Ympäristölupa ja YVA-menettely

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 16.4.2013 Hopeakaivokselle ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnanaloittamisluvan ja töidenaloittamisluvan (nro 33/2013/1).

Aluehallintoviraston lupapäätös Nro 33/2013/1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14/0205/5

Yhtiön tavoitteena on käynnistää nykyisen ympäristöluvan mukainen kaivostoiminta ja päästä täyteen tuotantoon alkuvuodesta 2019.

Nykyisen ympäristöluvan päivittäminen ja luvan mukaisen louhintamäärän suunniteltu lisääminen.

Sotkamo Silver Oy jätti keväällä 2018 arviontiselostuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, siitä annetun lain mukaisesti. Siinä selvitettiin uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen ja louhintamäärän kasvattamisen ympäristövaikutukset Sotkamon Tipasojalla sijaitsevalla Hopeakaivoksella. Tavoitteena on kasvattaa kokonaislouhintamäärä, sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan keskimäärin 1,0 – 1,2 miljoonaan tonniin vuodessa ja enimmillään 1,8 miljoonaan tonniin.

Yhtiö jättää hakemuksen nykyisen ympäristöluvan päivittämiseksi YVA-menettelyssä tarkastelluille toiminnoille syksyllä 2018. Lupahakemuksessa yhtiö huomioi yhteysviranomaisen lausunnon YVA-selostuksesta ja täydentää ympäristöselvityksiä lausunnossa esitetyiltä osin. Nykyinen lupa on voimassa, kunnes uusi lupa myönnetään.

 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen 3.7.2018 antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta.

Yhteysviranomaisen lausunto 3.7.2018

 

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivos, Sotkamo

Sotkamo Silver Oy:n hankkeessa selvitetään louhintamäärän kasvattamisen ja uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen vaikutukset. Hankkeeseen sisältyy louhintamäärän kasvattaminen, maanalaisen kaivoksen syventäminen, esirikastuksen käyttöönotto sekä sivukivialueen laajentaminen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan kaivoksen puhdistetuille ylijäämävesille nykyiseen lupaan nähden vaihtoehtoisia purkureittejä ylijäämävesien aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoimiseksi.


Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, voimassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta:

Voimassa olevan ympäristöluvan nro 33/2013/1 (16.4.2013) mukaisessa toiminnassa kokonaislouhintamäärä, sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan, on enimmillään 500 000 tonnia vuodessa. Kaivoksen kaivannaisjätealueet ovat ympäristöluvan mukaiset. Tunnetuilla malmivaroilla kaivoksen toiminta-aika on 6 vuotta. Kaivoksen ylijäämävedet johdetaan käsittelyn jälkeen Koivupuroon ympäristöluvan mukaisesti.


Vaihtoehto 1a, uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto:

Kokonaislouhintamäärä sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan on enimmillään 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa ja keskimäärin 1,0 – 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Toiminnassa hyödynnetään esirikastusta ennen malmin syöttämistä rikastamon jauhatusmyllyyn. Vaihtoehtoon sisältyy myös sivukivialueen ja marginaalimalmialueen laajennus. Rikastamon kapasiteetti voi nousta enimmillään 600 000 tonniin vuodessa. Ylijäämävedet johdetaan useampivaiheisen käsittelyn jälkeen Koivupuroon ja vesien osalta tarkastellaan eri pitoisuus- ja kuormitustasoja.


Vaihtoehto 1b, uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto sekä
uusi purkureitti ylijäämävesille:

Toiminta vastaa muuten vaihtoehtoa VE 1a, mutta kaivoksen ylijäämävedet johdetaan useampivaiheisen käsittelyn jälkeen osittain tai kokonaan uudelle purkureitille Tipasjärven Olkilahteen. Ylijäämävesien osalta tarkastellaan eri pitoisuus- ja kuormitustasoja.

Läheisen Natura-alueen huomioiminen

Kaivospiirin alueella ei sijaitse Natura-verkostoon, muihin luonnonsuojelualueisiin tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Lähin Natura-alue, Vuoriniemi (FI1200604 SAC), sijaitsee noin kilo- metrin etäisyydellä koillisessa Pienen ja Ison Tipasjärven välisellä alueella. Hiidenportin kansallispuisto (KPU110019) sijaitsee kaivospiirin eteläpuolella lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä. Natura-alueilla ja niiden suojeluarvoja koskevissa hankkeissa noudatetaan luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksiä.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi, eikä erityisiä lieventämistoimenpiteitä edellyttäviä vaikutuksia tunnistettu. Kaivospiirin ja sen läheisyydessä sijaitseviin suoluontotyyppeihin kohdistuvaa mahdollista kuivattavaa vaikutusta voidaan lieventää kaivospiirin hulevesisuunnitelulla ja/tai suoalueiden suojarakenteilla. Lepakoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä kaivosalueen yöllistä valaistusta kevät- ja syyskesällä sekä säästämällä lepakoille päiväpiiloiksi potentiaalisiksi arvioidut puut.

Yhdestäkään hankevaihtoehdosta ei tunnistettu purku-/pintavesistä aiheutuvaa haitallista vaikutusta Natura-alueen suojeluperusteisiin. Kaivospiirin lähelle sijoittuville suojelluille alueille ei arvioida aiheutuvan merkittävää pölystä aiheutuvaa haitallista vaikutusta, kun otetaan huomioon niiden etäisyys kaivospiiriin ja yli kilometrin etäisyys varsinaiseen suunniteltuun kaivokseen. Näin ollen yhdestäkään hankevaihtoehdosta ei tunnistettu purku-/pintavesistä aiheutuvaa haitallista vaikutusta Natura-alueen suojeluperusteisiin.

Kaivos ei kuitenkaan sijoitu luokitellulle pohjavesialueella, eikä kuivumisen arvioida ulottuvan niin etäälle, että siitä koituisi haitallisia vaikutuksia lähellä sijoittuvien luonnonsuojelu ja suojeluohjelmakohteiden suojeluperusteisiin. Välillisiä haitallisia vaikutuksia voi aiheutua toiminnan seurauksena syntyvästä pölystä tai pinta- tai pohjaveden päästöistä tai muista ilmastopäästöistä. Melusta ei aiheudu haitallista vaikutusta kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin.

Näin ollen kaivostoiminnasta ei arvioida kohdistuvan haitallista vaikutusta suurpetojen reviiritason esiintymiseen.

Tulevan lupakäsittelyn vaiheet

Yhtiö jättää kirjalisen ympäristölupahakemuksenpäivityksen lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.