Ympäristökäytännöt

Sotkamo Silverin kestävän kehityksen politiikka

Sotkamo Silver on Tukholmassa ja Helsingissä pörssilistattu kaivoskehitysyhtiö, joka keskittyy kulta-, hopea- ja sinkkiesiintymien hyödyntämiseen Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkälle kehitetty hopeakaivoshanke Itä-Suomessa.

Tavoitteenamme on toimia vastuullisesti ja ottaa asianmukaisesti huomioon ympäristö, ne yhteisöt joissa toimimme sekä työntekijöidemme turvallisuus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulemme toteuttamaan tehokkaat ja hyvän hallinnoinnin periaatteisiin tukeutuvat rakenteet, toimintatavat ja käytännöt. Uskomme, että vastuullisella liiketoiminnalla voimme edistää kestävää kehitystä toiminta-alueillamme.

 

Sitoumukseemme vastuulliseen hallintaan sisältyvät:

 • Visiomme on ’Zero Harm’ -työpaikka eli vahinkojen välttäminen kaikessa toiminnassa. Pyrimme tarjoamaan hyvän, turvallisen ja kannustavan työympäristön työntekijöillemme ja urakoitsijoillemme. Me kehitämme ja ylläpidämme positiivista turvallisuuskulttuuria, käyttäytymistä ja tietoisuutta työntekijöidemme ja urakoitsijoidemme keskuudessa sekä kannustamme ja edistämme heidän hyvinvointiaan.
 • Tunnistamme ja arvioimme ympäristöön, turvallisuuteen ja yhteisöön kohdistuvat riskit ja vaikutukset ennen toimenpiteisiin ryhtymistä sekä varmistamme, että tunnistetut riskit ja vaikutukset estetään, minimoidaan ja pakottavissa tapauksissa lievennetään.

 • Vältämme elinympäristöjen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kokonaistappiota tai huononemista.

 • Otamme sosiaaliset näkökohdat ja ympäristönäkökohdat huomioon hankkeiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan raaka-aineiden, energian ja luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja sovellamme kussakin tilanteessa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

 • Olemme aktiivisesti, avoimesti ja rehellisesti yhteydessä niihin viranomaisiin, organisaatioihin ja henkilöihin, joihin projektimme vaikuttavat, ja huomioimme heidän näkemyksensä päätöksenteossamme.

 • Kunnioitamme ja arvostamme kulttuuria, tapoja, etuja ja oikeuksia niissä yhteisöissä, joissa toimimme.
 • Katsomme monimuotoisen työvoiman olevan vahvuus ja tarjoamme työympäristön, jossa jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.
 • Suoritamme malmitutkimustoimintomme tavalla, jossa huomioidaan ympäristönäkökohdat, maanomistajat sekä muut kiinnostuneet ja asianosaiset.

 • Sotkamo Silver vaalii eettisiä toimintatapoja ja joko täyttää lakisääteiset ja muut vaatimukset tai ylittää ne, jos omat standardimme ovat ankarampia.
 • Seuraamme turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön ja yhteisöön liittyviä johtamisjärjestelmiä ja niiden toimivuutta sekä asetamme tavoitteita ja päämääriä, joilla varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen. 

 

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Kaivostoiminnasta syntyvät ympäristövaikutukset ovat maaperän saastuminen ja päästöt ilmaan ja veteen. Kaivostoiminta aiheuttaa huomattavia muutoksia ja häiriöitä luontoon. Sivuainestenmäärät on merkittävät ja se sisältää usein metalleja. Kaivostoiminta kuluttaa myös huomattavan määrän energiaa.

Ilmapäästöt ovat ensisijaisesti pakokaasuja dieselkäyttöisistä ajoneuvoista, dieselaggregaateista ja muista koneista. Vesipäästöt ovat rikastamisen jäännöskemikaaleja sekä kaivostunneleista vuotavaa vettä, joka sisältää räjähdejäämiä, nokea, pölyä ja jäteöljyä. Maaperä voi saastua jäteöljyistä, sekä metallia sisältävästä pölystä.

Kaivostoiminnan pitkän aikavälin vaikutuksia syntyy pääasiassa kaivosjätteen ja sivukiven sulfoksidaatiosta. Se voi synnyttää hapanta suotovettä, joka sisältää metalleja.

Yhtiön ympäristöpolitiikka on tarkoitettu minimoimaan ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvat vaikutukset:

 • Koulutetaan ja sitoutetaan kaikki työntekijät ja alihankkijat Sotkamo Silverin ympäristönsuojelutyöhön
 • Minimoidaan energian ja veden käyttö
 • Käytetään teknologiaa, joka vähentää kemikaalien ja raaka-aineiden kulutusta
 • Mitataan ja seurataan tilannetta vaikutusalueella
 • Vähennetään toiminnasta aiheutuvaa melua sijoittamalla melulähteet maan alle.
 • Noudatetaan asianomaisia lakeja ja määräyksiä
 • Pyritään jatkuvaan parantamiseen