenkin todettava, että hopea on yksi akkumetalleista ja lisäksi korkean- ja ympäristöteknologian metalleista. Hopean teollisen kysynnän lisääntymisen yhtenä syynä on ollut korkean teknologian autoteollisuus osana muuta maailmanlaajuista siirtymistä kohti aurinkotekniikkaan perustuvaa sähköistämistä. Hopean kysyntä autoteollisuudessa kasvoi 5%, ja aurinkosähkön tuotannossa 19% vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Hopealla on kriittinen rooli siirtymisessä sähköajoneuvoihin samalla kun aurinkoenergian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Hopean teollinen ja teknologia kysyntä onkin yli puolet hopean nykyisestä kysynnästä. Hopealla on myös edelleen suuri merkitys tärkeänä sijoitusmetallina kullan rinnalla. Globaalin talouden kasvun myötä hopean teollinen kysyntä (aurinkokennot / akut/sähköistys / automaatio / ympäristö) kasvaa sen tuotannon ollessa rajallista ja pienempää kuin kysyntä viimeisen 10 vuoden ajan.

Hopean tuotantoon ja kysyntään perustuvat näkymät tukevatkin mahdollista hyvää hopean hintakehitystä, koska primääri kaivostuotanto on kokonaiskysyntää alhaisempaa. Tähän kuitenkin vaikuttaa sijoitushopeana varastoidun hopean määrä ja sen mahdollinen palautuminen kierrätyksenä teolliseen tuotantoon. Hintavaihtelut voivat kuitenkin olla nopeita ja merkittäviä nykyisessä epävakaassa globaalissa poliittisessa tilanteessa.

 

Timo Lindborg

2018-08-23