Hopekaivoksen kaivos- ja louhintasuunnitelman arviointi

Louhintasuunnitelma on päivitetty ja esirikastus on lisätty malmin käsittelyprosessiin. Toteutettavuusselvitys (Fesibility Study) tullaan päivittämään kuluvan vuoden akana näiden rohkaisevien tulosten pohjalta.

Malmivarat hopeapitoisuudella 124 g/t ovat yhteensä 2 760 000 tonnia, päivitys on tehty JORC-koodin (2012) mukaisesti.

Tuotantosuunnitelmassa malmin hopeapitoisuus neljän ensimmäisen vuoden aikana on
144-124 g/t ja kultapitoisuus 0,45-0,40 g/t. Tuotantokapasiteetti kasvatetaan 350 000 tonnista 450 000 tonniin/ vuosi kolmannen tuotantovuoden aikana. Uuden louhintasuunnitelman mukaiset malmivarat riittävät noin 7 vuoden tuotantoon

Hopeakaivoksen mineraalivarojen arviointi (malmi) :

Malmivarojen arviointi on tehty austral-aasialaisen JORC-koodin (2012) mukaan. Laskelmat on tehty käyttäen ”cut-off” tulorajaa 30 €/tonni malmia maanalaisessa louhinnassa ja 60 €/tonni syötteelle rikastuslaitokseen. Malmin kaivossaannin on arvioitu olevan 90 % ja sivukivilaimennuksen 15 % maanalaisessa louhinnassa ja 10 % avolouhinnassa.

Kaivosinsinööri Jouni Kankkunen MSc (Mining), MAusIMM on tehnyt louhintasuunnitelman ja malmiarviolaskelmat. Outotec Oyj on Sotkamo Silver Oy:n toimeksiannosta tehnyt louhintasuunnitelman ja malmiarvion sekä päivitetyn Toteutettavuustarkastelun (Bankable Feasibility Study) kaivosteknisen osan tarkastelun. Tarkastelun suoritti Pekka Lovén, MSc (Mining), MAusIMM (CP) Outotec Oyj:stä. Hän on “Pätevä Henkilö” (Competent Person) Joint Ore Reserves Committee (JORC, 2012). Päivitetyt malmivarat pohjautuvat päivitetyn Bankable Feasibility Studyn aineistoon ja Sotkamo Silveriltä saatuun informaatioon.

Kaivossuunnitelmassa on oletettu pitkittäinen välitasolouhinta jälkitäytöllä, jossa käytetään sekä sementoitua kalliotäyttöä että sementoimatonta sivukivitäyttöä. Välitasojen väli on 20 m, joka on sopiva arvo pitkittäiselle louhinnalle. Malmiesiintymässä on alueita, missä paksuus ylittää 25 m ja tällöin käytetään välitason avointa louhintaa viivästetyllä jälkitäytöllä. Kaivostoiminnan aikataulun mukaan tuotanto alkaa samanaikaisesti avolouhoksella ja maanalaisella louhinnalla 140-tasolta. Malmion geometria on sellainen, että alustan  pilaroinnin tarve on melko pieni.

Mineraalivarat (malmi) on se osa mineraalivarannoista, mikä voidaan louhia kannattavasti käytettyjen taloudellisten parametrien vallitessa. Mineraalivarojen (malmin) määritys vaatii kannattavuus- ja toteutettavuusselvityksen tekemisen.

Alla: Kaivossuunnitelmaluonnos

 

Hopeakaivos - Varantoarvio

JORC-yhteensopiva mineraalivaranto arvio

Varannot ovat arvioitu geologian ja mallin uudelleentulkinnasta, joka pohjautuu hopearikkaita uusia lävistyksiä tuottaneen mittavan vuonna 2013 toteutetun soijaporausohjelman tuloksiin. Erityistä huomiota tulkinnassa on kiinnitetty geologisen jatkuvuuden huomiointiin, mikä on johtanut suurempien korkeita hopeapitoisuuksia sisältävien mineralisoituneiden kokonaisuuksien muodostumiseen. Näistä voidaan laatia louhintasuunnitelma siten että rikkaimmat malmiot louhitaan ensimmäisinä vuosina osana kokonaissuunnitelmaa. Hopeaesiintymä tunnetaan kairausten perusteella noin 550 metrin syvyyteen, geofysikaalisten mittausten perusteella muodostuma jatkuu sen välittömänä jatkeena ainakin 1500-2000 metrin syvyyteen.

Mineraalivarantojen päivitys pohjautuu vuonna 2013 toteutettuun soijaporausohjelmaan ja arviointi on tehty JORC –ohjeistuksen (2012) mukaan. Louhintasuunnitelma ja malmivarat päivitetään Q1/2014 tämän mineraalivarantoarvion pohjalta.

 

Tutkimusvarantojen arviointi

Tohtori Parkkinen on myös esittänyt NI 43-101 -mukaisen päätellyn mineraalivarantoarvion, joka on nimeltään "Exploration mineral resource estimationi". Tämä arvio kuvaa mineralisaation kokonaismäärän. Kokonaismäärään sisältyy ylläesitetty arvio, jossa on käytetty korkeampaa hopeapitoisuutta ja cut-off-arvoa.

"Mineral Resource", cut-off grade 30 g/t Ag, density 2.8

Classification

Tonne

Silver g/t
No upper cut-off


Zinc %

Lead %

Silver
Moz
Inferred Resource 13,000,000 65 0.5 0.2 26

 

Alla varauksen massa (magenta), tutkimustunneli (vaaleanruskea), Kairanreiät ja maanpinta, nähtynä koillisen suuntaan. Oletettu määrä 13 tonnia.