Bolagsordning

 Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa 7. kesäkuuta 2016

1 Toiminimi

 Yhtiön toiminimi on Sotkamo Silver Aktiebolag. Yhtiö on julkinen (publ).

 2 Yhtiön kotipaikka

 Yhtiön kotipaikka on Tukholman kunta Tukholman läänissä

3 Toiminta

 Yhtiön toiminnan tarkoituksena on hyödyntää georesursseja, erityisesti malmeja ja mineraaleja. Yhtiö voi sen lisäksi käydä kauppaa raaka-ainesektorin toimiluvilla ja lisenssioikeuksilla. Yhtiö voi myös käydä kauppaa rahoitusinstrumenteilla, kiinteällä ja irtaimella omaisuudella sekä harjoittaa muita yllämainittuun toimintaan liittyviä toimintoja.

 4 Osakepääoma

 Osakepääoma on vähintään 100 000 000 kr ja korkeintaan 400 000 000 kr.

 5 Osakkeiden lukumäärä

 Osakkeiden lukumäärä on vähintään 70 000 000 ja korkeintaan 280 000 000.

  6 Täsmäytyspäiväsäännös

 Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröityinä hallintarekisterissä noudattaen Ruotsin lakia (1998:1479) rahoitusinstrumenttien kirjanpidosta.

 7 Hallitus

 Hallitus koostuu vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se istuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

8 Tilintarkastajat

 Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä mahdollisesti heitä avustavat tilintarkastajat tai tilintarkastusyhtiöt.

 9 Kokouskutsu

 Kutsu yhtiökokoukseen annetaan ilmoituksella ruotsalaisessa Post- och Inrikes tidningar - lehdessä sekä yhtiön verkkosivustolla. Kutsun antamisen yhteydessä tulee kutsun olemassaolosta ilmoittaa Dagens Nyheter- lehdessä

10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin tilivuoden päättymisestä. Kokous pidetään Tukholmassa, Göteborgissa tai Luulajassa.

Seuraavat asiat tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa:

 • Kokouksen puheenjohtajan valinta.

 • Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.

 • Esityslistan hyväksyminen.

 • Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
 • Kokouksen toteaminen laillisesti kokoonkutsutuksi.
 • Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely.
 • Päätökset:

- Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen ja tarvittaessa myös konsernin tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen. 

- Yhtiön voitonjako vahvistetun taseen mukaan.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

 • Kokouksessa valittavien hallituksenjäsenten ja tarvittaessa hallituksen varajäsenten, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän määrittäminen.
 • Hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen.
 • Hallituksen ja tarvittaessa johtokunnan varajäsenten, tilintarkastajien, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhtiön valinta.

 • Hallituksen puheenjohtajan valinta.

 • Päätös yhtiön johdon korvausten periaatteista.

 • Muut kokouksessa esilletulevat asiat Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) tai yhtiöjärjestyksen mukaan.

 11 Tilikausi

 Yhtiön tilikausi on 0101-1231