Syvältä luotaava Sampo- geofysikaalinen tutkimus

Raportti: Electromagnetic SAMPO soundings at Taivaljärv Silver Mine

Tutkimus osoittaa selvästi, että poikkeava alue yhtyy siihen geologiseen rakenteeseen, jossa Hopeakaivoksen mineralisaatio sijaitsee. Sähkömagneettinen syväanomalia ulottuu tunnetusta hopeaesiintymästä kohti kaakkoa 1000 m syvyyteen ja 1000 m matkalle. Sampo-menetelmän tulokset osoittavat, että vahva sähkömagneettinen anomalia sijoittuu Hopeakaivos mineralisaation suoraksi jatkeeksi, ja se ulottuu 1000 metrin syvyyteen ja sen pituus on 1000 m.

Kuva 1 alla: Etsintäkohteet tunnetun esiintymän alapuolella aina 1000 m syvyyteen muodostumaa pitkin.

 

 

Sotkamo Silver tilasi syvältä luotaavan sähkömagneettisen tutkimuksen Geologian tutkimuskeskukselta (GTK) syksyllä 2011. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Hopeakaivoksen malmion oletettu jatkuvuus 600 - 1000 m tasolla.

Tutkimukseen valittiin kaksi menetelmää. GTK: n Kuopion ja Rovaniemen yksiköiden tutkimusryhmät suorittivat mittaukset. Ensimmäinen käytetty menetelmä oli audiomagnetotelluurinen tutkimus (AMT), jota varten mitattiin kaksi tutkimuslinjaa kohtisuoraan Hopeakaivoksen mineralisaation oletetun jatkon kulkua vastaan.

Kuva 2 alla osoittaa tutkimuslinjojen sijainnin (siniset pisteet). Pohjakarttana on GTK:n tekemän matalan korkeuden aerogeofysikaalisen tutkimuksen sähkömagneettinen anomaliakartta vuodelta 2005. Kartassa on esitettynä myös mineralisaation oletetun jatkeen ennakoidut ääriviivat (vaaleanpunaiset alueet).

Kuva 2 alla: AMT-tutkimuksen linjat

 

 AMT tutkimuksen tuloksissa näkyy selvästi poikkeava alue, joka yhtyy samaan geologiseen rakenteeseen, jossa Hopeakaivos mineralisaatio sijaitsee. Eteläisessä luotauslinjassa anomalia sijaitsee 800-1000 metrin tasojen välillä. Pohjoisessa luotauslinjassa anomalia sijaitsee 600-800m tasojen välillä. Eteläisen luotauslinjan tulokset on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3 alla: Pystysuora poikkileikkaus, jossa näkyy AMT-tutkimuksen eteläisen luotauslinjan syvä anomalia.

 

Toinen Hopeakaivoksen tutkimukseen valittu geofysikaalinen menetelmä oli Gefinex 400S,  tunnettu myös Sampo-menetelmänä. Tämä menetelmä on myös syvälle tunkeutuva sähkömagneettinen tutkimus ja se on Suomen Geologian tutkimuskeskuksen kehittämä. Tutkimusverkko on esitetty kuvassa 4. Tutkimusverkko sijaitsee enimmäkseen geologisten rakenteiden kanssa yhdensuuntaisesti ja on myös yhdensuuntainen Hopeakaivoksen mineralisaation kulun kanssa.

Kuva 4 alla: Gefinex 400s -tutkimuksen mittausverkko

 

Sampo menetelmän tulokset osoittavat vahvan sähkömagneettisen anomalian, joka sijaitsee Hopeakaivoksen mineralisaation jatkumona ja ulottuu 1 000 m syvyyteen. Anomalialle on luonteenomaista alhainen resistiivisyys välillä 500-1500 Ωm. Nämä resistiivisyydet ovat samankaltaisia kuin tunnetussa Hopeakaivoksen mineralisaatiossa ja siten vahvistavat sitä Sotkamo Silverin näkemystä, että Hopeakaivoksen mineralisaatio ulottuu ainakin 1 000 m tasolle pinnan alla. Gefinex-tutkimus osoittaa myös, että anomalia-alue sijaitsee 600-1 000 m tasojen välillä ja sen pituus on vähintään 1 000 m. Tämän geofysikaalisen anomalian todellinen luonne ja laatu on todennettava timanttikairauksella. Anomalian timanttikairatestaus on alustavasti suunniteltu tehtäväksi vuoden 2012 tai 2013 aikana.

Kuva 5 alla: Sähkömagneettinen anomalia Gefinex 400S -tutkimuksesta. Kuvassa näkyy myös olemassaoleva malmio punaisella sekä kaivoksen vinoperä (ramppi). Resistiivisyysarvot anomalian alueella vaihtelevat välillä 500-1500 Ωm.

Sotkamo Silver tilasi myös geofysikaalinen kairanreikätutkimuksen Ageos Oy:ltä syksyllä 2011. Ageos tutki valittuja pintareikiä ja maanalaisia reikiä Hoeakaivoksen alueella. Kairanreikätutkimus käsitti seuraavat tutkimukset: IP (indusoitu polarisaatio), sähköinen suskeptibiliteetti, tiheys, Wennerin resistiivisyys ja TEM (transient electromagnetic measurement). Kairanreikätutkimuksesta saatua dataa käytettiin Gefinex-tutkimuksen mittausverkon suunnitteluun ja myös Gefinex-tutkimuksen tulosten tulkintaan.

Katso Kuvagalleria »