2019-03-21

Tomitusjohtajan katsaus

CEO katsaus 2018

Kaivosteollisuus on yhä tietointensiivisempää ja tämä suuntaus jatkuu yhä nopeampana. Samalla kaivosteollisuus kohtaa uusia haasteita sosiaalisen hyväksynnän osalta. Kestävässä tuotannossa raaka-aineita ja energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti tuotantoprosessin aikana niin, että tuotannosta ja tuotteen käytöstä aiheutuvat päästöt minimoidaan. Keskipitkällä aikavälillä uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta on vähennettävä. Näin vältetään biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuinen väheneminen ja maaperän, vesistöjen ja pohjaveden saastuminen. Samalla kaikkien luonnonvarojen käytöstä aiheutuvia päästöjä on rajoitettava ja vähennettävä, jotta kriittisiä kuormituksia ei ylitetä. Tässä Pohjoismaisella kaivosteollisuudella ja sen tuotannossa ja tuotteissa on erittäin tärkeä tehtävä maailmanlaajuisesti ympäristöystävällisenä raaka-ainelähteenä. Kestävä kaivosteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden klustereista teollisuuden tukialoineen Pohjoismaissa ja Suomessa.

Suomen, Ruotsin ja Norjan kallioperässä on merkittävä taloudellinen potentiaali ja hyvä perusta kaivosteollisuuden kehitykselle. Alueella on lupaavia esiintymiä, voidaankin perustellusti odottaa, että uusia kaivoksia avataan ja kaivosteollisuus kaivosteknologiateollisuus sekä ja alan korkean teknologian yritykset kehittyvät edelleen.

Sotkamo Silverin pääprojekti Hopeakaivos sijaitsee Kainuussa, joka Suomen tärkein akkumetallien tuotantoalue. Yhtiö edistää omalta osaltaan alueen ja Suomen talouden vaurautta, hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoa ja tulevaa kehitystä.

Sotkamo Silverin nykyiset toiminnot ja nyt aloitetut kaivostoiminnot perustuvat voimassa olevaan ympäristölupaan, jota sovelletaan toistaiseksi. Louhintamäärä, selkeytys- ja rikastushiekka-altaat ovat suunniteltu ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Hopeakaivoksen kaivostuotanto tapahtuu pääosin maanalaisessa kaivoksessa ja näin jätämme mahdollisimman pienen toimintaan liittyvän jalanjäljen luontoon. Yhtiö huomioi poistoveden laatua koskevat huolenaiheet ja olemme päättäneet investoida vedenkäsittelyyn ottamalla käyttöön mekaanisen vedenkäsittelyn jo hankkeen alkuvaiheessa.

Yhtiö on sitoutunut minimoimaan hiilidioksidipäästöjä uuden modernin teknologian avulla. Parannamme energiatehokkuuttamme ottamalla tulevaisuudessa käyttöön malmin vedettömän esirikastuksen. Selvitämme myös aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämismahdollisuuksia. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kaivostoiminnan sivuvirtoja ja geopolymeerejä uusien tuotteiden valmistamiseksi.

Samalla keskitymme organisatorisen muutoksen hallintaan ja taloudellisten resurssien tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Näillä toimenpiteillä voimme paremmin hallita metallimarkkinoiden syklisyyttä ja parantaa tuottavuutta jaksojen välillä ja niiden aikana.

Hyvän geologisen ja teknisen tietämyksen ohella yrityksemme tavoitteena on kasvaa myös yritysostojen kautta hyödyntämällä yhtiön hallituksen ja työntekijöiden strategista ja liiketoiminta- sekä rahoitusosaamista. Osaamista käytetään luomaan uutta aitoa kansainvälistäja ja kotimaista yhteistyötä. Sotkamo Silver arvioi erilaisia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa Hopeakaivoksen lähellä sijaitseville alueille ja selvittää mahdollisia liiketoimintajärjestelyjä. Yhtiön tavoitteena on ottaa osaa alan tulevaan nuorten kaivosteollisuusyritysten Pohjoismaiseen rakennemuutokseen yhtenä pitkän aikavälin strategioistamme.

Kaivosklusteri vaatii korkeaa tieteellistä osaamista, avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa, pääomia ja kykyä ottaa riskejä, jotta voidaan kehittää Pohjoismaisen kaivosteollisuuden suurta taloudellista ja osaamiseen liittyvää potentiaalia. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että osakkeenomistajamme ja rahoittajamme ovat osoittaneet tarvittavan tuen Sotkamo Silverille voidakseen osallistua tämän tärkeän pohjoismaisen teollisuuden kehittämiseen. Odotamme että kykenemme täyttämään ne odotukset, joita te olette meille asettaneet.

Timo Lindborg

2019-03-21