2017-11-15

Tomitusjohtajan katsaus

Vuosineljänneksen tärkein tapahtuma oli Sotkamo Silverin optio-oikeuksien lunastus elokuussa. Optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 13.347.599 uutta osaketta, ja Yhtiö sai noin 53,2 MSEK (noin 5,6 M€) uutta pääomaa. Annissa käytettiin 65% optio-oikeuksista. Sotkamo Silverin osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 119.313.694 osaketta ja osakepääoma 163.649.896,48 kruunua. Yhtiön kassa vahvistui merkittävästi. Tämä parantaa Yhtiön mahdollisuuksia rahoittaa Hopeakaivos–hanke.

Sotkamo Silver on laatinut päivitetyn Teknisen Raportin Hopeakaivos–hankkeesta. Raportin taloudellisen analyysin perusteella Hopeakaivos–hanke on nykyisten olettamusten ja tietojen perusteella erittäin kannattava. Teknisen Raportin myönteisten tulosten ja osakeannissa vahvistuneen kassan perusteella Yhtiön hallitus on päättänyt jatkaa toimenpiteitä Hopeakaivoksen tuotannon aloittamiseksi. Yhtiö on käynnistänyt Hopeakaivoksen rikastuslaitoksen rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen ja on suorittamassa yksityiskohtaista suunnittelua. Siirrämme Blaikenin laitteet uuteen rakennukseen vuoden 2018 alkupuoliskolla. Rakennusinvestointi on kooltaan noin 6,5 miljoonaa euroa. Rakennuksen ja siihen kuuluvien investointien odotetaan valmistuvan kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Olen iloinen siitä, että yhtiön vahvaa kassaa hyödyntäen hallitus päätti aloittaa rikastamorakennuksen rakentamisen, vaikka neuvottelut lopullisesta rahoituspaketista ovat vielä käynnissä. Tämä päätös nopeuttaa tuotannon käynnistämistä ja antaa meille mahdollisuuden pysyä nykyisessä aikataulussa ja talousarviossa.

Myös Hopeakaivoksen täydennyskairausohjelma on toteutettu, ja tulokset osoittavat korkeita hopea- ja kultapitoisuuksia Hopeakaivoksen alemmissa osissa ja nykyisen malmin alapuolella. Kairaustulokset vahvistavat näkemykseni siitä, että tunnettujen malmivarojen alla on mineraalivarantoja, joissa on korkea metalli- ja kultapitoisuus. Kairaustulokset yhdessä aiempien tutkimustulosten kanssa vahvistavat Sotkamo Silverin näkemystä siitä, että hopeaesiintymä jatkuu vähintään 1 500 - 2 000 metrin syvyyteen. Nykyisten mineraalivarantojen alla olevassa tutkimuskohteessa on yli 20 miljoonaa tonnia mahdollisia uusia mineraalivarantoja.

Tällä hetkellä yhtiöllä on meneillään useita rahoitukseen liittyviä keskusteluja. Tutkimme useita vaihtoehtoja ja käymme neuvotteluja useiden rahoittajien kanssa. Uskon, että Sotkamo Silver voi valita kaikkia osapuolia hyödyttävän vaihtoehdon niistä useista rahoitusratkaisuista, joita me neuvottelemme tai arvioimme. Nämä keskustelut eivät toistaiseksi kuitenkaan kummankaan osapuolen taholta ole sitoumuksia mihinkään liiketoimiin tai rahoitukseen.

Hopean hintakehitys on ollut melkoista vuoristorataa koko kuluneen vuoden, varsinkin vuoden alkukuukausina. Nyt hintataso näyttää vakiintuneen noin 17 dollariin troy-unssia kohti syyskuun lopusta ja lokakuun alusta lähtien. Vaikuttaa siltä, että hopean ja myös kullan hinnan nousu vaatisi merkittävää markkinapainetta. Yleisesti ottaen voidaan katsoa, että jalometallien hinnan ja Yhdysvaltain dollarin välillä on käänteinen yhteys. Lokakuun alusta lähtien dollari on vahvistunut suhteellisesti, mikä ennustaisi hopean hinnan vastaavaa laskua. Näin tapahtuikin lokakuun alussa, mutta sen jälkeen hopeahinta on säilynyt noin 17 dollarin tasossa. On ehkä tapahtumassa jotain, joka aiheuttaa hopeaan hintapainetta, ja se kompensoi nousevan dollarin aiheuttamaa laskupainetta jalometallien ja hopean hintaan. Aikaväli on liian lyhyt lopullisille päätelmille, mutta tätä on syytä seurata lähikuukausina. Arvioidessamme lähitulevaisuudessa hopean hintatason kehitystä meidän on tarkasti seurattava dollarin hintakehitystä, mitä tulee Yhdysvaltain verouudistukseen, hopean kysyntään, geopoliittisiin tilanteisiin ja Yhdysvaltojen korkopolitiikkaan, sekä muihin mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin.

Timo Lindborg

2017-11-15