Projektit lyhyesti

Sotkamo Silver AB:n  Hopeakaivoksen prosessikuvaus ja kehittämisvaiheet

Vaihe Malmitutkimus Esiintymän kehittäminent Exploitation
Askel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Kuvaus Alueellinen tutkimus Anoma-lioiden tutkimus Anoma-lioiden verifiointi Esiintymän rajaus Esiintymän määrittely Projektin suunittelu Projektin talous Feasibility Study Kaivoksen rakenta- minen Kaivoksen tuotanto

 Arvioinnit
ja
arviointi-
mene-
telmät

Alueellinen tutkimus, geologiset, geo- fysikaaliset ja -kemialliset tutkimukset ja inventaariot Maaperä
-tutkimus,
valtaus, geologia, geokemia, geofysiikka
Valtaus, ykskoht. tutkimukset, kaivaukset Maanpoisto, kaivaminen, näytteen- otto, kairaus Yksityis- koht. kartoitus, näytteen- otto, kairaus pinnalta tai maan alla Tekniset tutkimukset, pilottitestit,  kaivauksien rajoitteet ja poliittiset rajoitteet Louhinta tavat,
markkinat,
kustan-nukset,
hinnat,
sosiaaliset
ja poliittiset
rajoituksets
Arvio geologiasta,  teknisestä suunnit-telusta, taloudesta, lakiasioista, rahoituksesta ja paikasta. Arviointi ja päätös. Murs-
kaamon
ja
rikastus
laitoksen
rakenta-
minen
Kaivoksen louhinta, kehitys,
Tuotanto,
Tuotoksen myynti.
Arvioinin
tarkoitus
Löytää alueelliset tai sektorin anomaliat Paikallistaa ja varmistaa anomaliat Maanostot, anomalian verifiointi Esiintymän löytäminen, varmista- minen ja ensim-mäinen rajaus Määritellä esiintymän rajat, jakautuma, mineralogia, laatu ja parametrit Suunnittelu ja ympäristön suojelu Määritellään taloudellisen arvioinnin parametrit Riippumaton
projektin
yhteenveto.
Nykyarvon
määritys.
Riskitekijät
Talou-dellisen hyödyntä- misen valmistelu Tehokas johto, kannattava toiminta, yhtiön kehittyminen,
kasvu
Virhe
 marginaali
100 % 100 % 100 % 40 % 30 % 20 % 15 % 10-15 % 10 % 10 %
   
Hopea-kaivos Kajaani Oy Kajaani Oy Kajaani Oy Kajaani ja Outokumpu Kajaani ja Outokumpu Sotkamo Silver
2010
Sotkamo Silver
2011
Sotkamo Silver
2014-2017
Sotkamo Silver
2018
Sotkamo Silver
2019

 

Hopeakaivos projektin kehittämiseen on käytetty noin 30 miljoonaa euroa. Esiintymän löysivät vuonna 1980 yliopistotutkijat, jotka havaitsivat useita hopea-kulta-sinkki-lyijy anomaalisia jääkauden lohkareita kilometrin etäisyydellä mineralisaatiosta.

Kajaani Oy, suomalainen malminetsintäyritys jatkoi näiden ensimmäisten lohkarelöydösten jälkeen malminetsintää iskukairauksella, peruskallio-moreenirajapinnan näytteenotolla ja kivensirujen näytteenotto-ohjelmalla. Iskukairausten tulokset johtivat mineralisaation irto-osien tunnistamiseen. Myöhemmät timanttikairaukset lävistivät mineralisaation v. 1981.

Kajaani Oy teki tämän jälkeen lisätöitä, joihin kuului kartoitus, geokemiallinen näytteenotto sekä useat geofysikaaliset tutkimukset. Näiden perusteella määriteltiin hopea-kulta-sinkki-mineralisaatio, jonka pinta-ala oli 400 x 100 m, syvyys n. 500 ja pituus n 550 m. Mineralisoituneen kallion määräksi tällä alueella arvioitiin noin 10 milj. tonnia.

Vuonna 1986 Kajaani Oy teki sopimuksen Outokumpu Oy:n kanssa, jonka seurauksena muodostettiin 50:50 Taivalhopea-yhteisyritys vuonna 1988. Yhteisyrityksen tavoitteena oli saada aikaan maanalainen pääsy havaittuun mineralisaatioon ja tutkia Taivaljärvi Hopekaivos-projektin jatkomahdollisuuksia.

Vuonna 1991 Outokumpu Oy teki kannattavuustutkimuksen Taivaljärvi Hopeakaivos-projektin hyödyntämisestä. Metallurgiset kokeet tehtiin osana tutkimusta. Kokeet pääosin osoittivat, että mineralisaatio oli mahdollista hyödyntää normaaleilla vaahdotustekniikoilla. Outokumpu Oy totesi tuolloin, että metallien heikon hinnan takia hanke ei olisi taloudellisesti kannattava.

Taivaljärvi Hopeakaivos-projektin alueella ja sen lähiympäristössä on kairattu yhteensä 308 reikää (152 pinnasta ja 156 maan alla), pituudeltaan yhteensä noin 58 000 metriä. Alueelta kerätyistä näytteistä saatiin 8 500 määritystä hopealle, sinkille, lyijylle ja kullalle.

Valituja tuloksia: 721 g hopeaa, 1,2 g kultaa, 0,4% sinkkiä ja 0,6% lyijyä yli 7,8 m; 1.531 g hopeaa; 1,0 g kultaa, 1,8% sinkkiä ja 0,5% lyijyä tonnia  yli 8,1 m; 575 g hopeaa, 1,7 g kullan, 1,9% sinkkiä ja 1,6% lyijyä yli 4,1 metriä.

Sotkamo Silver on jatkanut Hopeakaivos-projektin tutkimuksia. Ympäristön perustason tutkimus ja ensimmäinen NI 34-101-mukainen varantoselvitys valmistuivat toukokuussa 2007. Ympäristölupa muönnettiin 2013. Yhteensä tunnettujen  ja todenäköisten varantojen arvioitiin ensimmäisessä varantoarviossa olevan 1,2 miljoonaa tonnia, pitoisuudeltaan 153 grammaa hopeaa, 0,9% sinkkiä ja 0,5% lyijyä tonnia kohti, ja oletetut resurssit 617 000 tonnia, pitoisuudeltaan 130 grammaa hopeaa, 0,8% sinkkiä ja 0,4% lyijyä tonnia kohti. Historiallinen keskimääräinen kultapitoisuus oli 0,7 grammaa kultaa per tonni.

Sotkamo Silver on saanut vuonna 2017 vastaanottanut viimeisimmän riippumattoman arvion Hopeakaivoksen hopeaesiintymän mineraalivaroista. Siinä osoitetut tunnetut ja todennäköiset varannot ovat yhteensä 3,3 miljoonaa tonnia pitoisuudeltaan 83,4 grammaa hopea/tonni, ja mahdolliset varannot ovat 1,3 miljoonaa tonnia pitoisuudeltaan 75,5 grammaa hopeaekvivalenttia/tonni.

Muu työ on sisältänyt kaivosuunnitelmaluonnoksen teon, olettaen että noin 3,3 miljoonaa tonnia,mikä on taloudellisesti kannattavaa malmia. Outotec Oyj on tarkastanut louhintasuunnitelman ja malmiarvion sekä päivitetyn Toteutettavuustarkastelun (Bankable Feasibility Study) kaivosteknisen osan tarkastelun. Päivitetyt malmivarat pohjautuvat päivitetyn Bankable Feasibility Studyn aineistoon ja Sotkamo Silveriltä saatuun informaatioon.